24 Temmuz 2024, Çarşamba
spot_img
Ana SayfaSağlık Bakanlığı HaberleriÖHY ve ATT Yönetmeliklerindeki değişikliklere göre yapılacaklar (yürürlükten kaldırıldı-42806 26.10.2010)

ÖHY ve ATT Yönetmeliklerindeki değişikliklere göre yapılacaklar (yürürlükten kaldırıldı-42806 26.10.2010)

ÖHY ve ATT Yönetmeliklerindeki değişikliklere göre yapılacaklar” konulu dosyayı indirmek için lütfen tıklayın

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.79.00.03/ 18290 * 06.05.2009

Konu: ÖHY ve ATT Yönetmeliklerindeki

değişikliklere göre yapılacaklar

&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip.. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bilindiği üzere, 11/03/2009 tarih ve 27166 sayılı Resm&icirc Gazetede yayımlanan Yönetmelikler ile özel sağlık kuruluşlarınca yaşanan sıkıntılar ve bu doğrultuda Bakanlığımıza gelen talepler dikkate alınarak, “planlama” hükümlerinin amaç ve mantığına uygun şekilde Özel Hastaneler Yönetmeliği (ÖHY) ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte (ATT) bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmeliklerde gerçekleştirilen değişiklikler kapsamında tatbikatda yürütülecek işlemler konusunda bazı açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. Bu çerçevede

I)Sağlık müdürlüklerince özel hastane ve tıp/dal merkezleri için bu yazı ekindeki EK-1 Formun doldurulması gerekmektedir. Böylece, sözkonusu kuruluşların 11/03/2009 tarihi itibarıyle kapasiteleri tespit edilecektir. EK-1’deki Form ve bu Formda istenilen dışında kuruluşun kapasitesi ile ilgili olarak müdürlüklerince tespit edilen diğer bilgilerin, en geç 30/05/2009 tarihine kadar Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

II)Bu yazıda geçen, tıp merkezi ifadesinden, tıp ve dal merkezleri kadrolu ifadesinden, tıp merkezlerindeki tam zamanlı çalışan tabipler anlaşılır.

II-1)ATT’nin 17 nci ve ÖHY’nin 19 uncu maddelerinde yapılan değişiklik ile, kadrolu çalışma, kısmi zamanlı çalışma ve konsültan olarak çalışma şekli getirilmiştir. Bu maddeler, özel hastane ve tıp merkezlerinin 11/3/2009 tarihinden önceki mevcut kapasiteleri ve tabiplerin çalışma durumlarının tespiti ve devamlılığı açısından düzenlenmiştir. Bu çerçevede, 11/03/2009 tarihinden önce kamu kurum/kuruluşu personeli olarak özel hastane/tıp merkezinde kısmi zamanlı çalışan tabip/uzman tabibin özel hastane/tıp merkezinden ayrılması halinde yerine, özel hastane veya tıp merkezinde kadrolu olan veyahut kamu sağlık kurum/kuruluşunda mesleğini ilgili mevzuata göre serbest icra etmek hakkı bulunan tabip/uzman tabip çalıştırılabilir.

Kısmi zamanlı çalışmakta iken özel hastane/tıp merkezinden ayrılan kamu kurum/kuruluşu personeli yerine başka bir özel hastane veya tıp merkezinde kadrolu çalışan bir tabip kısmi zamanlı olarak başlatılır ise, artık kısmi zamanlı olarak kamu personeli çalıştırma hakkı sona erer.

Kadrolu tabipler için ise, Yönetmeliklere göre yapılacak işlemler açıktır.

Özel hastaneler için 11/3/2009 tarihinden itibaren düzenlenen personel çalışma belgeleri, sağlık müdürlüğünün onayı tarihinden itibaren geçerlidir. Personel çalışma belgesinin muhafaza edileceği “personel dosyası”, ilgili hastane/hastaneler tarafından oluşturularak muhafaza edilecek dosyadır. Sağlık müdürlükleri de ayrıca, özel hastanelerde/tıp merkezlerinde çalışan personelin çalışma şekilleri ve diğer bilgileri kayıt altına alınarak dosyalar.

Tıp merkezinde/özel hastanelerde çalışan ve 11/3/2009 tarihi itibarıyle müdürlük kayıtlarında yeralan ve adına müdürlükçe/mesul müdürce çalışma belgesi düzenlenmiş bulunan kadrolu ve kısmi zamanlı tabiplerin mevcut personel çalışma belgeleri, halihazırdaki durumlarına göre en geç altı ay içinde EK-4/a ve EK-12’deki yeni formata göre yenilenir.

1

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.79.00.03/

Konu: ÖHY ve ATT Yönetmeliklerindeki

değişikliklere göre yapılacaklar

Gerek ilk defa düzenlenerek sağlık müdürlüğünce onaylanacak ve gerekse müdürlükçe yenilenecek personel çalışma belgeleri, sağlık müdürünün yazılı olarak bu konuda açık yetki verdiği sağlık müdürü yardımcısı tarafından da imzalanarak onaylanabilir.

Personel hareketleri titizlikle takip edilecektir. Buna yönelik elektronik ortamda kayıt sistemi alt yapısı müdürlüklerce de oluşturulabilir.

2)Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 20/A maddesinde yapılan düzenleme ile hasta yatağı ve hastane yatağı ayrımı kaldırılmış, hasta yatağı tanımı ve içeriği düzenlenmiştir. Bu kapsamda, hastanelerin yatak düzenlemelerinin yapılabilmesi için faaliyet izin belgesi aslının müdürlük vasıtasıyla Bakanlığa gönderilmesi gerekir.

Ek 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre hasta yatak sayılarında değişiklik yapılması talebi var ise, 20/A maddesi çerçevesinde yatak sayıları ve türlerini gösterir sağlık müdürlüğü raporu, hastaneye ait ruhsata esas proje ve faaliyet izin belgesinin aslı müdürlük vasıtasıyla Bakanlığa gönderilir.

3)ATT’nin 25 inci ve ÖHY’nin 28 inci maddelerindeki değişiklik çerçevesinde laboratuarlar için hastane/tıp merkezi adına ruhsat düzenlenmesi gerekmektedir. Laboratuar ruhsatı için gereken bilgi ve belgelerin müdürlükçe tamam olduğunun Bakanlığa bildirilmesinden sonra ruhsat düzenlenir.

Laboratuar ruhsatının müdürlüğe intikalinden sonra müdürlükçe, laboratuarda çalışacak uzman/uzmanlar adına personel çalışma belgesi düzenlenir. Mesul müdürlük tarafından laboratuar sorumlusu olacağı belirtilen uzman adına düzenlenen personel çalışma belgesinde bu uzmanın “laboratuar sorumlusu” olduğu kaydı da düşülür.

Laboratuarın sorumlu uzmanı, kadrolu uzman ise başka özel hastane veya tıp merkezinde veyahut muayenehanede (ferden işlettiği laboratuarda) çalışabilir. Kadrolu laboratuar sorumlusu uzman, ATT Ek 1 inci ve ÖHY Ek 5 inci maddeleri uyarınca başka özel hastane veya tıp merkezi laboratuarının da sorumlu uzmanlığını alabilir. Sorumlu uzmanlık, kadrolu çalışılan kuruluş dahil en fazla üç yerde olabilir.

4) ATT Ek 1 inci ve ÖHY Ek 5 inci maddeleri, ruhsatlı hastaneler ve uygunluk belgesi olan tıp merkezleri bakımından tatbik edilecek bir hükümdür. Bu madde kapsamında izin verilen konulara gelince

a)Çalışan mevcut uzman tabiplerce kullanılmak üzere Bakanlığımızca planlama kapsamına alınmayan cihazların -teknoloji yoğunluklu cihaz olduğu düşünülse bile- ilavesi mümkündür. Bunun için gerekiyor ise binada tadilat veya ilave bina yapılabilir. Ancak bu durumlarda özel hastaneler için Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dikkate alınması gerekir.

Planlama kapsamına alınan cihazlarda bu maddelerdeki düzenlenmenin uygulanmasının başlıca şartı, ilave edilmek istenilen cihazı kullanacak uzman tabibin veya uzmanlık dalının kuruluşta mevcut olmasıdır. Yani, faaliyetteki kuruluşlar bakımından planlama kapsamındaki cihazların ilave edilebilmesi ya bu cihazları kullanabilecek tabiplerin bulunmasına veya ATT Ek 1 inci ve ÖHY Ek 5 inci maddeye göre gerçekleşecek uzman tabip istihdamına dayalı olduğu açıktır.

Buna göre, faaliyetteki kuruluşlarda çalışan mevcut uzman tabiplerce veya ATT Ek 1 inci ve ÖHY Ek 5 inci maddeye göre istihdam edilecek uzman tabiplerce kullanılmak üzere planlama

2

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.79.00.03/

Konu: ÖHY ve ATT Yönetmeliklerindeki

değişikliklere göre yapılacaklar

kapsamında olan cihazların ilave talebine dair mesul müdür imzalı dilekçe ve faaliyet izin belgesi/uygunluk belgesinin aslı veya müdürlük onaylı sureti müdürlük vasıtasıyla Bakanlığa gönderilir. Bakanlığa gönderilen bu talep, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak değerlendirilir. Cihazın Bakanlıkça ilavesi uygun bulunur ise, özel hastaneler için gerekir ise ön izin alınması tıp merkezleri için uygun yerin ayrılması suretiyle cihaz kurulur.

Özel hastane/tıp merkezinde, 11/3/2009 tarihine kadar kurulmuş ve işletilmekte olan teknoloji yoğunluklu tıbbi cihazlar, başka bir özel hastanede veya tıp merkezinde kullanılmak üzere devredilebilir. Devir halinde devredenin, devrettiği tıbbi cihazın yerine yine bu kapsamda tıbbi cihaz ilavesi yönündeki talebi ise, Planlama ve İstihdam Komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilir.

Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak Bakanlıkça değerlendirilecek cihazlar, 24/06/2008 tarihli (Genelge 2008/47-48) Bakanlığımız Genelgelerinde belirtilen cihazlardır.

b) Laboratuarlardan, müstakilen 3153 sayılı Kanun uyarınca ruhsatlandırılmış müesseseler ile 992 sayılı Kanun uyarınca ruhsatlandırılmış tıbbi laboratuarların anlaşılması gerekir.

Bakanlıktan alınan ruhsatının üzerinde en geç 11/3/2009 tarihi olan sözkonusu laboratuarlardan hizmet satın alınması yoluyla özel hastane/tıp merkezi bünyesinde laboratuar kurdurulabilir. Bu şekilde kurdurulacak laboratuarlar için ayrıca ruhsat alınması gerekir. Hizmet satın alınan laboratuardaki uzman veya birden fazla uzman var ise bunlardan birisi, kurulan laboratuar için “sorumlu uzman” olarak gösterilir. Bu şekilde sorumluluk alacak uzman için “hastane/tıp merkezi personel çalışma belgesi” düzenlenir, bu belgede hizmet alınan laboratuarın işletmecinin/ruhsat sahibinin ismi ayrıca belirtilir.

Hizmet satın almak yoluyla bünyede kurdurulan laboratuarın sorumluluğunu üstlenen uzman, en fazla bir özel hastane/tıp merkezinde daha çalışabilir. Kamuda çalışan ve aynı zamanda adına müstakil laboratuar ruhsatı olan uzmanlar, hastane/tıp merkezi bünyesinde hizmet satmak yoluyla laboratuar kuramaz. Bu uzmanlar sadece, kendi laboratuarlarında hizmet satabilirler.

c)Kısmi zamanlı uzmanlık dalı ve/veya tabip eklenebilmesi için kısmi zamanlı çalıştırılacak tabip/uzman tabibin bir özel hastane veya tıp/dal merkezinde kadrolu olarak çalışıyor olması ve mesul müdürün izin vermesi gerekmektedir

i.Özel hastaneler için EK 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendine göre, özel hastanenin faaliyet izin belgesinde yazılı olmayan uzmanlık dallarında da uzman tabip istihdam edilebilir. Bu durumda, istihdam edilecek uzman tabibin uzmanlık dalı da faaliyet izin belgesine eklenir. Faaliyet izin belgesine dal eklenmesi için

1) Uzman tabip ile yapılmış sözleşmenin müdürlük onaylı bir suretinin,

2) İlavesi talep edilen uzmanlık dalına dair uzman dal raporunun,

3) Hastaneye ait ruhsata esas proje veya gereğinde 3 adet tadilat projesinin,

4) İlavesi talep edilen uzmanlık dalına ilişkin müdürlük uygun görüş yazısının,

5) Müdürlük onaylı çalışma statülerinin de belirtildiği tabip listesinin,

6) Faaliyet izin belgesi aslının,

Müdürlük vasıtasıyla Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

3

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.79.00.03/

Konu: ÖHY ve ATT Yönetmeliklerindeki

değişikliklere göre yapılacaklar

Birinci fıkranın (e) bendine göre istihdam edilen tabiplerin ayrılması halinde, Ek 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır.

ii.Tıp merkezleri için uzman tabip ile yapılmış sözleşmenin, eklenen dalın da hizmet vereceği mekanı gösterir plan örneğinin ve araç gereç listesi Müdürlüğe verilir. Bu konudaki işlemler Müdürlükçe sonuçlandırılır ve sonuç ayrıca Bakanlığa bildirilir.

d)ATT Ek 1 inci ve ÖHY Ek 5 inci maddelerde belirtilen kadrolu, kısmi zamanlı veya konsültan çalışmada, çalışma saatlerinin birbiriyle çakışmaması gerekir.

Bir tabibin kısmi zamanlı olarak eklenebilmesi için başka bir özel hastane veya tıp/dal merkezinde kadrolu olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Bu durum tabip açısından müktesep bir hak değildir. İşletme açısından ise, ancak bu statüde tabip eklenebilmesi imkanı verildiğinden kadrolu çalışmanın iptal edilmesi beraberinde getirdiği kısmi zamanlı çalışmayı da ortadan kaldırmaktadır. Yani, tabibin kadrolu çalıştığı yerden ayrılması halinde diğer sağlık kuruluşlarında kısmi zamanlı çalışması da mümkün olmayacaktır. Bu tabibin başka bir özel hastanede/tıp merkezindekadrolu olarak çalışmaya başlaması halinde çalıştığı kuruluşun mesul müdürünün izni ile kısmi zamanlı çalışması tekrar mümkün hale gelebilecektir. Müdürlüklerce bu hususun takip edilmesi ve kuruluşların faaliyet izin belgelerinde/uygunluk belgelerinde gerekli değişikliklerin zamanında yapılması gerekir.

Tabiplerin Yönetmelikler kapsamında çalışacakları hastane/tıp merkezi işletmecisi ile yapacakları sözleşmeler, 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen “iş sözleşmesi” türlerinde olabilir. Her bir işverenle ayrı sözleşme yapılması zorunludur. Kadrolu çalışacağı işverenle yapılacak sözleşmelerde ilave olarak özellikle hangi türde çalışılacağının, mesul müdürün izni ile başka bir özel hastane/tıp merkezinde kısmi zamanlı veya konsültan çalışılacağının açıkça belirtilmesi gerekir. Birden fazla yerde çalışanlar için kadrolu ve kısmi zamanlı çalışma saatlerinin çakışmamasına dikkat edilir. Konsültan çalışma arızi bir hal olup saate bağlı değildir.

e) 15/2/2008 tarihinden 11/3/2009 tarihine kadar geçen sürede kadrolu tabibi olmadığından uygunluk/faaliyet izin belgesinden çıkarılan uzmanlık dalının süre kaydı aranmaksızın yeniden uygunluk/faaliyet izin belgesine ilavesi ve yine aynı tarihler arasında kadrolu tabip bulunamadığından kadro hakkı sona eren hastanelerin/tıp merkezlerinin 11/3/2009 tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde kadroya tabip eklenmesi uygulamalarında, hastanelerin/tıp merkezlerinin 15/2/2008 tarihindeki (2008/47-48 sayılı Genelgelerimiz ile ilave edilenler dahil) mevcut uzmanlık dalları ve kadrolu tabiplerinin tespiti ile bu tarihten sonra ayrılan kadrolu tabipler ve uygunluk/faaliyet izin belgesinden çıkarılan uzmanlık dallarının tespitinin özenle yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda uzman hekim eksikliği nedeniyle iptal edilen uzmanlık dalının yeniden ilavesi talebinde, (c) maddesinde belirtilen belgelere göre işlemler yapılır.

f)Konsültan olarak çalışma arızi bir hal olduğundan ve gereğinde uzman tabip davet edileceğinden mesul müdür tarafından ihtiyaç duyulabilecek uzmanlık dalları ile ilgili talebin müdürlüğe bildirilmesi yeterlidir. Bu durumda talep edilen dallar uygunluk/faaliyet izin belgesine eklenir. İhtiyaç olması nedeniyle alınan konsültan hizmeti ile ilgili olarak mesul müdür tarafından her ayın sonunda müdürlüğe bildirimde bulunulur. Bildirim ekinde konsültan hizmet alınan uzman

4

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.79.00.03/

Konu: ÖHY ve ATT Yönetmeliklerindeki

değişikliklere göre yapılacaklar

tabip ile hastane/tıp merkezi arasında düzenlenen sözleşmenin de verilmesi gerekir, ancak sözleşme süresi birden fazla ayı kapsıyor ise ilgili aylar için her ay sonu yapılan bildirimde ayrıca sözleşme istenmez. Faaliyet izin belgesi/uygunluk belgesine eklenmeyen dallarda konsültan hizmet alınamaz.Bir tabibin konsültan olarak çalışması talep sayısı kadar olabilir.

g)Özel hastanelerde hastanenin kadrolu ve kısmi zamanlı tabipleri tarafından kullanılmak ve uzmanlık dallarıyla ilgili olmak kaydıyla tıbbi hizmet birimleri ve alanlar ile yukarıda belirtildiği şekilde tıbbi cihaz eklenmesine izin verilmiştir. Ayrıca poliklinik odası ilavesi ve yatak artırımı konusunda düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda yapılacak ilaveler için, imar mevzuatına göre binada esaslı tadilata gidilmesi veya ek bina yapılması gerekiyorsa, Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca ön izin alınması bu eklemelerin mevcut binada esaslı tadilat gerektirmemesi halinde, sadece tadilata başlanmadan önce tadilat projesinin Bakanlıkça onaylanması ve gerekirse ruhsata esas proje üzerine işlenmesi gerekmektedir.

h)Yaş haddinden veya kadrosuzluk nedeniyle zorunlu emekli olan uzman tabipler ve ilgili benlerde belirtilen şekilde en az iki yıl olmak üzere mesleğini yurtdışında halen icra etmekte olan tabiplerin, gerektiğinde uzmanlık dallarının faaliyet izin/uygunluk belgesine ilavesi yapılarak özel hastanede/tıp merkezinde çalışmalarına izin verilmiştir. Ancak bu şekilde çalışacak tabibin özel hastane/tıp merkezinden ayrılması durumunda yerine altmış gün içerisinde aynı nitelikte tabip bulunamaz ise ilgili uzmanlık dalı faaliyet izin/uygunluk belgesinden çıkarılır. Bu düzenleme, madde hükmünde belirtilen şekilde emekli olan tabiplerin ve yurtdışında mesleğini en az iki yıl olmak üzere halen icra etmekte olan tabiplerin çalışabilmelerine planlama dışında imk&acircn sağlamak amacıyla bir seferliğe mahsus yapılmıştır. Dolayısıyla, bu şekilde sağlık kuruluşu kadrosuna alınan tabibin ayrılıp başka bir sağlık kuruluşuna başlama talebi, diğer tabiplerin t&acircbi olduğu planlama hükümlerine göre değerlendirilir. Bu madde kapsamında ilave edilen tabiplerin uzmanlık dalı faaliyet izin belgesinde yok ise, özel hastanelerde bu dalın ilavesine ilişkin (c) maddesinde bahsedilen belgeler Müdürlükler vasıtasıyla Bakanlığa gönderilir, faaliyet izin belgesinde bulunan bir uzmanlık dalında başlatılacak ise gerekli işlemleri Müdürlüklerce yapılarak Bakanlığa bilgi verilir. Tıp merkezleri için işlemler müdürlüklerce sonuçlandırılır.

ı) Faaliyet izin/uygunluk belgesinde kayıtlı uzmanlık dallarında kadrolu çalışan uzman tabiplerden yan dal veya iki ayrı uzmanlığı olanlara, tercihe bağlı olarak bir dalda kadrolu diğer dalda kısmi zamanlı olarak çalışabilmek hakkı verilmiştir. Bu durumda, kısmi zamanlı çalışılacak uzmanlık dalı, hastane/tıp merkezinde mevcut değil ise bu dalın faaliyet izin/uygunluk belgesine işlenmesi için gerekli işlemler yapılır. Bu şekilde çalışan tabibin kuruluştan ayrılması halinde, altmış gün içinde kısmi zamanlı çalışılan dal için uzman tabip bulunamaz ise, kısmi zamanlı dal faaliyet izin/uygunluk belgesinden çıkarılır.

Yan dal veya iki ayrı uzmanlığı olan bir tabip, tıp merkezinde/özel hastanede kadrolu olduğu dalda başka merkezde/hastanede kısmi zamanlı olarak çalışma imkanına sahiptir. Yani, kısmi zamanlı çalışılan dalda, başka kuruluşlarda kısmi zamanlı çalışılamaz.

Bu şekilde çalışan tabip kuruluştan ayrılır ise, kuruluşun belgesine kısmi zamanlı olarak eklenen uzmanlık dalında ancak Ek 1 inci ve Ek 5 inci maddelere göre tabip istihdamı sağlanır.

5

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.79.00.03/

Konu: ÖHY ve ATT Yönetmeliklerindeki

değişikliklere göre yapılacaklar

Yan dal veya iki ayrı uzmanlığı olan bir tabip, tercihe bağlı olarak bir dalda kadrolu diğer dalda kısmi zamanlı olarak çalışacak ise, kadrolu olarak tercih ettiği uzmanlık dalı bundan sonraki bu tabip açısından tesis edilecek işlemlerde esas alınır. Başka bir yere gitmek istediğinde kadrolu olduğu dalda ayrılanın yerine veya yeni açılan merkez/hastanede çalışmaya başlayabilir.

5)ATT Ek 1 inci ve ÖHY Geçici 8 inci maddeleri kapsamında

a)Taşınmalar:

Farklı il veya ilçeye taşınma taleplerinin müdürlüklerce kapasitenin tespit edildiği tutanak eşliğinde Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Bakanlık bu yöndeki taşınma taleplerinde Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşünü alır ve talep uygun bulunur ise, özel hastanelerde taşınılacak bina için ön izin başlatılır tıp merkezlerinde Yönetmeliğin 38 inci maddesinde belirtilen Yönetmelik eki kriterler yürürlüğe girinceye kadar yürürlükten kaldırılan 9/3/2000 tarihli Yönetmelikte belirtilen şartlara göre gerekli işlemler başlatılır.

Özel hastaneler

Aynı ilçe içerisinde taşınma başvurularında, taşınılacak bina için Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre ön izin alınması ve akabinde ruhsatlandırma işlemlerinin yürütülmesi gerekir.

Tıp merkezleri

Aynı ilçe içerisinde taşınma başvuruları, il sağlık müdürlükleri tarafından değerlendirilip sonuçlandırılır ve Bakanlığa bilgi verilir. Taşınma işlemleri müdürlüklerce, Yönetmeliğin 38 inci maddesinde belirtilen Yönetmelik eki kriterler yürürlüğe girinceye kadar 9/3/2000 tarihli Yönetmelikte belirtilen şartlara göre yürütülür.

b)Birleşmeler:

Aynı ilçe sınırları içerisinde bulunan özel hastaneler, başka özel hastane veya tıp merkezleriyle tıp merkezleri de birbiriyle birleşerek özel hastane veyahut tıp merkezi statüsünde faaliyet gösterebilirler. Hangi statüde faaliyet gösterilecek ise, o statüyü ilgilendiren Yönetmelikteki şartlar sağlanır. Tıp merkezleri için, Yönetmeliğin 38 inci maddesi uyarınca yayımlanacak kriterler yürürlüğe girinceye kadar 9/3/2000 tarihli Yönetmeliğe göre işlemler yürütülür. Özel hastane veya tıp merkezi olarak gerçekleşecek birleşmelerde müstakil olarak faaliyet gösteren laboratuarlar da birleşmeye dahil edilebilir. Müstakil laboratuarlar, özel hastane veya tıp merkezi bünyesine katılabilir.

Aynı ilçe sınırları içinde birleşmeler mevcut binada veya ilgili Yönetmeliklere uygun başka binada olabilir. Mevcut binada birleşme durumunda, binanın kapasitesi yeterli veya uygun değil ise tadilat veya kat ilavesi, ek bina inşası ilgili mevzuata göre yapılabilir.

Aynı ilçe sınırları içindeki birleşmelerde aşağıdaki belgeler Müdürlüğe verilir

1) Birleşme talebini ve konusunu içeren dilekçe,

2) Birleşecek özel hastane/tıp merkezi/laboratuarın faaliyet izin belgesi/uygunluk belgesi/ruhsat örneği,

3) Birleşecek sağlık kuruluşlarında çalışan tabiplerin, çalışma statülerinin de belirtildiği müdürlük onaylı listesi,

4) Yeni durumu gösterir hastane mimari projesi, tıp merkezi plan örneği,

6

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.79.00.03/

Konu: ÖHY ve ATT Yönetmeliklerindeki

değişikliklere göre yapılacaklar

5) Birleşecek kuruluşların planlama kapsamındaki cihazlar ayrı listelenmek kaydıyla müdürlük onaylı tıbbi cihaz envanteri.

Tıp merkezleri için verilen bu belgelere göre Müdürlüklerce gerekli işlemler yapılarak sonuçlandırılır. Özel hastanelerle ilgili belgeler Bakanlığa gönderilir.

c)Farklı il/ilçede birleşmeler:

Farklı il/ilçelerdeki özel hastane, tıp merkezi ve laboratuar birleşmelerinde, kuruluşların mevcut durumlarının (kadrolu tabip/tabip harici sağlık çalışanı, teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz vb.) tespiti için faaliyet gösterdikleri ildeki sağlık müdürlüklerine müracaat edilir. Müdürlük tarafından düzenlenecek tespit tutanağı, ruhsat/uygunluk belgesi ve faaliyet izin belgelerinin onaylı sureti ve birleşilecek il/ilçenin de belirtildiği başvuru dosyası, bünyesinde birleşilecek ilin sağlık müdürlüğüne iletilir. Birleşecek kuruluşlardan birinin mevcut bir binasında birleşilecek ise, birleşilecek kuruluşa ve binasına ait tespit tutanağı ile binanın projesi ve müdürlük uygunluk görüşü, yeni bina yapılacak veya mevcut bir binada birleşilecek ise bunu belirtir dilekçe ile 5/b. maddesinde sayılan diğer belgeler Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü de alınarak birleşme uygun görülür ise, Yönetmeliklere göre gerekli işlemler başlatılır.

d)Birleşerek veya tek başına hastaneye dönüşme başvuruları ile tıp merkezlerinin yeni bir binada özel hastane ile birleşmesi talebi ise Özel Hastaneler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

e) Taşınma veya birleşmelerde, kuruluşların faaliyetlerine devam etmelerine talepleri halinde izin verilir. Faaliyetlerini durdurma talebinde bulunan kuruluşların gerekçelerini ve durdurma sürelerini içeren başvuruları Bakanlıkça değerlendirilir.

f)Birleşmelerde ve taşınmalarda, birleşen kuruluşların mevcut ruhsatları/uygunluk belgeleri geçersiz sayılır ve birleşilen statüye göre yeni ruhsat veya uygunluk belgesi düzenlenir. Birleşmelere dahil edilen laboratuarların ruhsatları da geçersiz sayılır.

6)Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Geçici 9 uncu maddesi kapsamında:

Başvuru sahibinin bina inşaatını tamamlamış olduğuna dair yazılı beyanı ile madde hükmünde belirtilen belgelerden en az birini ibraz etmesi halinde, valilikçe en geç on iş günü içinde il sağlık müdürlüğü, il bayındırlık müdürlüğü ve ilgili belediye yetkililerinden oluşturulacak bir komisyon marifetiyle binanın mevcut durumunu gösterir ayrıntılı rapor düzenlenir. Belediye tarafından hastane olarak yapı kullanma izni verilen bu kapsamdaki binalarda da aynı komisyon marifetiyle tespit yapılır.

Bina ile ilgili düzenlenen rapor ile birlikte, 15/2/2008 tarihi öncesinde binanın bulunduğu arsanın imar planlarında sağlık alanına çevrildiğini gösterir belge veya arsayı sağlık alanına çevirme işlemlerini başlatma tarihine ilişkin ilgili kurumdan alınacak belge veyahut inşaat ruhsatı ve ön izin için gereken ancak daha sonra tamamlatılacak eksik belgeleri belirten başvuru dosyası, 11/3/2009 tarihinden itibaren üç aylık başvuru süresinin olduğu da dikkate alınarak Bakanlığa gönderilir. Bakanlık bu dosyayı, Planlama ve İstihdam Komisyonunun da görüşünü alarak değerlendirir.

7)Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yapılan düzenlemede ruhsata (uygunluk belgesine) esas sağlık kuruluşunda bulunması zorunlu asgar&icirc uzman tabip ve tabip harici sağlık çalışanı sayısında eksilme olması halinde eksilen tabip/uzman tabip veya tabip harici sağlık çalışanının yerine aynı çalışma şekliyle üç ay içinde

7

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.79.00.03/

Konu: ÖHY ve ATT Yönetmeliklerindeki

değişikliklere göre yapılacaklar

tabip/uzman tabip veya tabip harici sağlık çalışanı bulunamaz ise ruhsatname askıya alınır. Söz konusu üç aylık süre, sağlık kuruluşunun müdürlüğe ayrılışı bildirdiği tarih itibariyle değil, tabibin/sağlık çalışanının sağlık kuruluşundan ayrıldığı tarihten itibaren başlar.Bu madde kapsamında ruhsatnamenin (uygunluk belgesi) askıya alınması işlemi müdürlükçe yapılarak Bakanlığa bilgi verilir.

8)Tıp merkezleri uygunluk belgesinde yazılı olmak kaydıyla, çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere belirlenen sürede hizmet sunabileceği gibi, tatil günleri ve geceleri dahil kesintisiz hizmet de verebilirler.

9)ATT Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde belirtilen cerrahi müdahale listesi yayımlanıncaya kadar cerrahi müdahale birimi bulunan tıp merkezlerinde yapılabilecek cerrahi müdahaleler için 09/08/2007 tarihli ve 21291 sayılı (2007/68) Bakanlığımız Genelgesi tatbik edilir.

Tıp merkezlerinin cerrahi müdahale birimlerinde bulundurulması gerekli asgari malzemeler ve personel bakımından 9/3/2000 tarihli Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe istinaden yayımlanan Genelgeler çerçevesinde işlem yapılır. Anestezi ve reanimasyon uzmanı açısından Ek 1 inci maddeye göre istihdam sağlanabilir.

10)Cerrahi müdahale birimi açmak isteyen tıp merkezlerinin taleplerine ilişkin iş ve işlemler 9/3/2000 tarihli Yönetmelikte belirlenen bina ve fiziki şartlara ilişkin kriterler esas alınarak müdürlüklerce sonuçlandırılır, yapılan işlemler hakkında Bakanlığa bilgi verilir.

11) ATT Yönetmeliğinin Geçici 2 nci maddesi (b) bendi çerçevesinde, mevcut tıp/dal merkezlerinin ruhsat alıncaya kadar mevcut bina ve fizik mek&acircn şartları ile tabip sayıları dışında 15/2/2008 tarihli Yönetmelik hükümlerine göre faaliyetlerine devam edecekleri, ek 1 inci maddedeki istisnalardan bu kuruluşların da yararlanacakları açıktır. Buna göre,

a)Mevcut tıp/dal merkezleri tam zamanlı tabip/uzman tabip sayıları ve uzmanlık dalları itibariyle özel hastane için öngörülen yeterlikte ise, Ek 1 nci maddeye göre tek başına özel hastaneye dönüşebilirler, kadro yeterliliği için Ek 1 nci madde kapsamında eklenen tabip kadroları dahil edilmez.

b)ATT Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince uzmanlık dalı ayırımı olmaksızın kadrosunda iki tam zamanlı ve iki kısmi zamanlı uzman tabibi bulunan (Ek 1 inci maddeye göre uzman tabip eklenmesi suretiyle de olabilir) dal merkezleri talepleri halinde, 9/3/2000 tarihli Yönetmeliğe göre tıp merkezine dönüşebilirler. Ek 1 inci maddeye göre eklenen uzman tabiplerin ayrılması durumunda ayrılan tabibin yerine 60 gün içinde yenisinin bulunamaması halinde eski statülerine dönerler.

c)Tıp merkezlerinden uzmanlık dalı eksilmesi halinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince uzmanlık dalı ayrımı olmaksızın kadrosunda iki tam zamanlı ve iki kısmi zamanlı uzman tabip var ise, yine tıp merkezi faaliyetine devam edilebilir. Bu durumda uygunluk belgesinde kayıtlı tüm uzmanlık dallarında hizmet verilmesi istenmez.

12)ATT Yönetmeliğinin 38 maddesinde öngörülen ekler yürürlüğe girinceye kadar, poliklinik uygunluk belgesi başvuruları ve taşınmaları, 9/3/2000 tarihli Yönetmelik çerçevesinde müdürlükçe sonuçlandırılır ve sonuçtan Bakanlığa bilgi verilir.

13)Denetim formu EK-7/a yürürlükten kaldırılmış olup, tıp/dal merkezlerinin denetimi EK-6 cerrahi müdahale birimleri için EK-7/b denetim formuna göre yapılır.

8

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.79.00.03/

Konu: ÖHY ve ATT Yönetmeliklerindeki

değişikliklere göre yapılacaklar

14)Mevcut tıp/dal merkezleri, ruhsat alıncaya kadar Yönetmelikte geçen ruhsatname ibaresi “uygunluk belgesi” olarak uygulanır ve uygunluk belgesindeki değişiklikler müdürlüklerce yapılır.

Sağlık kuruluşu bünyesinde kurulacak laboratuarların ruhsatlandırma başvurusunda kullanılacak formların örnekleri ile müdürlükçe düzenlenecek uygunluk belgesi örneği ekte yer almaktadır.

Yukarıda açıklanan konularda müdürlüklerince gerekli iş ve işlemler ile Bakanlığımıza bildirimlerin zamanında yapılması, işlem süreçlerinde gecikmeye mahal verilmemesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yrd. Doç. Dr. Hakkı YEŞİLYURT

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

EK:5 adet

DAĞITIM:

Gereği:

81 İl Valiliği

&hellip./&hellip./2009 Şb. Müd. : R. TURGUT

&hellip./&hellip./2009 Şb. Müd. (Koord.): H. DALGALI

&hellip./&hellip./2009 Daire Başk. : M. E. YATMAN

&hellip./&hellip./2009 Gn. Md. Yard. V. : Ş. S. MERCAN

&hellip./&hellip./2009 Gen. Müd. V. : İ. ŞENCAN

Koordinasyon:

&hellip./&hellip./2009 Huk. Müşv. : M. ULU

&hellip./&hellip./2009 Huk. Müşv. : H. (ÖZCAN) KÖK

9

EK-1

&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip.

ÖZEL HASTANE/TIP MERKEZİ/DAL MERKEZİ KAPASİTE FORMU

KURULUŞUN KİMLİĞİ

ADI

ADRESİ (İlçe de belirtilir)

MESUL MÜDÜRÜ

MESUL MÜDÜR YRD.

SAHİPLİĞİ

AÇILIŞ TARİHİ

RUHSAT NUMARASI

BİNA ÖZELLİKLERİ

BİNA DURUMU(Tıp/Dal merkezi İçin)

Müstakil: Mesken: İşyeri:

POLİKLİNİK ODA SAYISI

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Most Popular