Üyelik Koşulları

ÜYE OLMA HAKKI

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere bütün sağlık işletmeleri sahipleri, temsilcileri, çalışan hekimleri ile birlikte diğer sağlık personelleri derneğe üye olabilirler.
Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlara ilave olarak Türkiye’de ikamet etme haklarına sahip olmaları gerekir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Dernek yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde, üyeliğin kabulü veya istemin reddi şeklinde karara bağlanıp sonucunu başvuru sahibine yazı ile bildirmek zorundadır.
Şube Yönetim Kurulu, üyeliğini uygun gördüğü adayların listesini her ayın sonunda Merkez Yönetim Kuruluna gönderir.
Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

ÜYELİK ÖDENTİSİ VE ÜYENİN HAKLARI

a- Üyelik Ödentisi
Üye olmak isteyenler derneğe kayıt ücreti ve yıllık ödenti ödemek zorundadır. Kayıt ücreti, kayıt tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde, yıllık aidat ise Mayıs ayına kadar bir defada ödenir. Kayıt ücreti 900.00 TL, yıllık aidat ise 1500.00 TL’dir.
Üyeler ödentilerini şubelerine yaparlar. Şubeler her yıl üye kayıt ve yıllık ödentilerinin ve tüm sair gelirlerinin %20’sini en geç Mayıs sonunda merkez hesabına aktarırlar.
b- Üyenin Hakları
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler, istekleri taktirde ödenti verebilirler. Ancak fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

BİREYSEL ÜYELİK

Derneğe bireysel olarak üye olmak isteyen kişiler Dernek tüzüğünü okuduğunu ve bütün maddeleri kabul ettiği beyan eden başvuru dilekçesi ve Üyelik Beyannamesini doldurarak başvurur.
Yapılan başvuru neticesinde Yönetim Kurulu üye olmak isteyen aday hakkında gerekli araştırmaları yapar ve başvuru tarihinden itibaren otuz gün (30) içinde karar verilir ve üye olmak isteyen adaya yazılı olarak sonucu bildirir.
Adayın üyeliğe kabul edilmesi için giriş ücretini ve yıllık aidatı ödemesi zorunludur. Aksi halde üyelik başvurusu kabul edilmez.
Üyelik Belgeleri;

KURUMSAL ÜYELİK

Derneğe kurumsal üyelik başvurusu yapmak isteyen kurumlar Yönetim Kurullarından belirledikleri bir kişiyi derneğe üye yapabilirler. Kurumun belirlediği kişi için kendi Yönetim Kurullarında karar alınması veya kurumda imzaya yetkili kişi veya kişilerce yazılı başvuru yapılması gerekmektedir. Kurum tarafından yetkilendirilen kişi Dernek tüzüğünü okuduğunu ve bütün maddeleri kabul ettiği beyan eden başvuru dilekçesi, Üyelik Beyannamesini ve Bilgi Güncelleme Formu’nu doldurarak başvurur.
Kurumların üye olması halinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin bulunduğu kurumda başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, kurum adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Kurumun gösterdiği adayın dernekte yetkili bir organa seçimi halinde, kurumda hizmet akdinin sona ermesi durumunda dernekteki görevi de sona erer. Bu kişinin dernek üyeliğinin devam etmesi için, kişinin üyelik başvurusunda bulunması gerekmektedir. Kurum, iş akdi sona eren temsilcilerin yerine temsilci bildirmek zorundadır. Ancak iş akdi sona erdiği için kurumdan ayrılan kişi dernek yönetiminde bulunuyorsa yeni temsilci yönetim ve diğer organlarda yer almaz. Yönetimde boşalan üyelik, yedek üyeler arasından doldurulur.
Yapılan başvuru neticesinde Yönetim Kurulu üye olmak isteyen aday ve kurum hakkında gerekli araştırmaları yapar ve başvuru tarihinden itibaren otuz gün (30) içinde karar verilir ve üye olmak isteyen adaya yazılı olarak sonucu bildirir.
Adayın üyeliğe kabul edilmesi için giriş ücretini ve yıllık aidatı ödemesi zorunludur. Aksi halde üyelik başvurusu kabul edilmez.
Üyelik Belgeleri;

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team