19 Mayıs 2024, Pazar
spot_img
Ana SayfaSağlık Bakanlığı HaberleriYabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul Ve Esaslarına...

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

22 Şubat 2012 ÇARŞAMBA

Resm&icirc Gazete

Sayı : 28212

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE’DEÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1(1) Bu Yönetmeliğin amacı Türkiye’de mesleklerini icra etmek isteyen yabancısağlık meslek mensuplarınınözel sağlık kuruluşlarındaçalışmalarına ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2(1) Bu Yönetmelik dişhekimi, eczacı, ebe ve hastabakıcılar hariçözel sağlık kuruluşlarındaçalışacak tüm yabancısağlık meslek mensuplarınıkapsar.

(2) Türk soylu dişhekimi, eczacı, ebe ve hastabakıcılar hakkında25/9/1981tarihli ve 2527 sayılıTürk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve SanatlarınıSerbestçe Yapabilmelerine, Kamu,Özel KuruluşveyaİşyerlerindeÇalıştırılabilmelerineİlişkin Kanun uygulanır.

Dayanak

MADDE 3(1) Bu Yönetmelik 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılıSağlık Bakanlığıve BağlıKuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40ıncımaddesine, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılıTababet veŞuabatıSan’atlarınınTarzıİcrasına Dair Kanunun 1 inci, 4üncü, 30 uncu, 47nci, 63üncüve Ek 13üncümaddelerine, 25/2/1954 tarihli ve 6283sayılıHemşirelikKanununun 3üncümaddesine ve 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılıSağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncumaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4(1) Bu Yönetmelikte geçen

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Mesul müdür:Özel sağlık kuruluşlarının Bakanlık ve Müdürlük nezdinde temsilcisi olan idari ve tıbbi sorumlusunu,

c) Müdürlük:İl Sağlık Müdürlüğünü,

ç) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağıbulunmayan kişiyi,

ifadeeder.

İKİNCİBÖLÜM

ÇalışmaŞartlarıveÇalışma Başvurusu

Çalışmaşartları

MADDE 5(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancısağlık meslek mensupları, aşağıda yer alanşartlarısağlamak kaydıylaözel sağlık kuruluşlarında mesleklerini icra edebilirler:

a) Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmışve Bakanlıkça tescilleri yapılmışbulunmak.

b) Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamak.

c)Üniversitelerin TürkçeÖğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dilsınavındaAvrupaDilPortfolyosukriterlerine göre (B) veyaüzeri seviyede başarılıolmak.

ç)İlgili mevzuata göre Türkiye’deçalışma veik&acircmetizni almışolmak.

d) Hekimler için, zorunlu mesleki mal&icircsorumluluk sigortasıyaptırmak.

Çalışma başvurusu

MADDE 6(1) Yabancısağlık meslek mensubu tarafından,çalışmak istenilenözel sağlık kuruluşuna başvuru yapılır.

(2) Kişininözel sağlık kuruluşundaçalışma başvurusu, mesul müdür tarafından Ek-1 sayılıcetvelde yer alan belgeler ile birlikte Müdürlüğe intikal ettirilir.

(3) Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk bulunmamasıhalinde dosya Bakanlığa gönderilir.

(4) Başvuru dosyası, Bakanlıkça planlama kapsamında ve Ek-1 sayılıcetvelde yer alan belgeler açısından değerlendirilir. Uygun bulunmasıhalinde yabancısağlık meslek mensubunun diplomasıtescil edilerek mesleğini icra etmesinin Bakanlıkça uygun bulunduğuna dair belge düzenlenir.

(5)İlgili mevzuat kapsamındaçalışma izni ileik&acircmetizni alınarak dördüncüfıkradaki belge ile birlikte personelçalışma belgesi düzenlenmesi için Müdürlüğe başvurulur. Yabancısağlık meslek mensubu, personelçalışma belgesinin Müdürlük tarafından onaylandığıtarihten itibarenözel sağlık kuruluşundaçalışabilir.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 7(1) Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanıyürütür.

EK-1

BAŞVURUİÇİN GEREKLİBELGELER

1)İlgili merci tarafından diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge.

2)Üniversitelerin TürkçeÖğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa DilPortfolyosukriterlerinegöre (B) veyaüzeri seviyede başarılıolduğuna dair belge.

3) Türkiye’de ilk defa meslek icrasında bulunacakların, geldikleriülkenin Sağlık Bakanlığıveya Büyükelçiliğinden alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığınıgösteren belge.

4)Çalışacaklarıözel sağlık kuruluşu ile yabancısağlık personeli arasında yapılan ve yabancısağlık personelineödenecek aylıkücret miktarının da belirtildiği hizmet sözleşmesi.

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Most Popular