24 Temmuz 2024, Çarşamba
spot_img
Ana SayfaSağlık Bakanlığı HaberleriSağlıkta 5 yıllık yol haritası belli

Sağlıkta 5 yıllık yol haritası belli

Önümüzdeki 5 yılın stratejik planını açıklayan Bakanlığın hedefleri arasında Tam Gün, Kamu Hastane Birliklerinin yasalaşması, Teşkilat Kanunu gibi mevzuat düzenlemelerinin yanı sıra Ankara, İstanbul, Kayseri, Elazığ, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Antalya, Eskişehir, Kocaeli, Gaziantep, Bursa, İzmir ve Konya’da 2010 yılı sonuna kadar sağlık kampüslerine başlamak yer alıyor.
Ayrıca performans esaslı bütçeleme usulüne geçmek amacıyla, 2010 yılı sonuna kadar merkez birimlerde iç kontrol sistemi kurulacak. Kamu hastanelerinde departman esaslı global bütçe modellemesi yapılacak

Sağlık Bakanlığı, 2010-2014 yıllarını kapsayan bir stratejik plan hazırladı. Bu süre zarfında, Tam Gün Yasası’nın gerektirdiği mevzuat çalışmaları tamamlanacak, 2014 yılı sonuna kadar kamu hastane birlikleri oluşturulacak, sağlık kampüsleri yapımı başlayacak, uzmanlık eğitimi standartları ve çekirdek müfredat belirlenecek, e-karne projesi 2010 yılı sonuna kadar hayata geçirilecek, uzmanlık eğitimlerinin düzeyini merkezi sistemle ölçüp değerlendirecek bir sağlık sınav merkezi kurulacak.

Bakanlık stratejik planları çerçevesinde, kamu-özel bütün sağlık kuruluşlarının kuruluş ve derecelendirilmesini yeniden tanımlayacak. Sağlık hizmeti planlamasında ihtiyaç olan bölgelerde özel sağlık kuruluşları da dikkate alınacak.

Özel ve kamu hastaneleri için ortak izleme ve değerlendirme kriterleri geliştirilecek. Sağlık kuruluşları arasında standardizasyonu sağlamak, izleme ve denetimlerde şeffaflık ve adil yaklaşım sergileyebilmek adına, 2010 yılı sonuna kadar kamu hastaneleri ve özel sağlık kuruluşları için benzer ruhsatlandırma ve izleme-değerlendirme kriterleri geliştirilecek.

Tam Gün mevzuatı hazırlanacak
Bakanlık, tam gün çalışma şartını getiren mevzuat değişikliklerini de yapacak. Bu yönde, Tam Gün Kanunu ile ilgili alt mevzuat düzenlemeleri yapılacak, Tam Gün Kanunu’na uygun olarak devlet ve üniversite hastanelerinde ilgili düzenlemeler yapılacak, Kanun ile tüm sağlık personelinin özlük haklarında iyileştirmeler yapılacak, hekimlere mesleki hataları için mali güvence sağlamak amacıyla zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası getirilecek.

Uzmanlık eğitimi standartları ve çekirdek müfredatı belirlenecek, bunların uygulanmasının elektronik ortamda takibi ve onayını sağlayacak olan e-karne projesi 2010 yılı sonuna kadar hayata geçirilecek, ülke genelinde uzmanlık eğitimlerinin düzeyini merkezi sistemle ölçüp değerlendirecek bir sağlık sınav merkezi kurulacak, sağlık alanında düzenlenecek sertifikalı eğitimlere ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere “Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği” çıkarılacak ve uygulamaya geçirilecek, eğitim ve araştırma hastanelerinin eğitim personeli ihtiyacı, ilgili mevzuat doğrultusunda karşılanacak,

Kamu Hastane Birlikleri hayata geçecek
Şu an TBMM gündeminde de bulunan kamu hastane birliklerinin hayata geçirilmesi de Bakanlığın planları arasında bulunuyor. Kamu sağlık hizmetlerinin daha katılımcı, etkili, verimli, süratli, kaliteli ve halkın talep ve beklentilerine daha duyarlı bir şekilde sunulması için, 2014 yılı sonuna kadar idari, mali özerkliğe sahip kamu hastane birliklerinin oluşturulması bulunuyor.

Bu yönde, Kamu Hastane Birlikleri Kanunu çıkarılacak ve uygulama başlatılacak.

Bakanlık, tıp eğitiminin de stratejik olarak planlamasını yaptı. Buna göre, uluslararası klinik rehberler uyarlanacak ve saha araştırmalarıyla takip edilecek, tıp fakültelerinin müfredatlarına kanıta dayalı tıp akılcı ilaç kullanımı eğitimlerinin d&acirchil edilmesi çalışmaları yapılarak, tıp eğitiminin bu yönü kuvvetlendirilmeye çalışılacak, tanı ve tedavi rehberlerinin kullanımı yaygınlaştırılacak.

Performans esaslı bütçeleme
Bakanlığın stratejik yönetim kapasitesini güçlendirmek ve performans esaslı bütçeleme usulüne geçmek amacıyla, 2010 yılı sonuna kadar merkez birimlerde, 2014 yılı sonuna kadar taşradaki kurum ve kuruluşlarda iç kontrol sistemini kurmak hedefleniyor.

Merkez birimlerin performans programları esas alınarak “İdare Performans Programı ve Bütçe Teklifi” konsolide edilecek, kurum ve kuruluşların finansal değerlendirmesi yapılacak ve finansal raporları hazırlanacak, 2. ve 3. basamak sağlık kurumlarının finansal verimlilik analizi yapılacak, kamu hastanelerinde departman esaslı global bütçe modellemesi yapılacak, kamu hastanelerinde hizmet satın alma standartlarının modellemesi ve takibi yapılacak. maaşları döner sermayeden karşılanan personelin (657 sayılı/4B, 4C- 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi personel ve maaşı döner sermayeden ödenen) standartlarının modellemesi ve takibi yapılacak.

Sağlık kampüsleri yapılacak
Bakanlığın planları arasında, sağlık bölgelerinde ayrı ayrı hastaneler yerine merkezi organizasyon mantığı ile hizmetin kapsamlı ve koordineli şekilde sunulacağı bir yapıyla birlikte sağlık kampüsleri veya sağlık kentleri oluşturmak da yer alıyor. Bölge sağlık hizmetleri değerlendirme çalışmaları yapılarak sağlık kampüslerinin sorumluluk alanı içinde kalan çevre iller ve ilçe hastanelerinin rolleri ve kapasiteleri de buna uygun olarak yeniden düzenlenecek.

Bu yönde ulusal sağlık fiziki altyapı veri tabanı oluşturulacak, Ulusal Sağlık Yapıları Mimari Tasarım Rehberi hazırlanacak, farklı ölçeklerde prototip sağlık tesisi mimari projeleri geliştirilecek, sağlık kampüsleri projeleri kapsamında, kampüs/sağlık kenti modelleme çalışmaları geliştirilecek, sağlık kampüsü bölgesel özellikler ve yerel ihtiyaçlar dikkate alınarak “ihtiyaç programları” hazırlanacak.

Ankara-Etlik, Ankara-Bilkent, İstanbul-İkitelli, Kayseri, Elazığ, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Antalya, Eskişehir, Kocaeli, Gaziantep, Bursa, İzmir ve Konya illerinde 2010 yılı sonuna kadar sağlık kampüslerine başlanacak, Erzurum (RSH, YGA, FTR, KVC, onkoloji), Samsun (RSH, YGA, FTR, KVC, onkoloji), Diyarbakır (RSH, YGH, FTR), Trabzon (RSH, YGA) kampüsleri tamamlanacak, 2011 yılı sonuna kadar Balıkesir (kampüs), İstanbul (Anadolu-Beyoğlu psikiyatri hastaneleri), Isparta, İstanbul (Üsküdar), Osmaniye, Tekirdağ ve Yozgat genel hastanelerine başlanılacak, Projelerin tümü 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

Ruh sağlığı hastaneleri açılacak
Bakanlığın hedefleri arasında, adli psikiyatri hastaları için yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanelerinin kurulması da yer alıyor. Genel hastaneler ile entegre 100-200 yataklı yeni ruh sağlığı hastaneleri açılacak ve bu hastanelere AMATEM klinikleri entegre edilecek, Bütün il ve büyük ilçe hastanelerinde 10-20 yataklı psikiyatri servisleri bulundurulacak, Her ildeki devlet hastanesi ya da ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde 10’ar yataklı çocuk ve ergen psikiyatrisi yataklı klinikleri ile ruh sağlığı merkezlerinde çocuk ve ergen ruh sağlığı polikliniği açılacak, Psikiyatri hasta yatağı sayısı ve niteliği geliştirilmiş olacak.

Basamaklı-laboratuvar sistemi işleyecek
Laboratuvarların tanı koymada, standardize edilen yöntemleri uygulamalarını ve laboratuvarlar arası karşılaştırmalı testlerle doğru tanı koyma yüzdesinin yüzde 95’in üzerinde olması hedefleniyor. Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans Sistemi (BHSS) içinde rol alan laboratuvarlarda, özellikle bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıkların tanısında standardize yöntem ve standart uygulama prosedürleri kullanılacak. “Basamaklı-laboratuvar sistemi” işler hale getirilecek, laboratuvarlar arası karşılaştırmalı testler yapılacak, klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarının BHSS’ne düzenli veri aktarımının gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Ağız diş sağlığına ilişkin hedefler ise şöyle:
“250 bin nüfus üstü her ilçede en az 15 ünitli ve hekimli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) kurulacak, 100 -250 bin nüfuslu her ilçede en az 10 ünitli ve ilçe devlet hastanelerinde veya il merkezlerinde ADSM’ye bağlı “diş tedavi ve protez merkezi” kurularak hizmet ülke genelinde yaygınlaştırılacak, diş protez laboratuvarlarında çalışan teknisyenlerin sertifika eğitimi almaları temin edilecek, tüm ağız ve diş sağlığı hizmetleri çalışanları meslek hastalığı yönünden yakın takibe alınacak.

Performansta denetim arttırılacak
Sağlıkta performans yönetimi, kalite ve akreditasyon sisteminin altyapısını tamamlamayı planlayan Bakanlık, kurum ve kuruluşlarda sunulan hizmetin performansını ölçmek ve kalitesini değerlendirmek için değerlendirme sistemi geliştirmeye devam edecek. Sağlık hizmeti performansını değerlendirecek denetim ekibinin kapasitesi artırılacak.

Yine 2010 yılı sonuna kadar sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği programı geliştirilecek. Hasta ve çalışan güvenliği alanlarında hizmet kalite standartları geliştirilecek, performans ve kalite sistemi bileşenleri içinde olmak üzere hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili “raporlama ve öğrenme sistemleri”nin işletilebilmesi amacıyla kılavuzlar hazırlanacak,
Dünya Sağlık Örgütünün geliştirdiği güvenli ilaç kullanımı ve cerrahi protokollerine paralel uygulamalar geliştirilecek.

Laboratuvarlara standart gelecek
2010 yılı sonuna kadar tüm hastanelerin laboratuvarlarında Kalite ve Güvenlik Programı’nın uygulanması için standartlar oluşturulacak. Klinik laboratuvarların uyacağı usül ve esaslara ilişkin mevzuat hazırlanacak, bu mevzuata uygunluk açısından rutin olarak izleme ve değerlendirmeleri yapılacak.
Bakanlığın yeniden yapılandırılması kapsamında Teşkilat Kanunu’nun yenilenmesi planlanıyor. Sağlık mevzuatı güncelleştirilerek Temel Sağlık Kanunu altında biraraya toplanacak.

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kurulacak
Yine 2010 yılında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun kurulması amaçlanıyor. İlaçlar, özel ürünler, kontrole tabi uluslararası ve ulusal maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etkin ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbi cihazların üretimi, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, planlanması, dağıtımı, hizmete sunulması konuları düzenlenecek, bunların uygulamalarının topluma güvenli, etkili, kaliteli ve standartlara uygun bir şekilde ulaşmasını temin etmek için düzenlemeler yapılacak, izleme ve denetim sistemi kurulacak.

Bakanlık faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliklerini izlemek, bu izlemler doğrultusunda değerlendirmeler yapmak üzere 2011 yılı sonuna kadar “izleme değerlendirme” kurumsal yapısı kurulacak.

2011 yılı sonuna kadar Türkiye ilaç politikasını ve akılcı ilaç kullanımını geliştirmek amacıyla ilaç takip sistemi geliştirilecek, tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinin eğitim müfredatlarına akılcı ilaç kullanımı eğitimlerinin d&acirchil edilmesi yönünde çalışmalar yapılacak.

Ruhsata hız verilecek
İhraç amaçlı ruhsat başvurularının daha hızlı sonuçlandırılmasını düzenleyen çalışma yapılacak, araştırma-geliştirme (AR-GE) yapan firmaların ruhsat başvuruları, hızlı ruhsat verme sürecinde değerlendirilecek.

Sağlık turizmine ilişkin yapılacaklar arasında ise şu hususlar yer alıyor:
“Sağlık turizmini yürüten ve yürütecek tesislere ait kriterler belirlenecek ve denetimleri sağlanacak, termal-kaplıca turizmine sahip bölgelerde kamu-özel sektörün yurt dışı sağlık turizmi çalışmalarına destek olunacak, medikal turizm kamu-özel sektörün yurt dışı sağlık turizmi çalışmalarına destek olunacak.”

Toplum sağlığı merkezlerinde performans güncellenecek
2010 yılı sonuna kadar tüm ülkeye aile hekimliği uygulamasını yaymayı planlayan Bakanlık, toplum sağlığı merkezi görev tanımlarını üniversiteler ile iş birliği içinde geliştirecek, toplum sağlığı merkezi bilgi sistemi modülü oluşturulacak, merkezlerin performans ölçütleri dinamik olarak güncellenecek, hazırlanacak yazılım ile saha etkinlikleri artırılacak ve performans ölçümlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması sağlanacak, ayrıca, toplum sağlığı merkezi personelleri için istihdam planlaması çalışmaları uygulamaya konacak.

Kaynak: Medimagazin

ÖZEL HASTANELER PLATFORMU

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Most Popular