24 Temmuz 2024, Çarşamba
spot_img
Ana SayfaSağlık Bakanlığı HaberleriYatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik

25 Haziran 2010 CUMA

Resm&icirc Gazete

Sayı : 27622

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO

STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resm&icirc Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 –Bu Yönetmelikte geçen

a) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM): Diş hekimliğinin tüm branşlarında koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri ile ileri tetkik ve tedavilerin uygulandığı, en az 10 ünit kapasiteli, idari ve mali bakımdan kendilerine bağlı diş tedavi ve protez merkezleri ile diş poliklinikleri de açabilen müstakil sağlık kurumlarını,

b) Aile Hekimliği Birimi: Bir Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarından oluşan Aile Hekimliği pozisyonlarını,

c) Aile Sağlığı Merkezi: Bir veya daha fazla Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanları tarafından Aile Hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşlarını,

ç) Bakan: Sağlık Bakanını,

d) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

e) Devlet Hastanesi: Yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, her türlü acil vakaları, bünyelerindeki klinik veya servislerin uzmanlık dalları ile ilgili hastaların ayaktan veya yatırılarak müşahade, müdahale, muayene, teşhis ve tedavilerini yapan yataklı tedavi kurumlarını,

f) Dispanser: Verem, sıtma ve lepra gibi hastalıklara karşı alınması gereken tedbirleri yürüten ve bu hastalıklara yakalananların tedavisini yapan yataksız tedavi kuruluşlarını,

g) Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kılınan sağlık kurumlarını,

ğ) Ek Hizmet Binası: Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak genel ve dal hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine bağlı olarak açılabilen, diyaliz, kemoterapi, radyoterapi, genel anestezi, bölgesel anestezi, intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi işlemler gibi günübirlik uygulamaların yapılabildiği, çalışma saatleri dışındaki sağlık hizmetlerinin mesai dışı poliklinik uygulaması ile verildiği 24 saat esasına dayalı olarak çalışan, gerektiğinde hastaların müşahede amaçlı yatırılabildiği uzman düzeyinde sağlık hizmetlerinin verildiği, bağlı bulunduğu kurumların statüsüne göre ikinci veya üçüncü basamak olarak değerlendirilen ek sağlık tesislerini,

h) Hastane Rolleri ve Grupları: Bölgesel sağlık yapılanması içerisinde mevcut ve yatırım planlamasında olan yataklı sağlık tesislerinin hizmet sunum rollerinin belirlenmesi ve bunların belirlenen rollere göre gruplandırılması, hizmet verdikleri nüfusun sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak Bakanlıkça yeniden yapılandırılan ve gruplandırılan yataklı sağlık tesislerini,

ı) İlçe Hastanesi (Entegre): Bakanlıkça belirlenecek yerlerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin yürütülmesine yönelik olarak karşılaşılan acil sağlık hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve yatarak tıbbi teşhis ve cerrahi müdahale, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile çevre sağlığı, adli tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri ve benzeri sağlık hizmetlerinin verildiği, hasta potansiyeline göre dializ ünitesi de bulundurabilen, güçlendirilmiş olarak kurulan entegre sağlık kurumunu,

i) İlgili Birim: Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşların Bakanlık merkez teşkilatında bağlı ve ilgili olduğu genel müdürlüğü veya müstakil daire başkanlığını,

j) Kurum Amirliği: Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşları sevk, idare ve temsile yetkili makamı,

k) Kurum veya Kuruluş: Yataklı veya yataksız sağlık, eğitim ve destek hizmet kurum ve kuruluşlarını,

l) Özel Dal Hastanesi: Belirli yaş veya cinsiyet grubu hastalıkları ile belirli bir hastalık veya hastalıklarla ilgili olarak ayaktan veya yatırılarak müşahade, müdahale, muayene, teşhis veya tedavi yapılan yataklı tedavi kurumlarını,

m) Özellikli Birimler: Hastane bünyesinde kurulan, hizmet gereklerine uygun olarak projelendirilmiş, fiziki alan, özel teknolojik donanım ve sertifika sahibi nitelikli personel istihdamı ve faaliyet izni gerektiren sağlık hizmet birimlerini,

n) Sağlık Merkezi: Acil vakaları, doğumları, ateşli hastaları, küçük cerrahi müdahaleleri ve kısa zamanda iyileşmesi mümkün görülen hastaları ayaktan veya yatırarak kabul veya tedavi eden ve ameliyathanesi bulunmayan tedavi kurumlarını,

o) Sağlık Ocağı: Acil vakaları, ateşli hastaları ve kısa zamanda iyileşmesi mümkün görülen hastaları ayakta tedavi eden ve hastalara karşı koruyucu tedbirleri alan, gereken tedbirleri yürüten yataksız tedavi kuruluşlarını,

ö) Sağlıkevi: Köy veya mahallelerde kurulan ve bu alanlarda ikamet eden hastaların takibini, hastalıklara karşı alınan koruyucu tedbirleri yürüten ve takip eden yataksız tedavi kuruluşlarını,

p) Semt Polikliniği: Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak genel ve dal hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine bağlı olarak (Cezaevi Semt Poliklinikleri de dahil) açılabilen, uzman düzeyinde ayaktan muayene, tetkik, tahlil ve tedavi hizmetlerinin verildiği, bağlı bulunduğu kurumların statüsüne göre ikinci veya üçüncü basamak olarak değerlendirilen ek sağlık tesislerini,

r) Toplum Sağlığı Merkezi: Sağlık müdürlüğü adına, bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunlarını belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşunu,

s) Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK): Akraba dışı hematopoetik kök hücre nakli gereken hastaların tedavisi için, gönüllü verici olmak isteyenlerin doku tipleme sonuçlarının saklanması ve bunların kemik iliği nakli için gönüllü verici ihtiyacı olan hastalarla eşleştirilmesi işlemlerini yapmak, kemik iliği nakli öncesinde, nakil sırasında ve sonrasında üçüncü taraflarla koordinasyonu sağlamak amacıyla, Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı bir merkez olarak faaliyet gösteren kurumu

ifade eder.

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 –Yataklı Tedavi Kurumlarından

a) Yataklı Tedavi Kurumları Bölümü Ek (3) sayılı,

b Kan Merkezleri, Cezaevi Semt Polikliniği, 15 Yataklı Sağlık Merkezi, Entegre İlçe Hastaneleri, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi, Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi, Kemik İliği Nakli Merkezi Ek (3-A) sayılı,

c) Eğitim Araştırma ve Devlet Hastaneleri – (Uzman Tabip Bölümü) Ek (3-B-1-a) sayılı,

ç) Devlet Hastaneleri – (Uzman Tabip Bölümü) Ek (3-B-1-b) sayılı,

d) Devlet Hastaneleri – (İdari ve Diğer Sağlık Personeli Bölümü) Ek (3-B-2) sayılı,

e) A Grubu Hastaneler – (Uzman Tabip Bölümü) Ek (3-C) sayılı,

f) Özel Dal Hastaneleri – (İdari ve Diğer Sağlık Personeli Bölümü) Ek (3-D) sayılı,

g) Genel ve Dal Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Baştabip Yardımcısı ve Hastane Müdür Yardımcısı Standartları Ek (3-E) sayılı,

ğ) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri (Ana Dal ve Yan Dal) Eğitim Personeli (Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistan ve Asistan) Bölümü Ek (3-F) sayılı,

h) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Devlet Hastaneleri Pratisyen Tabip Bölümü Ek (3-G) sayılı cetvellerde gösterilmiştir.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yataklı tedavi kurumlarının tiplerine göre klinik/servisleri ile bunların yatak dağılım standartları Ek (3-F) sayılı cetvelde gösterilmiştir.”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 –Yataklı tedavi kurumları dışındaki kadro standartları

a) Sağlık Müdürlüğü İdari Bölümü Ek (1-A) sayılı,

b) A, B ve C Grubu İlçelerde Uygulanacak Sağlık Grup Başkanlığı İdari Bölümü Ek (1-B) sayılı,

c) Acil Sağlık Hizmetleri Kurumları Ek (1-C) sayılı,

ç) Yataksız Tedavi Kurumları Bölümü Ek (2) sayılı cetvellerde gösterilmiştir.”

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özellikli birimlerde görevlendirme usulü

MADDE 15 –Bu Yönetmelik ekinde yer alan listelerde belirtilen kurumların bünyelerinde veya bunlara bağlı olarak açılmış veya açılması Bakanlıkça planlanan ancak Yönetmeliğe ekli cetvellerde kadro standardı belirlenmiş olan kalp damar cerrahisi merkezi, yanık merkezi, nükleer tıp, radyoterapi, onkoloji, yoğun bakım servisi, yenidoğan yoğun bakım servisi, acil servis, üremeye yardımcı tedavi merkezi, anjiyo merkezi, perinatal merkez, genetik ve benzeri özellikli birimlerde görevlendirilecek personelin sertifikasyon durumu, unvan ve sayıları ilgili birim tarafından belirlenerek Bakan onayı alınmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne teklif edilir.

Bakanlıkça belirlenmiş standartlar ve ilgili mevzuatına göre özellikli birimlerde görev yapması gereken sertifika sahibi personel Bakan onayı ile belirlenecek standarda göre bu birimlerde çalıştırılmak üzere görevlendirilir.”

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yeni açılacak, birleştirilecek ve kapatılacak kurum ve kuruluşlar

MADDE 16 –Bu Yönetmeliğin yayımından sonra, kurum ve kuruluşlar Bakan Onayı ile hizmete açılır veya kapatılır.

Kapatılan kurum, kuruluşlar ve bağlı birimler ile eğitim yetkisi kaldırılan kliniklerde görevli personelin görev yeri değişiklikleri, genel hükümlere ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaç durumuna göre Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce yapılır. Uzmanlık öğrencileri kendi mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir.

Eğitim hastanesi ile hizmete açılan kurum, kuruluşlar ile bağlı birimlerin personel ihtiyacı ilgili genel müdürlüğün talebi doğrultusunda Personel Genel Müdürlüğü tarafından karşılanır. Açılış onayı alınmamış kurumlara personel atanamaz.

Kurumların kuruluş çalışmaları için ihtiyaç duyulan personel ile arızı sebeplerden dolayı istihdamı gereken personel, en yakın ve uygun görülecek kurumlardan geçici görevlendirme yoluyla sağlanır.

Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde genel ve dal hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine bağlı olarak açılan her bir semt polikliniği ve ek hizmet binası için birer Sorumlu Tabip görevlendirilir.”

MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğe 19 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Standart kadro üstü personeli bulunan kurumların durumu

MADDE 19/A –Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte, bünyesinde bu Yönetmeliğin öngördüğü standart kadronun üstünde personeli bulunan kurumların bu personele ait standart fazlası kadroları muhafaza edilir ve bunların herhangi bir sebeple kurumdan ayrılmaları halinde boşalan kadrolar kadro ihtiyacı bulunan diğer birimlere tahsis edilir.”

“Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin eğitim kliniği personeli standardı

MADDE 19/B –Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde eğitim verilen kliniklerin yatak sayısı ile personel sayısı bu Yönetmelik ile belirlenen standardı aşmamak kaydıyla Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereği Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenir.”

“Aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalayanların kadroları

MADDE 19/C –Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı olarak sözleşme imzalayan personelin kadroları sözleşme imzaladıkları Aile Hekimliği Biriminin bulunduğu Aile Sağlığı Merkezine aktarılır.”

MADDE 8 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 –Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız.

ÖZEL HASTANELER PLATFORMU

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Most Popular