19 Haziran 2024, Çarşamba
spot_img
Ana SayfaDernekten HaberlerÖzel Hastaneler Yönetmeliği neler getiriyor?

Özel Hastaneler Yönetmeliği neler getiriyor?

11. Mart 2009 tarih ve 27166 sayılı resmi gazetede yayımlanana, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili açıklama

Yönetmeliğin getirdiği değişiklikler şunlardır:

1) Kadrolu uzman tabip veya tabip tanımından tam gün çalıştırılma şartı kaldırılmıştır.

2) Önceki yönetmelikte hastane yatak sayısı hasta yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısı ve gözlem yatak sayısından oluşuyordu. Uygulamada yeni doğan yoğun bakım yatak sayıları hastane yatak sayısına dahil edilmiyordu. Değişiklikle hasta yatağına prematüre ve yenidoğan yoğun bakım yatakları ile yanık birimindeki hasta yatakları ilave edilmiştir. Acil servisteki gözlem yatakları çıkartılmış, sadece hastaların 24 saat kalacakları yataklar hasta yatak sayısına dahil edilmiştir.

3) Özel Hastaneler Teknik Komisyonundaki genel cerrahi, iç hastalıkları, anestezi ve reanimasyon uzmanlık dallarındaki üyelerin devlet hastanelerindeki uzmanlardan da oluşabileceği düzenlemesi getirilmiştir. Böylelikle komisyon teşekkülü ve toplanmaları kolaylaştırılmış oldu.

4) Mesul müdür görev yaptığı hastane dışında muayenehane veya başka bir sağlık kurum/kuruluşunda çalışamayacak.

5) Mesul müdür görevleri arasındaki özel hastanenin tıbb&icirc, idar&icirc, mali ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun olarak idare etmek ve denetlemek görevinden mali kısmı çıkartılmıştır.

6) Mesul müdür daha önce kısa süreli ayrılıklarında, mesul müdürlük için gerekli şartları taşıyan her hangi bir hekime vekalet bırakabilirken, yeni düzenleme ile sadece mesul müdür yardımcısını vekil bırakabilecek.

7) Yeni değişiklikle, kadrolu çalışma, kısmi zamanlı çalışma, konsültan olarak çalışma tanımları getirilmiştir. Tam gün çalışma şartı kaldırılmıştır. Kadrolu çalışan bir hekim de, mesul müdür izniyle başka bir özel sağlık kurum/kuruluşunda çalışabilecektir. İki özel hastane veya tıp merkezinde ya da bir özel hastane ile bir muayenede çalışabilecektir.

8) Acil hallerde eğer o özel hastanede konsültasyon ihtiyacı duyulan dalda uzman hekim yoksa, o ilçe veya büyükşehir sınırları içindeki bir kamu sağlık kuruluşundan da konsültasyon hizmeti alınabilir.

9) Yan dal veya iki uzmanlığı olan hekimler bir branşta kadrolu, diğer branşta kısmi zamanlı olarak çalışabilecek.

10) Tabip dışı sağlık çalışanı mesul müdür izni ile başka bir özel sağlık kurum /kuruluşunda da çalışabilecek.

11) Personel çalışma belgesi önceden mesul müdür tarafından onaylanıyordu. Şimdi sağlık müdürlüğü tarafından onaylanacak.

12) Bir poliklinik odasını farklı zamanlarda kullanmak şartı ile iki hekim kullanabilecek.

13) Özel hastanelerde laboratuar zorunluluğu pratikte kaldırılmıştır. Dışarıdan hizmet alınan laboratuar 11/3/2009 dan önce ruhsatlı ise, aynı hekimi ile hastane içinde laboratuar kurabiliyor. Hastanenin ayrı bir hekim istihdamı gerekmiyor.

14) Laboratuar ruhsatı hekim adına değil hastane adına düzenleniyor. Laboratuar ruhsatı için kadrolu veya kısmi zamanlı çalışması yeterli oluyor.

15) Kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuvarlarından da hizmet satın alınabiliyor.

16) Ruhsatın geri alınmasını gerektirecek eksiklikleri olan hastanelere daha önce 6 ay süre verilirken bu süre 1+1 yıla çıkartılmıştır.

17) Özel hastanelerin devri kolaylaşmıştır.

18) İlave branş olmaksızın hastane tür değişikliği yapılabilir.

19) Ruhsatlı hastane bulunduğu ilçe sınırlarına taşınabilir.

Planlama Dışı İşlemler:

20) Poliklinik odası ilave edilebilecek

21) Kadrolu hekim sayısının 3 katı olacak kadar hasta yatağı artırılabilecek.

22) Planlama ve istihdam komisyonunun görüşü alınarak yeni teknoloji yoğunluklu cihaz kurulabilecek. Komisyon görüşü zorunluluğu aslında planlamanın kısmen devam ettiğini gösteriyor.

23) 11/3/2009 tarihinden önceki bir yerde mevcut olan teknoloji yoğunluklu cihaz başka bir hastane veya tıp merkezine taşınabilir.

24) 11/3/2009 tarihine kadar ruhsatlandırılmış müstakil laboratuvarlardan hizmet alınarak hastane bünyesinde laboratuvar kurdurulabilir.

25) Bir özel hastane veya tıp merkezinde kadrolu çalışan hekimler, başka bir hastane veya tıp merkezinde kısmi zamanlı veya nöbetçi çalışabilirler. Burada kadro sınırlaması kaldırılıyor. Ancak Ek Madde 5 birinci fıkranın e bendi 2 ve 3 nolu parğrafı ile ve f ve g bendindeki hekimlerin ek branşlarının faaliyet izin belgesine ilave edileceği açıkça belirtilirken, e bendi 1 nolu prağrafı için böyle bir düzenleme yoktur. Buradan bir özel hastane veya tıp merkezindeki kadrolu tabibin başka bir özel hastane veya tıp merkezinde kadro planlaması dışı, ancak, sadece mevcut faaliyet izin belgesinde yazılı branşlarda çalışabileceği anlaşılıyor. Fakat burada yine de Sağlık Bakanlığının uygulamasını bekleyip görmek gerekiyor.

26) Yurt dışında mesleğini en az 2 yıl olmak üzere halen icra etmekte olan tabipler, gerektiğinde uzmanlık dalları faaliyet izin belgesine ilave edilerek çalışabilirler. Burada gerektiğinde ifadesi, özel hastaneye ihtiyaç duyulduğunda anlamında mı, yoksa Komisyon izin verdiğinde anlamında mı kullanılmıştır. Bu da uygulamada netleşecek bir düzenlemedir.

27) Yaş haddinden veya kadrosuzluk nedeni ile zorunlu emekli olan tabipler, uzmanlık dalları gerektiğinde faaliyet izin belgesine ilave edilerek çalışabilirler. Burada da gerektiğinde ifadesi, özel hastaneye ihtiyaç duyulduğunda anlamında mı, yoksa Komisyon izin verdiğinde anlamında mı kullanılmıştır. Bu da uygulamada netleşecek bir düzenlemedir.

28) Faaliyet izin belgesinde kayıtlı branşta hizmet veren hekimler, eğer yan dalları varsa veya iki uzmanlık dalları varsa, diğerini kısmi zamanlı olarak faaliyet izin belgesine işleterek çalışabilirler.

29) Bir özel hastane veya tıp merkezindeki hekim başka bir veya daha fazla özel hastane veya tıp merkezinde konsültan çalışabilir. Bu branş ta faaliyet izin belgesine ilave edilebilir.

30) Faaliyet izin belgesindeki bir branşın asgari sayıdaki hekimi ayrılırsa, yenisi bulunana kadar (maksimum 4 yıl) o branş askıda kalıyor. Asgari sayının üzerindeki hekimin bulunması için ise1 yıl süre veriliyor.

31) 11/3/2009 dan önce müstakilen ruhsatlandırılmış dışarıdaki bir laboratuar, hastane bünyesinde bir laboratuar kurarsa, hastanede ayrı bir hekim istihdamı gerekmez.

32) 15/2/2008 tarihi ile 11/3/2009 tarihine kadar geçen sürede kadrolu tabibi olmadığından uzmanlık dalı faaliyet izin belgesinden çıkarılan hastaneler için söz konusu dalda kadrolu tabip bulunur ise, bu uzmanlık dalı yeniden faaliyet izin belgesine işlenir.

33) Özel hastane veya tıp/dal merkezi, bulunduğu ilçedeki başka özel hastane, tıp/dal merkezi ve/veya laboratuarlarla bu Yönetmelik şartlarını sağlamak suretiyle bulunduğu ilçede birleşebilir.

34) Bir tıp/dal merkezinin tabip ve uzman tabip sayısı özel hastane bakımından yeterli ise bu tıp/dal merkezi, bu Yönetmelik şartlarını sağlamak suretiyle bulunduğu ilçe sınırları içinde tek başına özel hastaneye dönüşebilir.

35) Özel hastane veya tıp/dal merkezi, başka özel hastane, tıp/dal merkezi ve/veya laboratuvarlarla bu Yönetmelik şartlarını sağlamak suretiyle birleşebilir ve/veya başka illere, ilçelere taşınabilir. Ancak bu taşınma Planlama ve İstihdam Komisyon kararına bağlıdır.

36) Hastane bünyesine katılmalarda, hastanenin fizik şartları uygun değil ise, bu Yönetmeliğe göre ek bina veya mevcut binada tadilat yapılmasına izin verilebilir.

Bu maddeye göre özel hastane kurulması, birleşme ve taşınmalarda ön izin işlemleri için Bakanlığa başvuru süresi, 11/3/2009 tarihinden itibaren başlar ve 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resm&icirc Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre yayımlanacak bina, fizik mekan ve bunlarla bağlantılı diğer kriterlerin yürürlüğünden itibaren en geç dört yılın sonunda biter.

37) 11/3/2009 tarihi itibariyle hastane binası inşaatı tamamlanmış olmak kaydıyla, 15/2/2008 tarihi öncesinde binanın bulunduğu arsası imar planlarında sağlık alanına çevrilmiş veya arsayı sağlık alanına çevirme işlemlerini başlatmış olanlar veya 15/2/2008 tarihinden önce ilgili belediyeden hastane binası olarak inşaat ruhsatı alanlar Bakanlığa başvurabilirler. 11/3/2009 tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Bakanlığa başvurulur.

Burada da tam planlama muafiyeti söz konusu değil. Çünkü hastanelerin hizmet vereceği uzmanlık dalları ve kapasiteleri ile ilgili olarak Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınacaktır.

38) 15/2/2008 tarihi ile 11/3/2009 tarihine kadar geçen sürede, kadrolu tabip bulunamadığından kadro hakkı sona eren hastaneler için 11/3/2009 tarihinden itibaren bir yıl içinde aynı dalda kadrolu çalışacak tabip bulunur ise kadroya eklenir.

39) Genel hastanelerde önceden asgari 4 uzmanlık dalında hastane kurmak mümkünken şu anda en az 3’ü cerrahi branş olmak üzere en az 6 kadrolu uzmanlık dalı zorunluluğu getirilmiştir.

40) Dal hastanelerinde önceden en az 2 kadrolu uzman hekim zorunlu iken, şu anda en az 4 kadrolu uzman hekim zorunluluğu getirilmiştir.

41) Anestezi uzmanı kısmi zamanlı olabiliyor.

42) Acil ünitesinde en az 4 tabip zorunluluğu getirilmiştir. . Uzman hekimlerin de nöbet tutabileceği, aile hekimliği uzmanları veya acil tıp uzmanları da pratisyen yerine acilde çalışabileceği düzenlemesi getirilmiştir.

42) Nöroloji servisi olan hastanelerde fizyoterapist zorunluluğu kalkıyor. Fizik tedavi uzmanı rehabilitasyon işlemlerini kendisi yaptırırsa da fizyoterapist zorunluluğu aranmamaktadır.

43) Diyetisyen yemekhane hizmetleri dışarıdan da satın alınsa zorunlu hale geliyor.

44) Odyolog zorunluluğu kalkıyor.

Dr. Esat Mehmet ARSLAN

ÖZEL HASTANELER PLATFORMU

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Most Popular