19 Mayıs 2024, Pazar
spot_img
Ana SayfaSağlık Bakanlığı HaberleriÖzel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik

27 Mayıs 2012 PAZAR

Resm&icirc Gazete

Sayı : 28305

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –27/3/2002tarihli ve 24708 sayılı Resm&icirc Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) Genel Müdür: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünü, “

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 6ncımaddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “özel hastane veya tıp merkezine” ibaresi “özel hastaneye” şeklinde değiştirilmiştir.

“Özel hastaneler, dörtklinisyenuzmandan az olmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenen toplam kadrolarının en az dörtte biri sayısındaklinisyenuzman ile faaliyete başlayabilirler. Toplam kadronun dörtte üçünün iki yıl içinde aktif hale getirilmesi zorunludur. İki yıl içinde aktif hale getirilemeyen kadrolar kaybedilir. Kalan dörtte birlik kadrolar, Bakanlıkça kullanımına izin verilmesi halinde aktif hale getirilir.Klinisyenuzman sayısı dördün altına düşen hastanelerin faaliyeti iki yıla kadar süreyle askıya alınır. Bu süre sonunda uzman hekim eksikliğini gideremeyen özel hastanenin ruhsatı iptal edilir.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin mülga 7ncimaddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Kadroların kullanım izni ve ek kadro tahsisi

MADDE 7-Özel hastanelerin kadroları, Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine, Bakanlıkça elektronik ortamda kaydedilir. Mesul müdür, bu sistem üzerinden hastanenin her bir uzmanlık dalı için toplam kadrosunu, kullanabileceği kadrosunu ve aktif çalışanını takip eder, hekim ayrılış ve başlayış tekliflerini bu sistem üzerinden yapar ve çalışma belgelerini düzenler.

İlan edilecek dönemlerde özel hastanelerin kullanımına izin verilecek kadrolar veya ek kadrolar, Bakanlıkça bu elektronik sistemde tanımlanır ve hekim başlatma talebi mesul müdür tarafından sistem üzerinden yapılır. Hekim başlatma talebi uygun bulunanların çalışma belgesi müdürlükçe onaylanır. “

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birbirine bitişik ve bütünlük arz eden birden fazla imar parseli üzerinde hastane ve eklerinin yapılması halinde, bu parseller arasında imar yolu, duvar gibi bütünlüğü bozacak uygulamalar bulunamaz. Bu durumdaki tüm parsellerin, yer seçimi ile ilgili belgelerde belirtilmesi gerekir.”

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının başında yer alan “Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında” ibaresi “yerine görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Genel Müdürlükten bir temsilci,”

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasındaki ” kısmi zamanlı” ibaresi “kadro dışı geçici” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye onuncu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Acil servise başvuran hastalara, yoğun bakım hizmeti d&acirchil olmak üzere gerekli ilk müdahalenin yapılması, tedavinin devamı için gerekiyorsa hastanın yatışı yapılarak tedavisinin ve eğer gelişirsekomplikasyonlarıntedavisinin tamamlanması esastır. Hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği uzman tabip, tıbbi donanım, müdahale, bakım ve tedavi için gerekli şartların hastanede sağlanamaması durumunda ise, gerekli ilk müdahalenin yapılmış olması kaydıyla, başka bir sağlık kuruluşuna usulüne uygun şekilde sevki sağlanabilir. Acil hastaların ihtiyaç durumunda nakledileceği sağlık kuruluşunun belirlenmesi ve nakil işlemleri Acil Komuta Kontrol Merkezi’nin yönetiminde ve koordinasyonunda yapılır. “

“Acil Komuta Kontrol Merkezi,11/5/2000tarihli ve 24046 sayılı Resm&icirc Gazete’de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde düzenlenen hizmet akışı çerçevesinde en uygun hastaneye hastanın naklini sağlar. Hastanın durumunun yoğun bakım gerektirmesi halinde nakil, ulaşım süresi göz önünde tutulmak şartıyla öncelikle boş yoğun bakım yatağı en fazla olan uygun bir hastaneye sağlanır.”

“Tüm yataklı tedavi kurumları Bakanlıkça belirlenen esaslar ve kurulmuş bulunan çağrı kayıt ve operasyon yönetim sistemi çerçevesinde yatak kapasitesi, doluluk oranları, fiilen çalışan uzman hekim durumları gibi bilgileri güncel olarak komuta kontrol merkezine vermekle yükümlüdür. “

“Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralara aykırı davranıldığının tespiti h&acirclinde hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü, üç gün süreyle valilikçe durdurulur ve mesul müdürü uyarılır. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içinde tekrarında hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü on gün süreyle valilikçe durdurulur ve mesul müdürünün yetki belgesi iptal edilir. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içinde üçüncü kere tespit edilmesi halinde, hastanenin faaliyeti üç ay süreyle durdurulur ve mesul müdürünün yetki belgesi iptal edilir. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içinde dördüncü tespitinde ise Bakanlıkça hastanenin ruhsatnamesi iptal edilir.”

“Acil servise başvuran bir hastanın, tedavisi veya sevki bu maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak sağlanmış olmakla birlikte, ilave ücrete tabi kılındığının tespit edilmesi durumunda hastanenin mesul müdürü uyarılır. İlave ücrete ilişkin bir yıl içinde ikinci tespitte hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü bir gün süreyle valilikçe durdurulur. Aynı yıl içinde ilave ücret alındığının üçüncü ve daha fazla tespitinde ise bu maddenin onuncu fıkrasında yer alan müeyyideler birinci müeyyide sırasından başlamak üzere sırasıyla uygulanır.”

MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin 50ncimaddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

15/1/2004tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine uygun elektronik imza ile imzalanmış tıbbi kayıtlar, resmi kayıt olarak kabul edilir ve ilgili mevzuata göre yedekleme ve arşivlemesi yapılır.”

MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Günlük yatak ücretleri

MADDE 55 –Özel hastaneler, günlük yatak ücretlerini her yıl kendileri tespit ederek Bakanlığa bildirir ve bu ücret Bakanlıkça onaylanır.

Bakanlık, hastane sınıflamalarını, emsal hastanelerdeki en yüksek ve en düşük yatak ücretlerini ve hastanelerin kapasitelerini dikkate alarak, gerektiğinde günlük yatak ücretlerinin üst sınırını belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 9 –Aynı Yönetmeliğin Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (k) ve (l) bentleri eklenmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Özel hastanede görev yapan bir uzman hekimin ayrılması halinde, aynı dalda uzman hekim süre kaydı aranmaksızın istihdam edilir. Ayrılan hekimin uzmanlık dalında kamu hizmetinde aksama olması halinde kuruluşun kadro hakkı saklı kalmak kaydıyla bu kadroya hekim başlayışı en fazla bir yıl süreyle geçici olarak Bakanlıkça durdurulabilir.”

“k) Özel hastane, Bakanlıkça izin verilmesi kaydıyla yabancı hekim ve hekim dışı sağlık meslek mensubu çalıştırabilir. Ancak bu şekilde verilecek izin, hastaneye planlama kapsamında cihaz ve ünite ekleme hakkı vermez. Bu bent doğrultusunda yapılacak başvurular22/2/2012tarihli ve 28212 sayılı Resm&icirc Gazete’de yayımlanan Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde yürütülür. “

“l) Diyaliz merkezleri ve üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde ilgili mevzuatı uyarınca kadrolu çalışan uzman hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12ncimaddesine uygun olmak kaydıyla özel hastanede kadro dışı geçici çalışabilirler.”

“Bakanlıkça yapılacak uzman hekim planlaması çerçevesinde ilan edilecek dönemlerde ve belirlenen uzmanlık dallarına göre özel hastanelere ek kadro verilebilir.Bu kadrolar, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında uzmanlık dallarına göre mevcut uzman hekim sayıları, bunların kamu ve özel sektördeki oransal dağılımları, özel hastanelerin yatak kapasiteleri ve doluluk oranları, ameliyathane, yoğun bakım ve özellikli üniteleri ile bu birimlerin verimliliği, ilgili alanda ve bölgedeki ihtiyaç çerçevesinde ve hizmet biriminin devamlılığı için gerekli asgari kadro talepleri dikkate alınarak, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınmak suretiyle belirlenir.Ek kadroların dağıtımına ilişkin bilgiler ilan metninde ayrıca belirtilir.”

MADDE 10 –Aynı Yönetmeliğin Ek 6ncımaddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Komisyon, Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği bir yetkili başkanlığında: Genel Müdürlük, Bakanlık Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Başkanlığından birer üye ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Sağlık Kurumları Meclisinden iki üyeden kurulur.”

“Komisyona, yükseköğretim, planlama ve sosyal güvenlik uygulamaları ile ilgili konular için ilgili kurumlardan üye davet edilebilir.”

MADDE 11 –Aynı Yönetmeliğin Geçici 2ncimaddesi, başlık eklenerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ruhsatlı hastane binalarının uyumu ve mimari proje değerlendirmeleri

GEÇİCİ MADDE 2 –Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel hastanelerden bu Yönetmelikteki yer seçimi ve bina şartlarını sağlayamayanların, uygunsuz olan durumlarını tespit etmek, uygunsuzluklarını yerinde veya taşınarak giderecek olanlara gerekli süreyi belirlemek ve Bakanlığa sunmak üzere valilikçe, il sağlık müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili belediye imar müdürlüğünden bir temsilci, bir mimar, gerek görülmesi halinde il sağlık müdürlüğü kadrosundan bir avukat ve diğer teknik personelin bulunduğu bir komisyon görevlendirilir.Komisyon her bir hastane için yapmış olduğu çalışmayı ve önerilen uyum süresini gerekçeleriyle birlikte Bakanlık onayına sunar. Uyum süresi yedi yılı geçemez.

Bakanlık, taşınması veya yeniden yapımı gereken her bir hastane için mümkün olabilecek teşvik edici hususları da değerlendirerek belirlenen süreyi onaylar.

Bu madde kapsamındaki hastaneler, uyum süresi içinde aşağıdaki esaslar çerçevesinde faaliyet gösterir.

a)15/2/2008tarihinden önce kullanmakta oldukları binalarından Bakanlık kayıtlarına girmemiş olanlar ile belediye onaylı projesi bulunmayanların, mevcut durumlarını gösteren projeleri Bakanlıkça incelenir ve denetimlerde kullanılmak üzere Bakanlıkça onaylanır. Bu binalar nedeniyle hastanenin mevcut kapasitesi dışında birim ilavesi talebinde bulunulamaz,

b) Yönetmelik şartlarını sağlayamayan binalarının

1) Yapı kullanma izin belgesi bulunmalı veya binanın kullanılabileceğine dair ilgili belediye tarafından düzenlenmiş belgesi bulunmalıdır.

2) Yangın ve deprem yönünden uygunluğunun ilgili kurum tarafından belgelenmesi gereklidir.

3) Mevcut durumlarının dışında proje değişikliğine neden olabilecek tadilatlarına izin verilmez. Ancak, Bakanlıkça talep edilebilecek küçük çaplı ve uygulanması mümkün tadilatlar yapılabilir. Bu durumda, yangın ve deprem yönünden uygunluğu sağlamak kaydıyla, mimari projedeki değişikliklerin Bakanlıkça onaylı son proje üzerinde çizilmesine izin verilir.”

MADDE 12 –Aynı Yönetmeliğin Geçici 6ncımaddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “bir yıl” ibareleri “iki yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 –Aynı Yönetmeliğin Geçici 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

15/2/2008tarihinden sonra ruhsatlandırılan hastanelerden uzman kadrosu sayısı, ön izin projesindeki poliklinik oda sayısından az olan hastanelere,klinisyenuzman hekim kadro sayısını, ön izin projesindeki poliklinik oda sayısına kadar tamamlamalarına izin verilir. Tamamlanmasına izin verilecek kadrolar ön izin projesindekibranşlarabağlı kalınmaksızın Bakanlıkça belirlenir. Projerevizyonuyapılmış ise ilk proje esas alınır.”

MADDE 14 –Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1’in II, VII ve IX numaralı bölümleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 –Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin 1 inci Bölümü’nde yer alan 5 inci madde, 11 inci madde,14 üncü maddenin (a), (b) ve (c) bentleri, 22 ve 24 üncü maddeler yürürlükten kaldırılmış, 35 inci madde ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme ekteki 43 ve 44 üncü maddeler eklenmiştir.

MADDE 16 –Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-7′ninI – BAKANLIKÇA DÜZENLENECEKBÖLÜM’üekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 –Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-9’daki “İl Bayındırlık veİskanMüdürlüğü” ibareleri “İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasına “Ruhsat talebi ile başvuran” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ruhsatlı” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “bir teknik personel, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden” ibaresi ile aynı fıkranın üçüncü bendindeki “Bina müstakil mi?” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 –Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

EK:

” II-MESUL MÜDÜR YARDIMCISI

Kadrolu tabip veya uzman tabiplerden birisi.”

” VII-RADYODİAGNOSTİK UZMANI

Ağız ve diş sağlığı, psikiyatri ile göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki hastanelerde en az bir uzman “

” IX- TABİP

Acil ünitesinde en az beş pratisyen tabip veya klinik olmayan uzmanlık dallarından uzman tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilir. “

35-Uygulanan gündelik yatak ücretleri Bakanlıkçaonaylananücretlere uygun mu?

Mesul müdüruyarılırHastanenin tamamında 1 gün süreyle poliklinik faaliyetleri durdurulur.

Bir yıl içinde aynı fiilin tekrarı halindehastanenin tamamında 10 günsüreyle faaliyet durdurulur.

&nbsp

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Most Popular