19 Haziran 2024, Çarşamba
spot_img
Ana SayfaSağlık Bakanlığı HaberleriTıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk SigortasıTıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de Değişiklik

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28 Ağustos 2012 Tarihli ve 28395 Sayılı Resm&icirc Gazete’de yayımlanmıştır.

28 Ağustos 2012 SALI

Resm&icirc Gazete

Sayı : 28395

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Sağlık Bakanlığından:

TIBBİKÖTÜUYGULAMAYAİLİŞKİN ZORUNLU MALİSORUMLULUK
SİGORTASINDA KURUM KATKISINAİLİŞKİN USUL VE ESASLARA
DAİR TEBLİĞ(TEBLİĞNO: 2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1-21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılıResm&icircGazete’de yayımlanan Tıbbi KötüUygulamayaİlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısınaİlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ(TebliğNo: 2010/1)’in ekinde yer alan”Tıbbi KötüUygulamayaİlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk SigortasıGenelŞartları”aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

“A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılıKanunun Ek 12 nci maddesiçerçevesinde,serbestya dakamuveyaözel sağlık kurum ve kuruluşlarındaçalışan tabipler, diştabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihindenönceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlıolarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine, bu taleple bağlantılıyargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalıaleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşıpoliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelenolaylarabağlıolarak sigortalıdönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta korumasıyoktur.

Sigortalının mesleki faaliyete son vermesi halinde, birinci paragraftaki teminata ek olarak, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayısözleşmenin bitiştarihinden iki yıl sonrasına kadar ortayaçıkabilecek talepler de teminat dahilindedir.

A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırlarıiçinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki h&acircller teminat kapsamıdışındadır:

a) Sigortalının, poliçede belirlenmişve sınırlarıhukuk kurallarıveya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,

b) Mesleki faaliyetin ifasısırasında sigortalıtarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları,

c) Sigortalıveyaçalıştırdığıkişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunmasısonucunda meydana gelen olaylar,

ç)İnsani görevin yerine getirilmesi hariç, sigortalının, sigorta primine destek veren kuruluşların sorumluluk alanıdışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,

d)İdar&icircve adl&icircpara cezalarıdahil her tür ceza ve cezaişartlar,

e) Her türlüdeneyden kaynaklanan tazminat talepleri.

A.4. Sigortanın Başlangıcıve Sonu

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ileöğlen saat 12.00’de başlar veöğlen saat 12.00’de sona erer.

B. ZARAR VE TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi

Sigorta sözleşmesinin konusuna ilişkin olarak sigortalının kendisine tazminat talebinde bulunulduğunuöğrendiği ya da zarar görenin doğrudan doğruya sigortacıya başvurduğu anda riziko gerçekleşmişsayılır.

B.2. Rizikoyaİlişkin Olarak Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

Sigorta ettiren, aşağıdaki hususlarıyerine getirmekle yükümlüdür:

a) Haberdar olduğu andan itibaren rizikonun gerçekleştiğini derhal sigortacıya bildirmek,

b) Sigortalının sorumluluğunu gerektirecek olayları, on gün içinde, sigortacıya bildirmek,

c) Sigorta sözleşmesi yokmuşgibi, imkanlarıölçüsünde zararınönlenmesi, azaltılmasıve artmasınınönlenmesi için gerekli her türlüönlemi almak ve bu amaçla sigortacıtarafından verilecek mesleki faaliyet dışındaki sigortacılıkla ilgili makul talimatlara uymak,

ç) Sigortacının talebiüzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi h&acircl veşartlar altında gerçekleştiğinin ve sonuçlarının tespitine tazminat yükümlülüğüve miktarıile rücu hakkının kullanılmasına yarayacak, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri makul sürede vermek,

d) Zarardan dolayı, dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığıveya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği h&acircllerde, durumdan sigortacıyıderhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almışolduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek,

e) Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmesi varsa bunlarısigortacıya bildirmek.

B.3. Rizikoyaİlişkin Olarak Sigortacının Hak, Borçve Yükümlülükleri

B.3.1. GiderlerinÖdenmesi

Sigortacı, zararıönleme, azaltma, artmasına engel olma ve rücu haklarının korunmasına yönelik sigortalının yaptığımakul giderleri, bunlar faydasız kalmışolsalar bile, sigorta tazminatından ayrıolarak tazmin eder.

Sigortacı, sigorta ettirenin istemiüzerine giderlerin karşılanmasıamacıyla gerekli tutarıavans olaraködemek zorundadır.

B.3.2. Tazminataİlişkin Avans Verilmesi

Sigortacı, sigortalının talebiüzerine, tazminat talebine ilişkin giderler için avans vermek zorundadır.

B.3.3. TazminatınÖdenmesi

Rizikonun gerçekleşmesi h&acirclinde,özel durumlar hariçolmaküzere, hangi belgelerin istenileceği poliçe ekinde açık ve anlaşılırşekilde yer almak zorundadır.

Sigorta tazminatı, rizikonun gerçekleşmesini müteakip ve rizikoyla ilgili belgelerin sigortacıya verilmesinden sonra sigortacının edimine ilişkin araştırmalarıbitince ve her h&acirclde rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmasından kırkbeşgün sonra muaccel olur. Sigortacıya yüklenemeyen bir kusurdan dolayıinceleme gecikmişse süre işlemez.

Araştırmalar, rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmasından ya da zarar görenin doğrudan sigortacıya başvurmasından başlayaraküçay içinde tamamlanamamışsa sigortacı, tazminattan mahsup edilmeküzere, tarafların mutabakatıveya anlaşmazlık h&acirclinde mahkemece yaptırılacakön ekspertiz sonucuna göre süratle tespit edilecek hasar miktarının en az yüzde ellisini avans olaraköder.

Borçmuaccel olunca, sigortacıihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşer.

Sigortacının temerrüt faiziödeme borcundan kurtulmasınıöngören sözleşme hükümleri geçersizdir.

B.3.4. Sigortalıya Yardım

Sigortacı, sigortalıtarafından usulüne uygun olarak bildirimde bulunulmasıya da zarar gören tarafından kendisine doğrudan talepte bulunulmasından itibaren beşgün içinde, zarara uğrayanın istemleriyle ilgili olarak ve sigortalının adına, fakat sorumluluk ve tüm giderler kendisine ait olmaküzere, gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilip, kararların alınmasınıve ayrıca savunmaya yardımda bulunmayıüstlenipüstlenmeyeceğini sigortalıya bildirir. Bu sürenin sonuna kadar yapılmasızorunlu işlemleri sigortalıyürütür. Sigortacıyaptığıişlemlerde sigortalının hak ve menfaatlerini gözetir.

Sigortacıbildirimde bulunmamışsa, sigortalıaleyhine kesinleşen tazminatıöder. Ancak, sigortalının sigortacının onayınıalmadan yaptığısulh sözleşmesi, bildirimden itibaren onbeşgün içinde onay verilmemişse, sigortacıya karşıgeçersizdir sigortacıhaklıolmayan sebeplerle sulhe onay vermekten kaçınamaz.

B.3.5. Sigortacının Zarar Görenden Bilgi Alma Hakkı

Sigortacı, zarara sebep olan olayın ve zarar miktarının belirlenmesi amacıyla, zarar görenden bilgi isteyebilir. Zarar gören, sağlanmasıihtimali bulunan ve istenilmesi haklıgörülebilecek ilgili tüm belgeleri sigortacıya vermek zorundadır. Zarar görenin bu zorunluluğa uymamasıh&acirclinde, durumun zarar görene yazılıbildirilmişolmasıkaydıyla, sigortacının sorumluluğu, zorunluluk yerine getirilmişolsaydıödemek zorunda kalacağımiktarla sınırlıdır.

B.3.6. Zarar Görenleİlişkideİfa Yükümlülüğü

Sigortacı, sigortalıya karşıifa borcundan tamamen veya kısmen kurtulmuşolsa da, zarar gören bakımından ifa borcu, zorunlu sigorta miktarına kadar devam eder.

Sigorta ilişkisinin sona ermesi, zarar görene karşıancak, sigortacının sözleşmenin sona erdiğini veya ereceğini yetkili mercilere bildirmesinden bir ay sonra hüküm doğurur.

Zarar, sosyal güvenlik kurumlarıtarafından karşılandığıölçüde sigortacının sorumluluğu sona erer.

B.4. Halefiyet

Sigortacı,ödediği tazminat tutarınca, hukuken sigortalının yerine geçer.

B.5. Doğrudan Dava Hakkı

Zarar gören, uğradığızararın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazminini, sigorta sözleşmesi için geçerli zamanaşımısüresi içinde kalmakşartıyla, doğrudan sigortacıdan isteyebilir.

C.ÇEŞİTLİHÜKÜMLER

C.1. Sigorta PrimininÖdenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması

Sigortacının sorumluluğu, priminödenmesi ile başlar. Aksi kararlaştırılmadıkça, priminödenmemesi h&acirclinde, poliçe teslim edilmişolsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve buşart poliçeye yazılır.

C.2. Sigortalıve Sigorta Ettirenin Sözleşme YapıldığıSırada Beyan Yükümlülüğü

Sigorta ettiren sözleşmenin yapılmasısırasında bildiği veya bilmesi gereken tümönemli hususlarısigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacıya bildirilmeyen, eksik veya yanlışbildirilen hususlar, sözleşmenin değişikşartlarda yapılmasınıgerektirecek nitelikte ise,önemli kabul edilir. Sigortacıtarafından yazılıveya sözlüolarak sorulan hususlar, aksi ispat edilinceye kadarönemli sayılır.

Sigortacısigorta ettirene, cevaplamasıiçin sorular içeren bir liste vermişse, sunulan listede yer alan sorular dışında kalan hususlara ilişkin olarak sigorta ettirene hiçbir sorumluluk yüklenemez meğerki, sigorta ettirenönemli bir hususu kötüniyetle saklamışolsun.

Sigortacıiçinönemli olan bir husus bildirilmemişveya yanlışbildirilmişolduğu takdirde, sigortacıonbeşgün içinde sözleşmeden cayabilir veya prim farkıisteyebilir.İstenilen prim farkının on gün içinde kabul edilmemesi h&acirclinde, sözleşmeden cayılmışkabul olunur.Önemli hususun sigorta ettirenin kusuru sonucuöğrenilememişolmasıveya sigorta ettiren tarafındanönemli sayılmamasıdurumu değiştirmez. Ancak, bildirilmeyen veya yanlışbildirilen bir hususun ya da olgunun gerçek durumu sigortacıtarafından biliniyorsa, sigortacıbeyan yükümlülüğünün ihlal edilmişolduğunu ileri sürerek sözleşmeden cayamaz.İspat yüküsigorta ettirene aittir.

Sigortacı, cayma hakkının kullanılmasından açıkça veya zımnen vazgeçmişse veya caymaya yol açan ihlale kendisi sebebiyet vermişse ya da sorularından bazılarıcevapsız bırakıldığıh&acirclde sözleşmeyi yapmışsa sözleşmeden cayamaz.

Cayma h&acirclinde, sigorta ettiren kasıtlıise, sigortacırizikoyu taşıdığısüreye ait primlere hak kazanır.

C.3. Sözleşmenin DevamıSırasındaki Beyan Yükümlülüğü

Sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasından sonra, sigortacının izni olmadan rizikoyu veya mevcut durumu ağırlaştırarak tazminat tutarının artmasınıetkileyici davranışve işlemlerde bulunamaz.

Sigorta ettiren veya onun izniyle başkası, rizikonun gerçekleşme ihtimalini artırıcıveya mevcut durumu ağırlaştırıcıişlemlerde bulunursa yahut sözleşme yapılırken açıkça riziko ağırlaşmasıolarak kabul edilmişbulunan hususlardan biri gerçekleşirse derh&acircl bu işlemler bilgisi dışında yapılmışsa, bu hususuöğrendiği tarihten itibaren en geçon gün içinde durumu sigortacıya bildirir.

Sigortacısözleşmenin süresi içinde, rizikonun gerçekleşmesi veya mevcut durumun ağırlaşmasıihtimalini ya da sözleşmede riziko ağırlaşmasıolarak kabul edilebilecek olayların varlığınıöğrendiği takdirde, bu tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkıisteyebilir. Farkın on gün içinde kabul edilmemesi h&acirclinde sözleşme feshedilmişsayılır. Meğer ki, rizikonun artmasına, sigortacının menfaatiyle ilişkili bir husus ya da sigortacının sorumlu olduğu bir olay veya insan&icircbir görevin yerine getirilmesi sebep olmasın.

Sigortacı, rizikonun gerçekleşmesindenönce, sigorta ettirenin beyan yükümlülüğünükasıtlıolarak ihlal ettiğiniöğrenince, birinci fıkraya göre sözleşmeyi feshetse bile, değişikliğin meydana geldiği sigorta dönemine ait prime hak kazanır.

C.4. Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Durumu

Sigorta ettirenin bilgisine ve davranışına hukuki sonuçbağlanan durumlarda, sigortadan haberi olmasışartıile sigortalının da lehtarın bilgisi ve davranışıda dikkate alınır.

C.5. Tebliğveİhbarlar

Sigortalının ve sigorta ettirenin bildirimleri, sigortaşirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesi yapan ya da yapılmasına aracılık eden acenteye yapılır.

Sigortacının bildirimleri de sigortalıya karşıyapılacaksa sigortalının, sigorta ettirene karşıyapılacaksa sigorta ettirenin son bildirilen adresine noter eliyle veya taahhütlümektupla yapılır.

Taraflara imza karşılığıelden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlümektup hükmündedir.

Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan ve sigortacıya, sigortalıya ve sigorta ettirene ulaştığıkanıtlanabilen bildirimler de geçerli sayılır.

C.6. Sigorta Sözleşmesinin Son Bulması

Sigorta sözleşmesi poliçede tanımlanan mesleki faaliyete son verilmesi, sigortacının iflası, sözleşmenin feshi ve sözleşmeden cayılma h&acircllerinde son bulur.

Mevzuattan kaynaklananözel hükümler saklıkalmak kaydıyla sözleşmenin son bulmasıdurumunda işlemeyen günlere ait prim sigorta ettirene iade olunur.

C.7.Özel Fesih Nedenleri

Sigorta ettiren, sigortacının sorumluluğu başlamadanönce, kararlaştırılmışprimin yarısınıödeyerek sözleşmeden cayabilir.

Sigortacının, konkordato ilan etmesi, ilgili sigorta dalına ilişkin ruhsatının iptal edilmesi veya sözleşme yapma yetkisinin kaldırılmasıgibi h&acircllerde sigorta ettiren, bu olgularıöğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sigorta sözleşmesini feshedebilir.

Sigorta ettiren, aciz h&acircline düşen veya hakkında yapılan takip semeresiz kalan sigortacıdan, taahhüdünün yerine getirileceğine ilişkin teminat isteyebilir. Bu istemden itibaren bir hafta içinde teminat verilmemişise sigorta ettiren sözleşmeyi feshedebilir.

C.8. Ticari ve Mesleki Sırların SaklıTutulması

Sigortacıve sigortacıadına hareket edenler bu sözleşmenin yapılmasıdolayısıyla sigortalıya ve sigorta ettirene ilişkinöğreneceği sırların saklıtutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.

C.9. Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak iki yıl ve sigorta tazminatına ilişkin istemler her h&acirclde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

C.10.ÖzelŞartlar

Taraflar, sigorta ettiren ve sigortalının aleyhine olmamaküzereözelşartlar kararlaştırabilir.”

MADDE 2-Bu Tebliğyayımıtarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Tebliğhükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlıolduğu Bakan ile Sağlık Bakanıyürütür.

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Most Popular