19 Mayıs 2024, Pazar
spot_img
Ana SayfaDernekten HaberlerSGK Satın alma sözleşmesinde değişiklik

SGK Satın alma sözleşmesinde değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi”nde madde değişiklikleri yapılmış olup değişikliklere ilişkin ZEYİLNAME-I örneği duyuru ekinde yer almaktadır. Söz konusu Zeyilnamede yer alan hükümlerin geçerli olabilmesi için, 15/02/2009 tarihine kadar Zeyilnamenin imzalanması gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde Zeyilnamenin imzalanmaması halinde imzalanmış olan mevcut sözleşme hükümleri geçerlidir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN
ZEYİLNAME-1
2009 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ
SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ
1- Sözleşmenin (3.1.3.1) numaralı maddesi birinci paragrafı sonuna, “Ayrıca sağlık hizmet sunucusu tarafından SUT’ un (24.3.2) numaralı maddesinde belirtilen ilave ücret alınmayacak kişilerden (ilgili maddede belirtildiği gibi otelcilik hizmetleri ile istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere ) ve SUT’ un (24.3.3) numaralı maddesinde ilave ücret alınmayacağı belirtilen sağlık hizmetleri için ilave ücret alındığının tespit edilmesi halinde bu sözleşmenin (5.1.11) numaralı maddesine göre işlem yapılır.”ibaresi eklenmiştir.
2- Sözleşmenin (3.1.6) numaralı maddesi ikinci paragrafına, “Sağlık hizmet sunucusunun ruhsatında/ faaliyet izin belgesinde bulunan ve Kurumla sözleşme yaptığı tüm branşlarda, her bir branş için en az bir tam zamanlı hekim bulundurması zorunludur.” İbaresinden sonra gelmek üzere “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” gereğince ruhsat/faaliyet izin belgesinde ruhsatına esas olmayan branşlarda çalışan ve adına düzenlenmiş olan kısmi zamanlı çalışma belgesi tam zamanlı çalışma belgesine dönüştürülemeyen hekimler için başka bir sağlık hizmeti sunucusunda çalışmadığının belgelenmesi koşuluyla ilgili hekimin o branşta tam zamanlı hekim olmaması halinde de sözleşme yapılır. Bu hekimin günlük muayene,tetkik ve tedavi sınırı tam zamanlı hekim için verilen sayının yarısıdır.” İbaresi, son paragrafına ise “&hellip..yarı zamanlı uzman hekim bulunanlar..” ibaresinden sonra gelmek üzere, “yoğun bakım branşı için tanımlanacak anestezi ve reanimasyon hekimi hariç,yarı zamanlı anestezi ve reanimasyon uzmanıbulunanlar” eklenmiştir.
3- Sözleşmenin (3.1.9.4) numaralı maddesinin ikinci paragrafı çıkartılarak yerine “Özel hastaneler yönetmeliğine göre ruhsat/faaliyet izin belgesi almış olan sağlık hizmeti sunucusuna bu sözleşmenin (3.1.6) numaralı maddesinde yer alan şartlarda hekim bulunması için (30) (otuz) gün süre tanınır. 30 (otuz) gün içinde hekim bulunması durumunda, sağlık hizmeti sunucusu bu sözleşme eki “Sözleşme Yapmak İçin Aranan Belgeler Formu’nda (EK-2) belirtilen “hekimlere ilişkin belgeleri” Kurum taşra teşkilatına ibraz etmesi halinde ibraz tarihi itibariyle ilgili branş 3 (üç) işgünü içinde aktif hale getirilir. Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları yönetmeliğine göre ruhsat/faaliyet izin belgesi almış olan Sağlık hizmeti sunucusuna bu sözleşmenin (3.1.6) numaralı maddesinde yer alan şartlarda hekim bulunması için (60) (altmış) gün süre tanınır. 60 (altmış) gün içinde hekim bulunmaması durumunda, sağlık hizmeti sunucusuna 30 (otuz) gün daha ek süre verilir bu süreler içinde ilgili branşta hekim bulunması durumunda bu sözleşme eki “Sözleşme Yapmak İçin Aranan Belgeler Formu’nda (EK-2) belirtilen “hekimlere ilişkin belgeleri” Kurum taşra teşkilatına ibraz etmesi halinde ibraz tarihi itibariyle ilgili branş 3 (üç) işgünü içinde aktif hale getirilir. Hekim ayrılış tarihinden itibaren ilgili branştan yeni hekim bulunana kadar (veya branşın askıya alınış tarihine kadar) geçen süre içerisinde ilgili branşa ait verilen sağlık hizmeti bedelleri ödenmez ödenmiş ise bu sözleşmenin (4.6) numaralı maddesine göre tahsil edilir.” İbaresi eklenmiş
Üçüncü paragrafı ise, “Bu sözleşme imzalanırken sağlık hizmeti sunucusu ruhsatında/ faaliyet izin belgesinde bulunan ve Kurumla sözleşme yaptığı tüm branşlarda hizmet sunacak olan bütün hekimleri Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak bildirdiği hekimlerin tamamı üzerinden sözleşme yapma yükümlülüğü yoktur.Sözleşme yapılmayan hekimler üzerinden Kuruma fatura gönderilemez. Aksi takdirde bu madde gereği işlem yapılır.” Şeklinde değiştirilmiştir.
4-Sözleşmenin (3.2.2.2) numaralı maddesi, (3.2.2.1) olarak düzeltilmiş ve “Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren sağlık hizmeti sunucularında yapılacak günlük fizik tedavi uygulaması, tam zamanlı her bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi ve tam zamanlı her bir hekim dışı sağlık uygulayıcı personel için ise en fazla 16 (onaltı) hasta ile sınırlıdır. Bu sınır aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için sağlık hizmeti sunucusuna hiçbir ödeme yapılmaz ödeme yapılmış ise bu sözleşmenin (4.6) numaralı maddesine göre tahsil edilir ve yine bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır.” Şeklinde değiştirilmiştir.
5- Sözleşmenin (3.2.2.3) numaralı maddesi (3.2.2.2) olarak değiştirilmiştir
6- Sözleşmenin (3.2.7.5) numaralı maddesinden sonra gelmek üzere, 3.2.8.- Kısmi branş listesi (EK-5 ) ‘e göre sözleşme yapmış olan sağlık hizmeti sunucusu tarafından kabul edilen hastanın yatarak tedavisi süresince sağlık hizmeti sunucusunun kısmi branş listesi (EK-5) de bulunmayan ancak ruhsat/faaliyet izin belgesinde yer alan diğer branşlardaki hastaya yapılması zorunlu tetkik ve/veya tedavileri de SUT ,Ödeme Genelgesi ve Kurumca belirlenecek diğer usul ve esaslar doğrultusunda sağlanarak kısmi branş listesi (EK-5) de yer alan branş üzerinden MEDULA sistemine gönderilir.Ayrıca kısmi branş listesi (EK-5) de yer alan ve SUT’un (24.3.3) numaralı maddesinde ilave ücret alınamayacağı belirtilen branşlar üzerinden Kuruma fatura edilen hastanın diğer branşlardaki yapılması zorunlu tetkik ve/veya tedavileri için de ilave ücret alınamaz. Sağlık hizmeti sunucusunun bu maddeye aykırı davrandığının tespiti halinde bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesi uyarınca işlem yapılır.” Maddesi eklenmiştir.
7- Sözleşmenin (5.1.5) numaralı maddesinde yer alan, ” ve kan bileşenlerini” ibaresi
çıkarılmıştır.
8- Sözleşmenin (5.1.12) numaralı maddesinden sonra gelmek üzere, “5.1.13.- Sağlık hizmeti sunucularınca temini zorunlu kan bileşenlerinin hasta ve/veya hasta yakınına aldırılması durumunda sağlık hizmet sunucusu fatura bedelini hasta ve/veya hasta yakınına ödemekle yükümlüdür. Hasta ve/veya hasta yakınına fatura bedelinin ödenmemesi halinde söz konusu fatura bedeli sağlık hizmet sunucusunun Kurumdaki alacağından mahsup edilerek ilgili kişiye ödenir ve sağlık hizmet sunucusuna 10.000,00.-TL (Onbin),
5.1.14.- Sağlık Hizmeti sunucusunun SUT’ un (6.1) numaralı maddesi gereği almakla yükümlü olduğu muayene katılım payını almadığının tespiti halinde, günlük toplam 50.000,00.- (Ellibin) TL’yi geçmemek üzere, alınmayan her bir katılım payı için 10.000,00.- TL (Onbin),” maddeleri eklenmiştir.
9- Bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine (3.2.1) numaralı maddeden sonra gelmek üzere (3.2.2.1) ve (3.2.7) numaralı maddeden sonra gelmek üzere (3.2.8) eklenmiş olup bu maddede yer alan (3.2.2.3) numaralı madde çıkarılmıştır.
10- Sözleşmenin (6.6) numaralı maddesinin birinci paragrafında yer alan, “Bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesinde sayılan (3.1.3.3), (3.1.8.5), (3.1.9.3), (3.1.9.4),(3.1.9.5), (3.1.9.9), (3.1.10.1), (3.1.10.2), (3.1.10.3) ve (3.1.10.4) numaralı maddelerde belirtilen fiiller” ibaresinden sonra gelen kısmı, “ile (5.1.11) , (5.1.13) ve (5.1.14) numaralı maddede yer alan fiiller için cezai şart uygulanır. Bu fiillerin tekrarı halinde, aynı fiilin son bir yıl içinde ikinci fiil olarak tespit edilmesi halinde uygulanacak cezai şart, (5.1) numaralı maddede belirlenen asgari cezai şart tutarının iki katından az olamaz. Aynı fiillerin son bir yıl içinde üçüncü fiil olarak tespit edilmesi halinde uygulanacak cezai şart, (5.1) numaralı maddede belirlenen asgari cezai şart tutarlarının dört katından az olamaz.Ancak bu fiillerin Kurum zararına neden olması halinde bu sözleşmenin (6.3.1) numaralı maddesi gereği feshe neden olan fiil sayılır.” Şeklinde değiştirilmiştir.
11Sözleşme eki “Branş Listesi (EK-1)” ne, ( 58 ) numarası ile “Sualtı Hastalıkları ve Hiperbarik Tıp Uygulamaları” branşı eklenmiştir.
Bu zeyilnamede belirtilen hükümleri okudum ve aynen uyacağımı kabul ve taahhüt ediyorum.
Sağlık Hizmeti Sunucusu Kurum adına yetkili
adına yetkili
İsim :İsmi :
İmza :İmza :
Tarih :Tarih :
&hellip./&hellip./20&hellip&hellip./&hellip./20&hellip

Faaliyet Adresi :

Metnin orjinalini görmek için tıklayınız.

ÖZEL HASTANELER PLATFORMU

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Most Popular