19 Mayıs 2024, Pazar
spot_img

Tüzük

Özel Hastaneler Platformu tüzüğüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ÖZEL HASTANELER PLATFORMU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1: DERNEĞİN ADI

Derneğin Adı “ÖZEL HASTANELER PLATFORMU DERNEĞİ” dir.

Madde 2: MERKEZİ

Derneğin Genel Merkezi ve adresi Ankara’dır.

Madde 3: DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ

Ülke genelinde sağlık hizmetleri sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere bütün sağlık işletmeleri sahipleri, bu işletmelerde tüm çalışanların, ticari, hukuki ve etik haklarını ortak çıkarlarını korumak, kollamak ve mevzuatın öngördüğü esas ve usuller dahilinde hakların takibini ve teminini sağlamak, sağlık alanındaki birliğini, sağlık işletmeleri arasındaki dayanışmayı sağlamak, resmi ve özel kurumlar karşısında sağlık işletmelerini temsil ederek menfaatlerini korumak, üyelerin ortak sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki, sportif, eğitim, öğretim, sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, yardımcı olmak, Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuata göre açılıp faaliyete başlamış olan tüm sağlık kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere bütün sağlık işletmelerinin belirli ve ortak gayelerini gerçekleştirmek üzere bilgi, beceri ve faaliyetleri birlik ve beraberlik içinde birleştirerek sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma çalışmalarına önem vermek ve bu doğrultuda standardizasyon ve Akreditasyon sisteminin kurulmasına katılmak, yön vermek ve organize etmek, çalışmalarını sürekli kontrol ederek doğru, gerçek ve daha iyi sonuçlara ulaşmanın yollarını aramaktır.

Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

A-     Mevcut yasal Mevzuat şartlarına uygun olmayacak bir biçimde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarıyla ilgili şikayetleri saptamak, inceleme yapmak, izinsiz ve gayri meşru kuruluşlar hakkında yasal mevzuatın uygulanmasını sağlamak.

B-     Tüm sağlık kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere bütün sağlık işletmelerinin çalışmalarını daha verimli ve faydalı kılacak şekilde, bilimsel, eğitsel, yönetsel, tedbirleri almak ve halkımıza sağlık hizmeti sunmak, belirli standartta yardımcı personel eğitimi vermek.

C-     Bütün üyelerin bilgi ve becerilerini yeterli seviyeye getirecek daha faydalı hizmetleri vermelerine çalışmak. Sağlık işletmelerine ve çalışan tüm personeline yönelik eğitim seminerleri düzenlemek, sektör ile ilgili kamu kurum ve personelleri arasında koordinasyonu sağlamak.

D-     Sağlıkla ilgili yasa ve mevzuat çalışmaları yaparak, yardımcı olmak.

E-     Sağlık konusunda Ulusal ve Uluslararası yararlı hizmet projeleri uygulamak.

F-     Bilim adamlarınca gerçekleştirilecek konferanslar, paneller, seminerler, kurslar, bilimsel toplantılar, müşterek gösteriler düzenlemek, sergiler açmak, toplu inceleme gezileri yapmak.

G-     Kitap, dergi veya bülten, bildiri yayımlamak.

H-     Üyelerin istifade edeceği şekilde, kazanç sağlamayı düşünmeden büro, lokal, sosyal yardım tesisleri kurmak ve çalıştırmak.

İ-     Dernekçe kullanılmak üzere menkul, gayrimenkul, araç – gereç almak, satmak, kullanmak, kiralamak. Dernek faaliyetlerinde kullanmak üzere bağış ve miras kabul eder.

J-     Dernek üyelerinin istifade edeceği şekilde, sarf malzemesi, araç ve gereçlerin alım-satımında yardımcı olmak. Üyeler arasında Tüketici Kooperatifleri kurulması faaliyetlerinin yapılması ve yaygınlaşması için teşvikte bulunur, rehberlik ve danışmanlık hizmeti verir.

K-     Ülke genelindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere bütün sağlık işletmelerine, personel bulma konusunda yardımcı olmak.

L-     Sağlık hizmetlerine yönelik akademik eğitim çalışmaları organize etmek, üniversite, özel kuruluşlar ve ilgili birimlerle koordineli çalışmalar yürütmek.

M-     Bütün bu çalışmaları gerçekleştirmek üzere bölge, il ve ilçelerde şubeler açar.

N-     Aynı amaçlı Derneklerle Federasyon’a gitmek, katılmak, kurmak.

O-     Kamu niteliğinde Dernek” ve asıl amaç olarak da “Oda” olma çalışmaları yapmak “.

P-     Amaçlarını gerçekleştirmek üzere Uluslararası faaliyetlerde veya benzer kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak, Yurtdışında temsilcilik veya şube açmak, Yurtdışında dernek ve üst kuruluş kurmak, kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılmak.

Q-     Sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve sağlık hizmeti alan kişilerin daha iyi hizmet alabilmelerini sağlamak için, üye sağlık kurum ve kuruluşların standartlara uyma çabalarının desteklenmesi veya bu çaba içine girmelerinin sağlanması ve tüm bunlarla ilgili olarak gerektiğinde, yürürlükteki mevzuat kapsamında tüm üye işletmelerin denetimini yapmak.

R-     Halk sağlığının korunmasına yönelik olarak ülke genelinde sağlık taramaları yapmak, halkı bilgilendirme amaçlı afiş, broşür, süreli yayınlar, dergi, gazete, ses bantları, film, bilgisayar yazılımları yapar, yayınlar ve satar.

S-     Dernekler Kanunu’na uygun olarak, Kreş, Diyaliz Merkezi, Laboratuvar, Hastane vs. gibi sağlık hizmetleri sunan ticari kuruluşları açmak, işletmek, kiraya vermek ve gerektiğinde devir etmek veya adı geçen ticari işletmelerin kurulması için, dernek üyelerinin oluşturacağı ticari ortaklıklarının tesis edilmesini teşvik eder ve destekler.

Madde 4: DERNEĞİN KURUCULARI

ADI SOYADI UYRUĞU D.TARİHİ MESLEĞİ ADRESİ
A.Gültekin YAZICIOĞLU T.C. 02.07.1939 Doktor Hayrullah Mah. Azerbaycan Bul. 4/22 K. MARAŞ
Halil AKSU T.C. 05.02.1950 Doktor Yeni Baraj Mah 8. Sok. No:13 ADANA
Esat Mehmet ARSLAN T.C. 16.06.1966 Doktor Havzan Mah. Sıdık sok. No:4/10 KONYA
Mehmet DOĞRUL T.C. 04.09.1967 Doktor Nişantaşı Mah. Şahinoğlu Sok. No:18/7 KONYA
Kutsi ÖNCÜ T.C. 26.10.1952 Doktor Yunusemre Mah. Gülşah Sok. No:1 KONYA
Orhan İzzet KILIÇBEYLİ T.C. 07.02.1932 Doktor Hekim Köy Sitesi Yüreğir / ADANA
Caner ÇORUMLUOĞLU T.C. 15.03.1950 Doktor Cami Vatsa Mah. Baraj Cad. No:21/7 EDREMİT
Abdulkadir KAHVECİ T.C. 02.02.1962 Doktor Menderes Mah Trabzon Cad. No:3/5 K. MARAŞ
Adil İDGÜ T.C. 14.03.1952 Doktor Ş. Mustafa Mah. Muvaffak Uygur Cad. No:1/3 TARSUS
Cemil ÇİL T.C. 05.01.1945 Doktor Gez Mah. Çaykara Cad. No:5/9 ERZURUM

Madde 5: ÜYE OLMA HAKKI

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere bütün sağlık işletmeleri sahipleri, temsilcileri, çalışan hekimleri ile birlikte diğer sağlık personelleri derneğe üye olabilirler. Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlara ilave olarak Türkiye’de ikamet etme haklarına sahip olmaları gerekir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Dernek yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde, üyeliğin kabulü veya istemin reddi şeklinde karara bağlanıp sonucunu başvuru sahibine yazı ile bildirmek zorundadır.

Şube Yönetim Kurulu, üyeliğini uygun gördüğü adayların listesini her ayın sonunda Merkez Yönetim Kuruluna gönderir. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

Madde 6: ÜYELİK TÜRLERİ

Derneğin asil ve fahri (Onursal) üye olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

A     ASİL ÜYELİK

Dernekler yasasının ön gördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş sağlık işletmeleri ve birimlerin kuruluş sahipleri ve kuruluş temsilcileri üye olabilir. Kuruluşu temsilen katılacak kişilerin sayısı İç Yönetmelikte belirlenir.

Genel Kurulca saptanan giriş ödentisini ödeyen ve üyelik bildirim formunu tam ve doğru olarak dolduran gerçek kişiler asil üye adayı olarak iş yerlerinin bulunduğu en yakın şubeye üye olabilirler.

Dernek üyesi üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlükleri üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan üyelerdir. Üyenin hakları gereken konuları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır. Yükümlülükleri ise oluşturan ya da oluşturacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve Genel Kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

B     FAHRİ (ONURSAL) ÜYELİK

Derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, sağlık hizmetlerinde, insanlığa, bilim ve tekniğe, çevre ve sivil kurumların ve toplumun gelişmelerine katkıda bulunan üyeler arasında iki üyenin önerisi, Şube Yönetim Kurulunun kararı ile seçilir ve Merkez Yönetim Kurulu kararı ile oylanır. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Ödenti vermekle yükümlü değildirler.

Madde 7: ÜYELİK ÖDENTİSİ VE ÜYENİN HAKLARI

A       ÜYELİK ÖDENTİSİ

Üye olmak isteyenler derneğe kayıt ücreti ve yıllık ödenti ödemek zorundadır. Kayıt ücreti, kayıt tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde, yıllık aidat ise Mayıs ayına kadar bir defada ödenir. Kayıt ücreti 900,00 TL , yıllık aidat ise 1.500,00 TL’dir.

Üyeler ödentilerini şubelerine yaparlar. Şubeler her yıl üye kayıt ve yıllık ödentilerinin ve tüm sair gelirlerinin %20’sini en geç Mayıs sonunda merkez hesabına aktarırlar. Yeni şubeler, ödemelerini ikinci yılda yaparlar.

  B. ÜYENİN HAKLARI

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler, istekleri taktirde ödenti verebilirler. Ancak fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde 8: ÜYELİKTEN ÇIKMA

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Ancak üyelikten ayrılmak için başvurulan tarihe kadar söz konusu olmuş tüm ödentilerini ödemiş ve derneğe karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalıdır.

Madde 9: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Derneğe üye olma hakkını kaybedenlere, haklarında çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Dernek tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket eden, dernek faaliyetlerini engelleyen, söz ve hareketleriyle dernek ve üyelerini küçük düşüren, ödentilerini bir yıl ödemeyen ve dernek adına yetki almadan dernek adına hareket edenlerin, Şube Yönetim Kurulu yazılı savunmasını alır ve özrüne göre uyarma, dernekten çıkarma cezaları verir. Üyeler, Merkez Yönetim ve Şube Yönetim Kurulu cezalarına karşı Merkez Onur Kuruluna başvurabilirler. Çıkan veya çıkarılan üyelerin kimlik kartı geri alınır.

Madde 10: ÖRGÜTLENME

Dernek, Genel Merkez ve Şubeler olmak üzere iki kademeli örgütlenir. Genel Merkez Genel Kurulu, Şube kurullarında seçilen delegeler ve Tüzükte tanımlanmış doğal delegelerden teşkil edilir. Şubelerin Genel Kurulu ise üyeliği kabul ve kayıt edilmiş üyelerden oluşur.

DERNEĞİN ORGANLARI

A      MERKEZ

(a) Merkez Genel Kurulu

(b) Merkez Yönetim Kurulu

(c) Merkez Denetleme Kurulu

(d) Merkez Onur Kurulu

B       ŞUBE

(a) Şube Genel Kurulu

(b) Şube Yönetim Kurulu

(c) Şube Denetleme Kurulu

(d) Şube Onur Kurulu

(e) Şube Genel Merkez Delegeleri

C      LOKALLER

Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurullarının bölge, il ve ilçelerde görevlendireceği en az üç, en çok beş üyeden lokal yönetimi oluşturulur.

Madde 11: GENEL KURUL

Merkez Genel Kurulu, Derneğin en yetkili organıdır. Merkez Genel Kurulu; Merkeze kayıtlı üyelerin tamamı, derneğin en son görev yapan Merkez Yönetim, Merkez Denetim, Merkez Onur Kurulu asil üyeleri ve şube başkanları doğal üye olarak, ayrıca her şubeden, Genel Kurullarında üye sayısına göre 1/10 oranında seçilmiş delegelerin katılımı ile oluşur

Madde 12: MERKEZ ORGANLARINA ADAY OLABİLME KURALLARI

a- Merkez organlarına aday olmak isteyenler, dernek üyesi olmak zorundadır.

b- Aday olmak isteyen delege, Merkez Genel Kurul Başkanlığına yazılı başvuruda bulunur. Şubelerin zorunlu organlarında görevli olanların merkez organlarından birine seçilmeleri durumunda şubelerindeki görevleri sona erer.

c- Organlara aday olmak isteyenler tek tek ya da liste halinde aday olabilirler. Seçimi yapılan organın üye sayısına göre, oylama en çok oy alan adaylardan ya da listeden başlayarak asil ve yedek üyeler belirlenir

Madde 13: MERKEZ GENEL KURULU

Derneğin Yönetim ve temsilinde en yetkili ve en üst organ Genel Kurul’dur. Genel Kurul üç yılda bir Ekim ayı içinde Yönetim Kurulunun belirlediği günde yapılır. Yönetim ve Denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve yine dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği halinde olağanüstü toplanır. Yönetim kurulu, Denetleme Kurulu ile dernek üyelerinin 1/5 ‘inin isteği halinde Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir

Madde 14: ÇAĞRI USULÜ

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine bildirmek ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla deri bırakılamaz.

Madde 15: TOPLANTI YERİ

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.

Madde 16: TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlan edilen ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 17: TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Dernek Genel Kurulu toplantıları, bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurulu katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listelere göre toplantıya katılabilirler. Tüzüğün 16. Maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için bir Divan Başkanı ve yeteri kadar Başkan Vekili ve Kâtip seçilir. Toplantının yönetimi, Genel Kurul Divan Başkanına aittir. Katipler, toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Madde 18: GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurul toplantısında yalnız Gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 19: MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

A- Dernek organlarının seçilmesi.
B- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
C- Yönetim ve Denetleme organlarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve denetim kurullarının ibrası
D- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe önerisinin görüşülerek kabul edilmesi.
E- Derneğin feshedilmesi.
F- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcutların satılması veya kiralanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
G- Gelecek dönemin Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları seçimini gizli oyla, gerekli görülecek diğer Kurul üyelerini de açık ya da gizli oyla seçer.
H- Görüşmelerde aykırı bir istek olmadıkça kararların açık oy ve salt çoğunlukla alınmasını sağlar.
I- Ana tüzükte toplantıya katılan delegelerin 2/3 oyu ile değişiklik yapar. Genel Kurul faaliyetlerini yerine getirirken toplantıya katılan üye sayısının yarıdan bir fazlasının oyu ile karar verilir.
İ- Şube, lokal vb. konularda karar verir ve yetkilendirir.
L- Borçlanma kararı verebilir ve Yönetim Kurulunu yetkilendirebilir.

Madde 20: MERKEZ YÖNETİM KURULU

  1.     MERKEZ YÖNETİM KURULU SEÇİMİ, GÖREV BÖLÜMÜ TOPLANTILARI

MERKEZ YÖNETİM KURULU

1-  Genel Kurulca asil üyeler arasında 3 yıl için seçilen 9 üyeden oluşur. Genel Kurulca asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Eşit oy alan üyeler arasında ad çekilir. Yedek üyeler yerine geçtikleri asil üyenin süresini doldururlar. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilir.

2- Merkez Yönetim Kurulu seçiminden sonraki iki hafta içinde toplanarak, bir Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Genel Saymanı seçer.

3- Merkez Yönetim Kurulu uygun gördüğü herhangi bir zamanda toplanır. Belirli toplantı zamanları dışında Başkanın veya en az üç kurul üyesinin isteği üzerine ise olağan üstü toplantı yapılabilir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda çağrı ve toplantının idaresi Genel Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter tarafından yapılır. İzin almaksızın ve özürsüz arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye; Yönetim Kurulu kararıyla başkan tarafından yapılan yazılı uyarıdan sonra ki ilk toplantıya da gelmez ise yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ve yerine en ok oy almış yedek üye çağrılır. Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır. Toplantıda bulunan üyelerden birinin görüşülmesini istediği bir konuya ait yazılı teklifin gündeme alınması zorunludur.

4- Yönetim Kurulunda kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Gündem ve alınan kararlar noterden onaylattırılmış Karar Defterine yazılır ve mevcut üyeler tarafından imzalanır.

  1.     MERKEZ YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

1- Ana tüzükteki amaca uygun faaliyetlerin uygulanmasını ve gerçekleşmesini sağlamaya çalışır.

2- Sağlık sektörü ile ilgili iç ve dış çalışmaları izler, derneği temsil eder ve gerekli faaliyetler için görevlendirir ve yetkilendirir.

3- Derneği federasyon ve üst kuruluşlarda temsil edecek temsilciyi belirler ve görevlendirir.

4- Şube kuruluşunda “Müteşebbis Kurul” teşkil ederek Mahallin Mülki Amirliğine başvurulur ve 6 ay içinde Genel Kurul toplantıya        çağrılarak şube organlarının seçiminin yapılması sağlanır.

5- Gelirlerin artmasını ve giderlerin sağlıklı dağılımını sağlar.

6- -Gelecek dönem bütçesini hazırlar. Gerekirse bölümler arasında aktarmalar yapar.

7- Şubelerin çalışmalarını inceler. Şubeler arasında ilişkiler düzenler.

8- Genel Merkezce istihdam edilecek personeli tayin eder.

9- Genel Kurul kararlarını inceler, onaylar ve gerektiğinde Genel Kurula sunar.

10- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplanması kararını verir, gündemini hazırlar ve sürekli işlemleri yapar.

11- Çalışma raporu, bilanço, kesin hesap ve bütçe tasarısını tüzükte yapılması gereken değişiklik tekliflerini hazırlayarak Merkez Genel Kuruluna sunar.

12- Üyeler arasında yakınlık, arkadaşlık ve iyi ilişkiler sağlamak, mesleki sorunları görüşmek, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak amacıyla toplantılar düzenleyerek, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verir.

13- Ana tüzükte yeterince açıklık bulunmayan ve gerekli görülen hususlarda ilgili İç Yönetmelikleri düzenler. Denetim Kurulu bilgisini, Genel Kurulun onayına sunar.

Madde 21: GENEL BAŞKAN VE MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Dernek Genel Başkanı ile Merkez Yönetim Kurulunun diğer üyelerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

GENEL BAŞKAN
a) Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
b) Derneği idari ve kazai her nevi derecedeki merciler önünde Yönetim Kurulu adına temsil eder
c) Derneği Tüzük, Genel Kurul Yönetim Kurulu kararları ve Yönetmelik gereğince yönetir.
d) Genel Merkez alımları ve her türlü harcamalarda ita amirliği yapar.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
Genel Başkan yetki alanına giren görevlerden kendisine verilen işleri yürütür. Yönetim Kurulu kararlarının, uygulanma durumunu izler ve bu hususta Genel Başkana bilgi verir. Genel Başkan, bulunmadığı hallerde yerine vekalet eder.

GENEL SEKRETER
Dernek Yönetim Kurulu ile örgütün ilişkilerini sağlar. Dernek Yönetim Kuruluna başvuru merciidir. Dernek genel merkezinin büro işlerinin, yazışma ve protokol işlerinin yürütülmesi ve karar defterinin tutulmasını sağlar.
Dernek Yönetim Kurulunun gündemini Genel Başkanla birlikte hazırlar ve toplantıdan en az 3 gün önce yönetim kurulu üyelerine duyurarak toplantının yapılmasını sağlar. Dernekçe çıkarılacak yönetmeliklerin hazırlanmasını sağlar. Dernek Genel Kurulu öncesi ve sonrası işlerini yürütür.

GENEL SAYMAN
Derneğin mali işlerini yasalar ve tüzük hükümleri uyarınca yürütür. Genel Merkez muhasebe işlemlerinin tespit edilen esaslar dahilinde yürütülmesini sağlar, gerekli defterleri tutar. Üç ayda bir mali durum raporu düzenler, vergi Sosyal Sigortalar Primi ve diğer süreli mali işlerin usulüne uygun şekilde yapılmasını sağlar.
Derneğin taşınır taşınmaz mal varlığını korur ve hesap dönemi sonunda kontrolü sağlar, sigortalarını yaptırır, bilançoyu, gelir gider hesabını, bütçe taslağını hazırlar, dernek gelirlerini toplar, ödemelerini yapar, dernek parasının en iyi ve emniyetli şekilde nemalandırılmasını sağlar

Madde 22: YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

Yönetim Kurul üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesine rağmen üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması halinde mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği üç (3) kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 23: MERKEZ DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu üç (3) asil ve üç (3) yedek olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla üç (3) yıl için seçilir. Bu Kurul altı (6) ayı geçmemek üzere yılda iki defa toplanır ve denetleme görevi yapar. Ve neticeyi ilgili döneme ait rapor halinde Yönetim ve Genel Kurula verir.

Madde 24: MERKEZ DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

Genel Kurulca Denetleme Kuruluna seçilen üyeler, derneğin denetimini aşağıdaki esaslar dahilinde yaparlar.
A – Derneğin çalışmalarının dernek yasasına uygun olup olmadığını
B – Yapılan harcamaların usule uygun olup olmadığına,
C – Defterlerin usule uygun tutulup tutulmadığına,
D – Dernek Demirbaş Defterinin ve harcamaları gösteren Fatura, Makbuzların dosyalanıp dosyalanmadığını, alındı makbuzlarının ve saklanması gereken diğer evrakların beş (5) yıl süre ile muhafaza edilip edilmediğini denetler ve raporlarını Yönetim ve Genel Kurul toplantılarında sunar.

Madde 25: MERKEZ ONUR KURULU

  1. MERKEZ ONUR KURULU SEÇİMİ, GÖREV BÖLÜMÜ

Genel Kurulca gizli oyla seçilen beş (5) asil ve beş (5) yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler, ilk toplantıda aralarından birini Başkan seçerler.

  1. MERKEZ ONUR KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Şube Onur Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları inceler. Uyarma, kınama, çıkarma, düzeltme ve ödetme cezalarını verir.

Ayrıca Dernek Şube Yönetim Kurulları tarafından gönderilen disiplinle ilgili dosyaları inceler, kararları ilgililere ve Dernek Yönetim Kuruluna bildirir

Madde 26: ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel Kurul Seçimini izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetim ve denetleme organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadı, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametleri Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir. Dernekler Kanunu gereği yerine getirilir.

Madde 27: YARDIMCI KURULLAR ŞUNLARDIR

Derneğin amaçlarını gerçekleştirebilmek, Derneğin, seçimle gelen üst kuruluşlarına da yardımcı olabilmek amacıyla, aşağıda adı geçen “Yardımcı Kurullar” oluşturulabilir.
Her Kurulun oluşum şekli kendi bölümünde izah edilmiştir. Bu kurullarda, Merkez Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri görev alabilirler. Kurullarda görev yapacak Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez Yönetim Kurulunca seçilir ve görevlendirilir.

1. Bilimsel Araştırma ve Eğitim Kurulu
Sağlık hizmetleri ile ilgili konularda, danışma, bilimsel araştırma ve eğitim çalışmalarında bulunur. Bu Kurul, Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur.

2. Basın – Yayın Kurulu
Sağlık hizmetleri ile ilgili olarak kamuoyunun ve sağlık sektörünün bilgilendirilmesi amacıyla Basın-Yayın Kuruluşlarına yönelik çalışmalar yapmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur.

3. Sosyal İlişkiler Kurulu
Dernek üyelerinin sosyal etkinliklere katılmasını sağlar, onların sorunlarını tespit etmeye çalışır ve çalışmalarını raporlayarak Merkez Yönetim Kuruluna bildirir. Bu Kurul, Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur.

4. Danışma Kurulu
Bu kurul, Merkez Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile şubeleri başkanları veya kendileri yerine görevlendirecekleri Yönetim Kurulu üyesi ile seçimle gelen delegelerden oluşur.
Merkez Yönetim Kurulu, üyelerinden birisini bu kurulun toplantısında başkanlık etmek üzere görevlendirir. Bu kurul Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde birliğin çalışmalarını değerlendirmek ve yapılacak yeni çalışmaları belirlemek amacıyla, yeri ve gündemi belli olan toplantılar yapar.

5. Koordinasyon Kurulları
Birden fazla şubenin bulunduğu illerde veya bölgelerde şubelerin bir araya gelerek oluşturacağı kurallardır. Her il veya bölge şubeleri kendi aralarında bu kurulları oluşturur. Kurullarda kimlerin görevli olduğu, ne gibi çalışmalar yapacağı toplantılardan sonra Genel Merkeze bildirir.
Bu Kurulların çalışma usul ve esasları Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

6. Diğer Kurullar

Merkez Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde geçici veya sürekli olarak kuracağı kurullardır.

7. Sağlık Turizmi Kurulu

Üyelerimizin Sağlık Turizmi ile ilgili yurt içi veya yurt dışı çalışmalar yapılması ve bu çalışmalara katkıda bulunmasını ve tanımlar yapmasını amaçlar.

Madde 28: ŞUBE

Genel Kurul Seçimini izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetim ve denetleme organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadı, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametleri Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir. Dernekler Kanunu gereği yerine getirilir.

Madde 29: ŞUBE ORGANLARI

Şubelerin başlıca organları

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Onur Kurulu

e) Şube Merkez Delegeleri

Madde 30: ŞUBE ORGANLARININ KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ

A- GENEL KURUL

1. Toplantı ve Çalışma Şekli
Şube Genel Kurulu şubede kayıtlı üyelerden meydana gelir. Şube Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olmak üzere muhtelif şekillerde toplanır.
a)- Olağan Genel Kurul, her üç yılda bir Genel Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce Şube Yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.
b)- Olağanüstü Genel Kurul, Şube Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya şubede kayıtlı asil üyelerin 1/5’inin yazılı isteği üzerine, bir ay içinde toplantıya çağrılır. Eğer çağırılmaz ise Şube Denetim Kurulu veya toplantı isteminde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hakimliğinin şube üyeleri arasında seçeceği üç kişilik bir heyet Genel Kurulu toplantıya, Tüzüğün 14.maddesinde belirtilen usulle çağırır.
Toplantı tutanağının bir örneği ile Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları asil ve yedek üyelerin kimlikleri ve adresleri, Birlik Merkez Genel Kuruluna katılacak delegelerin isimleri, ilgili makamlardan ayrı olarak yedi gün içerisinde Dernek Merkezine de gönderilir.

2. Görev ve Yetkiler
a) Yönetim ve Denetim Kurulları Raporları ile bilanço ve gelir-gider hesaplarını incelemek, inceleme sonucuna göre kurulları ibra etmek veya sorumlular hakkında karar vermek,
b) Şubenin bütçesini inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak,
c) Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları asıl ve yedek üyeleri ile Merkez Genel Kurul Delegelerini seçmek,
d) Gündeme alınması istenilen konular hakkında karar vermek.
e) Gerektiğinde Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları üyelerini görevden uzaklaştırmak ve sorumlulukları görülenler hakkında yasal kovuşturma için karar vermek.
f) Dernek tüzüğünün ve yasaların Genel Kurula verdiği görevleri yapmak.

B- YÖNETİM KURULU

Seçim
Şube Yönetim Kurulu Genel Kurulca dernek üyesi olan asil üyeler arasından üç (3) yıl süre için seçilen 100’e kadar üyesi olan şubelerde 5, 100-250 üyeli şubelerde 7 ve 250’den fazla üyesi olan şubelerde 9 asil üyeden oluşur. Eşit oy alan üyeler arasında ad çekilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Ayrıca asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir.
Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden otuz gün içerisinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları ve delegelerin asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, doğum tarihleri ve yerleri, meslekleri ile birlikte adresleri şubenin bulunduğu mahallin Mülki Amirliğine ve Genel Merkeze bildirilir.

İş Bölümü
Yönetim Kurulu seçiminden sonraki ilk hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Saymanı seçer.

Toplantı ve Kararları
Şube Yönetim Kurulunun toplantı ve kararlarında uygulanacak esaslar hakkında bu tüzüğün Merkez Yönetim Kurulunun seçimi, görev bölümü toplantıları maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulunun kararlarının bir örneği bir ay içerisinde merkeze gönderilir.

Görev ve Yetkileri
Şubenin yürütme organı olan Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.
a) Şubeyi temsil etmek ve ilgili hususta kurul üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
b) Şubeyi tüzük ve yasa hükümlerine göre yönetmek.
c) Merkez Yönetim Kurulu talimatlarını en iyi şekilde yerine getirmek.
d) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.
e) Şube Yönetim Kurulu bölge, il ve ilçelerde lokal açmak.
f) Yıllık çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider hesaplarını, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak.
g) Şubenin defter ve dosyalarını tutmak.
Yönetim Kurulu işlerinin yürütülmesinden, Şube Genel Kuruluna ve Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Ayrıca tüzüğe ve yasalara aykırı olan her türlü davranış ve işlemlerden de şahsen sorumludur.
Şube Yönetim Kurulunun dernek tüzüğü ve derneğin genel politikasına karşı olan kararlarına karşı Merkez Yönetim Kurulu itiraz edebilir. Merkez Yönetim Kurulunun vereceği karar kesindir.

C- DENETİM KURULU
Şubenin işlem ve hesaplarını denetlemek üzere, Genel Kurul tarafından asil üyeler tarafından üç yıl için 3 asil, 3 yedek üyeden oluşan bir Denetleme Kurulu seçilir. Seçilen Denetleme Kurulu asil üyeleri ile ilk toplantıda aralarında bir başkan, bir raportör üye seçerler. Süresi biten yeniden seçilebilir. Denetleme Kurulu, bu tüzüğün 24. maddesindeki esaslar dahilinde görev yapar.

D- ONUR KURULU 
Seçimi ve Görev Bölümü
Şube, Genel Kurulunca seçilen üç asıl, üç yedek üyelerden oluşur. Asıl üyeler, ilk toplantıda aralarından birini başkan seçerler. Şubelerin ilk Genel Kurulunda Onur Kurulu seçilene kadar Şube Onur Kurulunun görevlerini Merkez Onur Kurulu yapar.
Görev ve Yetkileri
Onur Kurulu; üyelerin, derneğin amacına aykırı davranışta bulunan üyeler hakkında kınama, çıkarma, düzeltme ve ödetme cezaları verir. Alınan kararlar ilgili üyelere ve Şube Yönetim Kuruluna bildirilir. Şube Onur Kurulu kararlarına karşı Merkez Onur Kuruluna 1 ay içinde itirazda bulunabilir.

E- DELEGELER
Şube delegeleri, Merkez Genel Kurulunda şube üyelerini temsil etmek üzere seçilirler. Doğal delege olan şubelerin Yönetim Kurulu Başkanları dışında, her şubeden kayıtlı asil üyelerin 1/10’i oranında asil delege ve asil delege sayısı kadar yedek delege seçilir.

Madde 31: LOKALLER

Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulları uygun gördükleri bölge, il ve ilçelerde lokaller açabilirler. Lokaller için en az üç, en çok beş üye görevlendirilir. Lokal yönetimi için atanan kişilerin, mahallin en büyük Mülki Amire başvurusu ile gerçekleşir. Lokallerin işleyişi Yönetmelikle oluşturulur.

Madde 32: TEMSİL VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Dernek Genel Merkezinin ve Şubelerin temsili ve yükümlülük altında sokulması Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu tarafından gerçekleşir.

Madde 33: GELİRLER

Başlıca gelir kaynakları şunlardır:

  1. Üye giriş aidatı ve yıllık aidat: Genel Kurulca belirlenir.
  1. Düzenlenen gezi, balo, eğlence, temsil, konser, konferans, yarışma, piyango benzerleri gibi faaliyetlerden sağlananlar.
  1. Mal varlığından elde edilenler.
  1. Bağış ve yardımlar.
  1. Yayın ve kurs gelirleri
  1. Diğer gelirler

Şubeler, temsil ettikleri giriş, yıllık aidat ve tüm gelirlerin %20 ‘sinin merkez girdilerine katılım payı olarak hesaplanıp, Mayıs ayı içerisinde merkeze öderler.

Madde 34: DERNEK DEFTER VE KAYITLAR

Dernek; 09.06.1984 tarih ve 18426 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Dernek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmelik ve 05 Nisan 2003 tarih ve 25070 sayılı Resmî gazetede yayımlanan Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe, Hesap Kayıtları ile İlgili Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik’te belirtilen defterleri tutar. Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü defterleri tutabilir, dosyalar düzenlenebilir. Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu bu defterlerin gereği gibi tutulmasından sorumludur.

Madde 35: DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ

Dernek Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre iktisadi işletme kurabilir

Madde 36: TAŞINMAZ MAL EDİNME

Dernek, amaç ve çalışmaları için gerekli olan taşınmazların alımı ve satımı, Genel Kuruldan aldığı yetki ile Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile yapılabilir. Satın alınan ve bağış ya da vasiyet yoluyla derneğe kalan taşınmazlar mallar dernek adına tapuya geçirilmesinden başlayarak bir ay içinde İç İşleri Bakanlığına bildirilir.

Madde 37: SANDIK KURULMASI

Dernek, genel kurul kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre sandık oluşturulabilir.

Madde 38: LOKAL AÇILMASI

Dernek, Genel Merkezi ve Şubeler Yönetim Kurulu kararı ile bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğinden izin alarak lokal, misafirhane ve dinlenme yerleri açabilir.

Madde 39: GELİR VE GİDERLERDE YÖNTEM

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

Madde 40: BORÇLANMA

Dernek, ilgili mevzuat doğrultusunda Genel Kurulun, Yönetim Kurulunu yetkilendirmesi kaydı ile borçlanabilir, bankalardan kredi çekebilir.

Madde 41: YÖNETMELİK

Bu ana tüzüğün ön gördüğü ve Yönetim Kurulunun ön göreceği Yönetmelik, ilk Genel Kurulun onayı ile yürürlüğe girer. Ancak Genel Kurulca, Genel Kurulun kabul ettiği çalışma programı doğrultusunda Merkez Yönetim Kuruluna iç Yönetmelik ve yönergeler çıkarma konusunda yetki verdiği takdirde bu yönetmelik ve yönergeler Merkez Yönetim Kurulunun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu yönetmelik ve yönergelerde, izleyen Genel Kurulda değişiklik yapılabilir veya kaldırılabilir.

Madde 42: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzüğü değiştirmek Genel Kurula aittir. Yönetim Kurulunca veya üye tam sayısının 1/5 ‘inin teklifi ile hazırlanan tüzük değişikliği, gerekçesi ile birlikte Genel Kurula sunulur. Teklife ilave ve çıkartmalar yapılabilir. Tüzük değişikliği için toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyu gereklidir. Değişiklikler mahallin en büyük Mülki Amirliğine bildirilir.

Madde 43: TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun, derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıya usulüne uygun çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün çoğunluğu ile verilmesi şarttır. Derneğin feshi mahallin en büyük Mülki Amirine Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde yazı ile bildirilir.

Madde 44: KAPANMA KONUSUNDA MALLARIN TASFİYESİ

Derneğin dağılmasına karar veren Genel Kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu Kurul, dernek mallarının alacak ve borçlarını saptar. Alacaklarını alıp borçlarını öder. Amaca uygun kurumlara alacaklarını ve mallarını devredebilir.

Madde 45: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzüğün uygulanmasında bir hüküm eksikliği ile karşılaşılırsa sırası ile Dernekler Kanunu, Medeni Kanun, ilgili yasa ve Yönetmelikler uygulanır.

Madde 46: GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

İlk Genel Kurul toplantısı yapılıncaya kadar derneğin Yönetim Kurulu: A.Gültekin YAZICIOĞLU, Halil AKSU, Esat Mehmet ARSLAN, Mehmet DOĞRUL, Kutsi ÖNCÜ, Orhan İzzet KILIÇBEYLİ, Caner ÇORUMLUOĞLU, Abdulkadir KAHVECİ, Adil İDGÜ ve Cemil ÇİL’ den ibarettir.