19 Mayıs 2024, Pazar
spot_img
Ana SayfaSağlık Bakanlığı HaberleriATT Yönetmeliğinde Değişiklik

ATT Yönetmeliğinde Değişiklik

27 Mayıs 2012 PAZAR

Resm&icirc Gazete

Sayı : 28305

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –15/2/2008tarihli ve 26788 sayılı Resm&icirc Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mülga (ç) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“b) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,”

“ç) Faaliyet izin belgesi: EK-2-c’deörneğine yer verilen ve ruhsatlandırılmış tıp merkezlerinin faaliyete geçebilmeleri için veya faaliyette olan tıp merkezlerinin hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dalları ile bu uzmanlık dallarının gerektirdiği personeli, hizmet verilenlaboratuvarları, diğer tıbb&icirc hizmet birimlerini ve bunlardaki değişikliklerin yer aldığı Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 6ncımaddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yeralan”bukuruluşlar”ibaresi”tıpmerkezleri kendiaralarında”şeklinde, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tıp merkezleri, kadro devralma yoluyla Bakanlıkça belirlenen uzman kadrolarının %25’ine kadar ek kadro devralabilir. Ancak kuruluş birleşmelerinde bu oran dikkate alınmaz. Sağlık kuruluşlarının kadroları, Bakanlıkça Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine kaydedilir. İlan edilecek dönemlerde verilecek yeni kadrolar bu sistemde tanımlanır ve tıp merkezlerinin kadro devri iş ve işlemleri, hekim ayrılış ve başlayışları ile poliklinik ve muayenehanelerin açılış işlemleri sistem üzerinden yürütülür.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 12/Ç maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesinde yeralan”kadroluveya kısmizamanlı”ibaresiyürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine yedinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(8) Tıp merkezlerine ruhsat verilmesinden sonra, EK-5’te gösterilen personelin sayısı, ismi,ünvanı, uzmanlık dalı veya meslek&icirc diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, kadro dışı çalışan tabipler dedahilolmak üzere tabiplerle yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri Müdürlüğe verilir. Müdürlük tarafından personelini tamamladığı tespit edilen tıp merkezi, en geç beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça, EK-2/c’deörneği gösterilen Faaliyet İzin Belgesi yedi iş günü içinde düzenlenir ve bu belgenin verilmesi ile özel tıp merkezi hasta kabul ve tedavisine başlar.

“(9) Bakanlıkça ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde faaliyet izin belgesi alarak hasta kabul ve tedavisine başlamayan tıp merkezinin ruhsatnamesinin hükmü kalmaz ve verilen ruhsatname Bakanlıkça iptal edilir.”

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Gerektiğinde, Bakanlıkta görev yapan bir hukuk müşaviri veya avukat,”

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin altıncı ve onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye onuncu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Acil servise başvuran hastalara, gerekli ilk müdahalenin yapılması, tedavinin devamı için gerekiyorsa hastanın yatışı yapılarak tedavisinin ve eğer gelişirsekomplikasyonlarıntedavisinin tamamlanması esastır. Hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği uzman tabip, tıbbi donanım, müdahale, bakım ve tedavi için gerekli şartların tıp merkezinde sağlanamaması durumunda ise, gerekli ilk müdahalenin yapılmış olması kaydıyla, başka bir sağlık kuruluşuna usulüne uygun şekilde sevki sağlanabilir. Acil hastaların ihtiyaç durumunda nakledileceği sağlık kuruluşunun belirlenmesi ve nakil işlemleri komuta kontrol merkezinin yönetiminde ve koordinasyonunda yapılır. Acil Komuta Kontrol Merkezi,11/5/2000tarihli ve 24046 sayılı Resm&icirc Gazete’de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nde düzenlenen hizmet akışı çerçevesinde en uygun sağlık kuruluşuna hastanın naklini sağlar.”

“(10) Beşinci, altıncı ve yedinci fıkralara aykırı davranıldığının tespiti h&acirclinde sağlık kuruluşunun acil vakalar haricinde hasta kabulü, üç gün süreyle valilikçe durdurulur ve mesul müdürü uyarılır. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içinde tekrarında sağlık kuruluşunun acil vakalar haricinde hasta kabulü on gün süreyle valilikçe durdurulur ve mesul müdürünün yetki belgesi iptal edilir. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içinde üçüncü kere tespit edilmesi halinde, sağlık kuruluşunun faaliyeti üç ay süreyle durdurulur ve mesul müdürünün yetki belgesi iptal edilir. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içinde dördüncü tespitinde ise Bakanlıkça sağlık kuruluşunun ruhsatnamesi iptal edilir.”

“(11) Acil ünitesine başvuran bir hastanın, tedavisi veya sevki bu maddenin altıncı fıkrasına uygun olarak sağlanmış olmakla birlikte, ilave ücrete tabi kılındığının tespit edilmesi durumunda sağlık kuruluşunun mesul müdürü uyarılır. İlave ücrete ilişkin bir yıl içinde ikinci tespitte sağlık kuruluşunun acil vakalar haricinde hasta kabulü bir gün süreyle valilikçe durdurulur. Aynı yıl içinde ilave ücret alındığının üçüncü ve daha fazla tespitinde ise bu maddenin onuncu fıkrasında yer alan müeyyideler birinci müeyyide sırasından başlamak üzere sırasıyla uygulanır.”

MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bendi ile yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncüfıkrasındaki”vepoliklinikte”ibaresiyürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının ilkcümlesindeki”sağlıkkuruluşunda”ibaresi”tıpmerkezinde”şeklinde, altıncıfıkrasındaki”kuruluşunve sağlıkkuruluşunun”ibaresi”tıpmerkezinin”şeklinde, dokuzuncu fıkrasının üçüncücümlesindeki”birsağlıkkuruluşunda”ibaresi”özelhastane veya tıpmerkezinde”şeklindedeğiştirilmiş ve aynı maddeye onuncu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdakionbirincifıkra eklenmiştir.

“d) Taşınma, birleşme veya özel hastaneye dönüşüm talebiyle Bakanlığa başvuru süresi31/12/2013tarihinde sona erer. Başvurusu Bakanlıkça uygun görülen sağlık kuruluşları, Bakanlıkça verilen izin kapsamında taşınma ve birleşme işlemlerini iki yıl içinde, tıp merkezi/özel hastaneye dönüşümde ön izin işlemlerini bir yıl içinde ve ruhsatlandırma işlemini ön izin tarihinden itibaren üç yıl içinde sonuçlandırır. Bu süre içerisinde sağlık kuruluşu, faaliyetine mevcut kapasitesi ile devam edebilir veya faaliyetini askıya alabilir. Ancak,31/12/2013tarihinde bu Yönetmeliğe uygunluk sağlaması gereken sağlık kuruluşları bu tarihten itibaren aktif olarak faaliyet gösteremez ve kuruluşunu devredemez. Faaliyetin askıya alınması halinde sağlık kuruluşu, müdürlüğe tebligat adresi bildirerek kuruluş binasını boşaltabilir. Belirtilen süreler sonunda işlemlerini sonuçlandıramayan sağlık kuruluşunun Bakanlıkça verilen izni iptal edilir. İzni iptal edilen kuruluşun, askı süresi sonunda tekrar faaliyete geçememesi halinde ruhsatı iptal edilir.”

“g) Sağlık kuruluşlarına asgar&icirc kadro sayıları bakımından kuruluş statüsünü kaybetmemeleri için gerekli olan aynıbranştakiveya Planlama ve İstihdam Komisyonunca belirlenecek branştaki uzman kadrosu veyahut pratisyen hekim kadrosu verilebilir.”

“(7) Tıp merkezinde görev yapan bir uzman hekimin ayrılması halinde, aynı dalda uzman hekim süre kaydı aranmaksızın istihdam edilir. Ayrılan hekimin uzmanlık dalında kamu hizmetinde aksama olması halinde kuruluşun kadro hakkı saklı kalmak kaydıyla bu kadroya hekim başlayışı en fazla bir yıl süreyle geçici olarak Bakanlıkça durdurulabilir.”

“(11) Tıp merkezleri, Bakanlıkça izin verilmesi kaydıyla yabancı hekim ve hekim dışı sağlık meslek mensubu çalıştırabilir. Ancak bu şekilde verilecek izin, tıp merkezine planlama kapsamında cihaz ve ünite ekleme hakkı vermez. Bu bent doğrultusunda yapılacak başvurular22/2/2012tarihli ve 28212 sayılı Resm&icirc Gazete’de yayımlanan Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde yürütülür.”

MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğe Ek 2ncimaddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.”

“Havaalanı ve gümrüklü alanlardaki sağlık üniteleri

EK MADDE 3 –(1) Havaalanı ve gümrüklü alanlarda, uçuş güvenliği, gümrükle geçiş yapılabilen bölgelerdeki hastalar ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk işlemlerinin düzenlenmesi amacıyla, yolcu ve havaalanı personeline hizmet sunmak üzere sağlık üniteleri kurulabilir.

(2) Sağlık üniteleri, gümrüksüz alanda tercihen gidiş katında, alanın her yerine en hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlayacak merkezi konumda, asansör ve kat geçişlerine yakın olmalıdır. Gümrüklü alanda ise özellikle pasaport işleminden geçmeyecek (transit) yolcuların tıbbi işlemlerinin yürütülmesi amacıyla yolcu muayene ve müşahedesi için bir oda oluşturulabilir.

(3) Sağlık ünitelerinde yer alacak, muayene, acil müdahale ve müşahede odası gibi tıbbi bölümlerde bu Yönetmeliğe uygun şartlar sağlanır. Hasta kullanımına ait tüm kapılar sedye ve tekerlekli sandalye geçişine uygun olmalı ve asansörler hasta sedyesinin rahatça sığabileceği ebatta olmalıdır.

(4) Sağlık ünitelerinin fiziki özellikleri ve hizmet sunumuna yönelik diğer hususlar ile asgari kadroları her bir havalimanı ve gümrüklü alan için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(5) Bu madde kapsamındaki ünitelerin planlamayı bozacak şekilde taşınma ve başka bir kuruluşla birleşme talepleri kabul edilmez. Bu alanlardaki hizmetin sonlanması halinde sağlık ünitelerinin faaliyeti Bakanlıkça sonlandırılır.”

MADDE 9 –Aynı Yönetmeliğe Geçici 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Sandıklara ait sağlık birimleri

GEÇİCİ MADDE 10 –(1) 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 20ncimaddesi kapsamındaki bankalar, sigorta vereasüransşirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıklara ait sağlık birimlerinin faaliyeti, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren on sekiz ay sonra sona erer. On sekiz ayın sonunda kapatılmadığı tespit edilen birimler ilgili Sağlık Müdürlüğünce kapatılır.

(3) Bu madde kapsamındaki sağlık birimlerinde, on sekiz aylık süre içerisinde aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde faaliyette bulunulabilir:

a) Sağlık birimlerinde yalnızca iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin fatura ve sağlık kuruluşuna sevk işlemleri ile gereğinde muayene hizmeti yürütülür.

b) Bu birimlerde, sadece bu Yönetmeliğin Ek-13 sayılı listesinde yer alan işlemler yapılabilir.

c) Hekimler/uzmanlar sadece bu birimde meslek icra etmek şartıyla çalışabilir.

ç) Hekim dışı personel gerekli ve yeterli sayıda çalıştırılabilir.”

MADDE 10 –Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1/a’nın”1- TIP MERKEZLERİNDE RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİBELGELER”başlıklıbölümünün 12 ve 13 numaralı maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı ekin”3-LABORATUVAR/MÜESSESE RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN İSTENENBELGELER”başlıklıbölümünün”Ğ)ÜSTYAZIÖRNEĞİ”başlıklıalt bölümünde yeralan”TedaviHizmetleri GenelMüdürlüğü”ibaresi”SağlıkHizmetleri GenelMüdürlüğü”olarakdeğiştirilmiştir.

MADDE 11 –Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2/a ve EK-2/b ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe EK-2/b’densonra gelmek üzere ekteki Ek-2/c eklenmiştir.

MADDE 12 –Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6’nın”FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VEBELGELER”bölümünün11 inci maddesi ekteki şekilde değiştirilmiş, 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmışve”HİZMETBİRİMLERİNE ESAS BİLGİ VEBELGELER”bölümüne14 üncü maddeden sonra gelmek üzere ekteki 15 inci madde eklenmiştir.

MADDE 13 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 –Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resm&icirc Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/2/2008

26788

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resm&icirc Gazete’lerin

Tarihi

Sayısı

1

23/7/2008

26945

2

11/3/2009

27166

3

31/12/2009

27449 (5. Mükerrer)

4

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Most Popular