24 Temmuz 2024, Çarşamba
spot_img
Ana SayfaSağlık Bakanlığı HaberleriÇKYS’nin SKYS Modülünün Kullanımı

ÇKYS’nin SKYS Modülünün Kullanımı

Sayı :B100THG0100005/4910/66 04.01.2010

Konu :ÇKYS’nin SKYS Modülünün kullanımı

&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bilindiği gibi Başbakanlık tarafından, vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki idar&icirc yüklerin (izin almak, form doldurmak, bilgi, belge, rapor vermek gibi) ve kırtasiyeciliğin önlenmesi amacıyla, “bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesi” çalışmaları yürütülmektedir.

Bu çalışmada, bir kamu kurumu tarafından verilen belgenin veya elde edilen bilginin diğer kamu kurumları tarafından ayrıca istenmemesi, bu bilgi ve belgelerin bütün kamu kurumları arasında paylaşılması ve bu paylaşımın internet aracılığı ile sunulması hedeflenmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce de bu kapsamda, iş akışını basitleştirecek ve gereksiz bürokratik işlemleri azaltacak çalışmalar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile birlikte yapılmakta olup Çekirdek Kaynak Yönetim Sisteminin (ÇKYS) bir alt modülü olarak Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS) yazılımı hazırlanmıştır.

Bu yazılımın hayata geçirilmesiyle Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik ve Özel Hastaneler Yönetmeliği hükümlerine tabi özel sağlık kuruluşlarının(ÖSK) işlemleri kademeli olarak ve yeni bölümler eklenerek bu sistem üzerinden yürütülecektir.

Sistem üzerinde:

A) ÖSK Mesul Müdürleri tarafından yapılacak işlemler

 • Bilgi Formları Veri Giriş Programına veri girişi için şifre alan ve veri girişi yapan kuruluşlara ait isim ve adres bilgileri sisteme otomatik olarak yüklenmiştir.
 • Listede kuruluşunun isminin olup olmadığını kontrol edecek, ismi yok ise İl Sağlık Müdürlüğüne bildirerek eklenmesi sağlanacaktır.
 • Kuruluşun isminin eklenmesini müteakip, kuruluşa ait bilgiler, standart kadroları ve çalışan personellere ait bilgiler sisteme girilmesi amacıyla İSM veya SGB’ye müracaat edecektir.
 • Doktor Bilgi Bankasında (DBB) kaydı olmayan tabip ve uzman tabiplerin başlayış işlemleri yapılamayacağından öncelikle DBB kayıtlarındaki bilgiler http://sbu.saglikgov.tr/drbank web adresinden TC Kimlik numarası ile kontrol edilecektir. DBB kaydı doğru ise tabip başlayış işlemleri online sistem üzerinden teklif edilebilecektir.. Başvurunun uygun olması halinde gerekli belgeler ile Sağlık Grup Başkanlığına/İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapılacaktır.
 • Kaydı bulunmadığı takdirde ilgili doktor bizzat bu web sayfasında yazılı olan telefonlar ile irtibat kurarak tescil işlemini yaptıracaktır.

 • Bundan sonraki tüm (ön izin, ruhsat, branş ilavesi-çıkarılması, yatak artırımı, yerleşim değişikliği, proje değişikliği ve mesul müdür değişikliği vb.) başvurular sistem üzerinden ve yazılı olarak eş zamanlı yürütüleceğinden, aksaklığa meydan vermemek için öncelikle sistemdeki verilerin kontrolleri yapılacaktır. Mesul Müdür tarafından eksik bilgi/belgelerin tamamlanması için müdürlüklere müracaat edilecektir. Kayıtlar kontrol edilerek eksiklikler ilgili birim tarafından tamamlanacaktır. Evraklar Sağlık Grup Başkanlığına/ İl Sağlık Müdürlüğüne aktarılacaktır. Mesul müdürün yetkisi

Sayı :B100THG0100005/4910/

Konu :ÇKYS’nin SKYS Modülünün kullanımı

çerçevesinde kullanıma açılan ara yüz sayfasına gerekli bilgileri girilmeyen talepler evrak bazında değerlendirmeye alınmayacaktır.

B) Başvuru işlemleri Sağlık Grup Başkanlığı (SGB) kanalıyla yürütülüyor ise Sağlık Grup Başkanlığınca Yapılacak işlemler:

 • Kendi ilçesindeki ÖSK kimlik bilgilerini kontrol edecek eksik olanları Müdürlüğe bildirecektir.

 • Program kapsamında yürütülecek işlemler için sistem üzerinden ve şahsen yapılan başvuruları kabul edecek, ilgili evraklar mevzuata göre değerlendirilecek ve evraklar uygun ise veya karar verilemez ise gerekli açıklamaları (onaylama/reddetme gerekçeleri) ilgili bölümlerdeki açıklama bölümlerine not düşerek dosyayı Müdürlüğe sevk edecektir. Mevzuata göre eksik veya uygunsuz olan başvuru dosyaları, ancak düzeltildikten/eksikleri giderildikten sonra Müdürlüğe gönderilecektir.
 • İşlem sonucunda sistemden alınan çıktıyı veri girişi yapan personel paraflayacak, grup başkanı onaylayacak, dosya ile birlikte Müdürlüğe gönderecektir.

 • Sisteme giriş yapmayan ve sistem çıktısı Sağlık Grup Başkanlığınca onaylanmayan başvurular Müdürlüğe gönderilmeyecektir.

 • Sistem üzerinden yapılmayan ve sistemden alınmış çıktısı onaylanmayan başvurular Müdürlükçe hiçbir surette değerlendirmeye alınmayacaktır.

C) İl Sağlık Müdürlükleri Tıp Meslekleri Özel Tanı-Tedavi Merkezleri Şube Müdürlüğü ve Yataklı Tedavi Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılacak işlemler:

 • Bilgi Formları Veri Giriş Programına veri girişi için şifre alan ve veri girişi yapan kuruluşların isim ve adres bilgileri sisteme otomatik olarak yüklenmiştir. Mesul müdürler tarafından girilen verilerin doğruluğu 15.01.2010 tarihine kadar Müdürlükçe kontrol edilecek ve eksik bilgiler tamamlanacaktır.
 • İlinize ait listede kuruluşun isminin olup olmadığı sorgulanacak, listede ismi yok ise ÖSK’nun müracaatını müteakip kuruluş ekleme butonundan kuruluş eklenerek kuruluşa ait bilgiler, standart kadrolar ve çalışan personellere ait bilgilerin ÖSK mesul müdürlüğünce girilmesi sağlanacaktır.
 • Listede ismi bulunmayan kuruluşların bilgi formları veri giriş programına veri girişi yapmadıkları tespit edilmiş sayılacağından, veri girmeyen kuruluşlar hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak yasal işlemler ilgili Şube Müdürlüğünce başlatılacaktır.
 • Program kapsamında yürütülecek işlemler için sistem üzerinden başlatılan ve/veya Grup Başkanlığı tarafından Müdürlüğe iletilen başvuruları kabul edecek, ilgili evraklar mevzuata göre değerlendirilecek ve evraklar uygun ise veya karar verilemez ise gerekli açıklamaları (onaylama/reddetme gerekçeleri) ilgili bölümlerdeki açıklama bölümlerine not düşerek dosyayı Bakanlığa sevk edecek veya yetkisi d&acirchilindeki işlemleri sonuçlandıracak kayıtlara girecektir.
 • İşlem sonucunda sistemden alınan çıktıyı veri girişi yapan personel paraflayacak, Şube Müdürü/Sağlık Müdür Yardımcısı onaylayacak, dosya ile birlikte Bakanlığa gönderecektir.

Sayı :B100THG0100005/4910/

Konu :ÇKYS’nin SKYS Modülünün kullanımı

 • Mevzuat kapsamında değerlendirilmesi neticesinde uygun bulunmayan veya eksikliği olan başvurular ancak düzeltildikten/eksiklikleri giderildikten sonra başvuru dosyası Bakanlığa gönderilecektir.
 • Yapılan işlem bilgilerin güncellenmesi ise işlemlerin gerekçesi sisteme not edilecektir.

Bu yazının Müdürlük Evrak Şubesinden giriş tarihi tebliğ tarihi olarak kabul edilecek, tebliğ tarihi itibariyle Müdürlüğünüze giriş yapmış ve yapacak kapsam d&acirchilindeki başvuru evrakları hiçbir şekilde sistem üzerinden teyidi yapılmadan, sistemden alınan, yazışma kurallarına uygun olarak onaylanan çıktıları başvuru dosyasına eklenmeden işleme alınmayacak ve Bakanlığımıza gönderilmeyecektir. Ayrıca, sistem üzerinde ve yazışmalarda, açıklama veya yorum gereken durumlarda Müdürlüğünüz kanaati kesin olarak anlaşılacak şekilde belirtilecek, tereddüt veya yorum yanlışlığına yol açacak ifadeler kullanılmayacaktır.

D) Şifrelerin temin edilmesi

 • İlinizde faaliyet gösteren ÖSK mesul müdürleri adına açılan hesaplar aşağıda belirtilen şekilde kullanılacaktır.

o Adres :http://ckyshst.saglik.gov.tr

o Kullanıcı kodu :TC Kimlik No (mesul müdüre ait)

o Şifresi :123456

&middot Kuruluş tanımı olmayan veya mevzuat kapsamında yeni açılacak kuruluşların tanımlaması ilk başvuru esnasında SGB veya İl Sağlık Müdürlüğünce yapılacaktır. Tanımlama sonucunda mesul müdür olarak bildirilen kişi adına verilecek kullanıcı kodu, ruhsatlandırma başvurusu esnasında tahsis edilecektir.

E) Diğer Hususlar

 • Konu ile ilgili hazırlanan program tanıtım dokümanı yazımız ekinde gönderilmekte olup konu hakkında Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ilgili Şube Müdürlüklerinden veya İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğünden bilgi alınabilir. Yazılımın kullanılmaya başlanması aşağıda sıralanmış sürecin Müdürlüğünüz tarafından izlenmesi ile gerçekleşebilecektir.

&middot Müdürlük/Sağlık Grup Başkanlığı personeli/mesul müdür tarafından ekteki tanıtım dokümanları incelenecektir.

&middot ÇKYS/SKYS de Müdürlüğünüz personelinden konu ile ilgili şubelerden sorumlu olacak personellere kullanıcı hesabı açılacaktır.

&middot Sistemde olmayan kayıtlar yetki d&acirchilinde açılacak veya Bakanlık tarafından açılması sağlanacaktır.

&middot ÖSK kayıtlarında mesul müdür atamalarının yapılıp yapılmadığının kontrolü, yapılacak, mesul müdür ataması yetkisi d&acirchilinde ise yapılacak, yetkisi dışında ise yaptırılacaktır. ÖSK mesul müdürü adına otomatik olarak açılmış olan kullanıcı hesabı ulaştırılacaktır.

&middot Ayrıntılı bilgi için

Tıp Merkezleri : Özel Teşhis ve Tedavi Müesseseleri Şube Müdürlüğü (Tel:585 15 23)

Özel Hastaneler : Özel Hastaneler Şube Müdürlüğü (Tel: 585 15 45)

Teknik Destek : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı/Bilişim Teknolojileri

Koordinatörlüğü ÇKYS şubesi (Tel: 585 23 79 )

Sayı :B100THG0100005/4910/

Konu :ÇKYS’nin SKYS Modülünün kullanımı

Yazılımın 15.01.2009 tarihinde hayata geçirilmesi, işlemlerde aksamaya sebebiyet verilmemesi amacıyla öncelikle ilinizde bulunan ÖSK bilgilerinin ÇKYS/SKYS üzerinden kontrolü ve güncellenmesinin ivedilikle sağlanması, işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden Müdürlüğünüz bünyesinde konu ile ilgili görevlendirilmiş bulunan Şube Müdürü ve İl Sağlık Müdür Yardımcısının sorumlu olacağının önemle vurgulanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr.Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

EKLER:

1-SKYS Tanıtım Dokümanı (8 sayfa)

2-SKYS Ekran Kullanım Kılavuzu (16 sayfa)

3-SKYS Rol Tanımları (1 sayfa)

DAĞITIM

Gereği: Bilgi:

81 İl Valiliği İdari Mali İşler Daire Başkanlığı

ÖZEL HASTANELER PLATFORMU

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Most Popular