24 Temmuz 2024, Çarşamba
spot_img
Ana SayfaSağlık Bakanlığı HaberleriBakanlıktan TTB`ye verilen TAM GÜN YASA TASLAĞI

Bakanlıktan TTB`ye verilen TAM GÜN YASA TASLAĞI

Üniversite ve Sağlık Personelinin tam gün çalışmasına ve Sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun taslağı.

MADDE 1.- 04/01/1961 tarihli ve 209 sa&notyı&notlı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Ka&notnu&notnun 5 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olan memurlar ile sözleşmeli personele ek ödeme yapılır. Sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile esas ve usulleri personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı ile muayene, tetkik, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler, özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma ve eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

“Yukarıdaki fıkrada yer alan hükme göre personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının profesör ve klinik şeflerinde yüzde 800’ünü, doçentler ve şef muavinlerinde yüzde 700’ünü, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 600’ünü, pratisyen tabip ve diş tabiplerinde yüzde 500’ünü, idari sağlık müdür yardımcısı, hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 300’ünü, başhemşirelerde yüzde 250’sini, diğer personelde ise yüzde 200’ünü geçemez. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil servis gibi hizmetlerde çalışan personel için yüzde 200 oranı, yüzde 250 olarak uygulanır. Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak bu fıkradaki oranların yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılır. Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez.

“Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imk&acircnlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, birinci basamak sağlık kuruluşlarının desteklenmesi ve Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ek ödemede bulunulması amacıyla Bakanlıkça yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi h&acircsılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 2`sini geçmemek üzere Sağlık Bakanlığınca belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktarırlar. Bu hesapta toplanacak tutarların dağılım ve harcanmasına ilişkin kriterler ile personele yapılacak ek ödemenin oran, esas ve us&ucirclleri Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir. Personele yapılacak ek ödemenin oranı, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile genel idare hizmetleri sınıfına as&acircleten veya vek&acircleten atanan tabip, diştabibi ve eczacılar için en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde % 700’ünü, diğer personel için yüzde 200`ünü geçemez. Ek ödeme tutarı görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, çalışma süresi, personelin sınıfı, kadro unvanı, derecesi ve atanma biçimi gibi kriterler ile personele aylık ve özlük hakları dışında ilgili mevzuatına göre yapılan diğer ilave ödemeler dikkate alınarak belirlenir. Merkez teşkilatında görev yapan personele bu fıkra kapsamında yapılacak toplam ek ödeme, döner sermaye işletmelerinden car&icirc yılda aktarılan tutarın yüzde 50`sini geçemez ve bu ödemeler gelir vergisine t&acircbi tutulmaz.

“04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilenler, aynı maddede belirtilen ilave ödemelerden yararlanmamak kaydıyla, Bakanlık merkez veya bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yaptıkları unvan için belirlenen ek ödemeden faydalandırılır. Sağlık kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulması halinde, ilgilinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personel belirli süreler veya belirli vakalar ve işler için görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenlere yaptıkları iş karşılığı üçüncü ve dördüncü fıkra esasları çerçevesinde toplamda tavan oranları geçmemek üzere döner sermayeden ek ödeme yapılır.

“Profesör, doçent, klinik şefi ve şef muavini ile başasistanların özel kanunlarla belirlenen görevler, TÜBİTAK ve benzeri kurum ve kuruluşların desteklediği araştırma-geliştirme projeleri, telif hakları, seminer, konferans gibi faaliyetlerinin karşılığı ödenecek ücretler doğrudan ilgililerine ödenir ve bu ücretler ek ödeme tavan hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 2– 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 36– Öğretim elemanları, üniversitede devamlı statüde görev yaparlar.
Öğretim elemanları, bu Kanun ile diğer kanunlarda belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başkaca herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler.

Öğretim üyesi, görevli olduğu üniversitede aynı veya başka yükseköğretim kurumlarında ihtiyaç bulunması halinde haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür. Öğretim görevlisi ve okutmanlar ise, haftada asgari oniki saat ders vermekle yükümlüdür. Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu üniversite dışında başka üniversitelerde haftada en fazla on saat ders verebilir.

Öğretim elemanlarının, ders dışındaki, uygulama, seminer, proje, bitirme ödevi ve tez danışmanlıklarının kaç ders saatine karşılık geldiği kendi üniversitesi dışındaki yüksek öğretim kurumlarında haftada verebileceği azami ders saatleri ve uzaktan öğretim programlarında verdikleri derslerin örgün öğretim programlarında verilen kaç ders saatine tekabül ettiği hususları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders verme yükümlülüğü yoktur. Dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanları, bu madde hükümlerine göre haftada asgari beş saat ders vermekle yükümlüdürler.”

MADDE 3– 2547 sa&notyı&notlı Kanunun 38 inci mad&notde&notsinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de&notğiş&notti&notril&notmiştir.

“Öğretim elemanları ilgili kurumlar ile kendisini isteği, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarda geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenlerin, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile dernek ve vakıfların yönetim ve denetim organlarında görev yapanlar bakımından ayrıca bir görevlendirme kararı aranmaz.”

MAD&notDE 4– 2547 sa&notyı&notlı Kanunun 58 inci mad&notde&notsi aşağıdaki şekilde de&notğiş&notti&notril-miştir.

“Madde 58– a. Devlet üniversitelerinde döner sermaye işletmesi, üniversite yönetim kurulunun kararına istinaden, bu işletmeye konulacak sermaye miktarının belirlendiği ilgili bütçe kanununun yürürlüğe girmesi ile kurulur.

Vakıf üniversitelerinde veya vakıf meslek yüksekokullarında döner sermaye işletmesi, kurucu vakıflar tarafından sermaye konulması üzerine üniversite veya meslek yüksekokulu mütevelli heyetinin kararı ile kurulur.

Döner sermaye işletmesinin kendi kaynaklarından sermaye artırımı, üniversite yönetim kurulunun kararı ile olur. Devlet üniversitelerinde üniversite bütçesinden döner sermaye işletmesine kaynak aktarımı ise, ancak aktarımın gerçekleştirileceği yıla ilişkin bütçe kanunu ile mümkündür. Vakıf üniversitelerinde döner sermaye işletmesine sermaye artırımı ancak kurucu vakıflar tarafından gerçekleştirilebilir.

Döner sermaye işletmesinin gelirleri bu işletme adına yapılan mal ve hizmet satışlarının karşılığında tahsil edilen malvarlığı değerlerinden oluşur.

Döner sermaye işletmesine gelir getiren faaliyetin icra edildiği yükseköğretim kurumlarının her biri için bu işletme bünyesinde ayrı hesap tutulur.

Döner sermaye işletmesindeki yükseköğretim kurumlarına ait her bir hesaba tahsil edilen gelirlerinin asgari yüzde beşi, üniversite bünyesinde icra edilen araştırma ve bilimsel faaliyetlerin finansmanı için kullanılır.

b. Yükseköğretim kurumlarındaki sağlık uygulama ve araştırma merkezinin döner sermaye işletmesindeki hesabında toplanan gelirlerinin bakiyesi personele ek ödeme olarak dağıtılır. Bu ödemenin oranı, ilgili personelin matrah maaşının doğrudan gelir getiren profesörler için yüzde 800’ünü, doçentler için yüzde 700’ünü, yardımcı doçent ve uzman tabipler için yüzde 600’ünü, araştırma görevlileri için yüzde 500’ünü geçemez.

Doğrudan gelir getirici katkısı olmayanlara dağıtılacak olan miktar, matrah maaşlarının profesörler için yüzde 600’ünü, doçentler için yüzde 500’ünü, yardımcı doçent ve uzman tabip ve araştırma görevlileri için yüzde 400’ünü geçemez.

Yükseköğretim kurumlarındaki sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile sağlık spor ve kültür daire başkanlıklarında görev yapan diğer personele yapılacak ek ödeme oranları matrah maaşlarının hastane müdürü ve eczacılar için % 300’ünü, başhemşireler için % 250’sini, tabipler için % 500’ünü ve diğer personel için % 200’ünü geçemez. Yüzde 200’lük oran işin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil servis gibi hizmetlerde çalışan personel için yüzde 250 olarak uygulanır.

Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere, mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak ilgili personele yukarıdaki fıkralardaki oranların yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılır.

Öğretim üyeleri, bu Kanun hükümlerine göre diğer kamu sağlık kuruluşlarında bu kuruluşların ihtiyacı üzerine belirli bir süre veya belirli vakalar ve işler için görevlendirilebilir. Yıl veya ay itibarıyla belirli bir süre için görevlendirme halinde bu kişilere sadece görevlendirildikleri sağlık kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden ödeme yapılır. Belirli bir vaka ve iş için görevlendirilenlere, üniversitedeki döner sermaye işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra, katkı sağladıkları vaka ve iş dolayısıyla görevlendirildiği sağlık kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden toplamda tavan oranlarını geçmemek üzere ek ödeme yapılır.

Döner sermaye işletmesi üzerinden verilen sağlık hizmeti dolayısıyla her ne ad altında olursa olsun hizmetten yararlananlardan ilave bir ücret alınamaz ve öğretim üyelerine bu maddede belirtilenler dışında herhangi ödeme yapılamaz.

Bu fıkra hükümleri, ürettikleri mal ve hizmetlerle bağlantılı olarak yükseköğretim kurumlarının döner sermaye işletmesindeki hesaplarından ilgili personele pay dağıtılması bakımından da uygulanır.

Bu fıkra hükümlerine göre matrah maaş ibaresinden, ilgili personelin, ek gösterge dahil bir ayda aldığı aylık, yan ödeme, geliştirme ödeneği hariç ödenek ve makam, temsil ve görev tazminatı hariç her türlü tazminat toplamı anlaşılır.

c. (b) fıkrası kapsamına girenler haricindeki yükseköğretim kurumlarının döner sermaye işletmesindeki hesabına verilen hizmetler karşılığında para tahsilatının yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde, hizmeti veren veya verecek olan öğretim elemanlarına ek ödeme yapılır.

d. Rektör, rektör yardımcıları ve genel sekreter, gelir getirici katkısına bakılmaksızın, üniversite yönetim kurulunun uygun gördüğü yükseköğretim kurumunun döner sermaye işletmesi hesabından ödeme yapılır. Ancak brüt maaşı dahil rektöre yapılacak ödeme miktarı Yükseköğretim Kurulu Başkanının brüt maaşını aşamaz. Rektör yardımcılarına döner sermaye işletmesinden yapılacak ödeme miktarı, rektöre döner sermaye işletmesinden yapılan ödemenin dörtte üçünden fazla olamaz. Üniversite genel sekreterine, döner sermaye işletmesinden yapılacak ödeme miktarı, net maaşının bir katını geçemez.

Dekanlara, enstitü ve yüksekokul müdürlerine, başhekime ve bunların yardımcılarına, gelir getirici katkısına bakılmaksızın, kadrosunda bulundukları yükseköğretim kurumunun döner sermaye işletmesindeki hesabından ödeme yapılır. Ancak bu miktar, her birinin net maaşının bir katını geçemez.

Bu fıkra kapsamına giren kişileri yönetici sıfatı dolayısıyla bu fıkra hükümlerine göre döner sermaye işletmesinden ödeme, ilgili yükseköğretim kurumunun araç, gereç ve yönetim giderleri payından yapılır.

Tabipler hariç olmak üzere bu fıkra kapsamına giren kişiler, ancak mesai saatleri dışında verdikleri hizmetler karşılığında döner sermaye işletmesine katkı sağlamaları halinde, mesai dışında gelir getirici faaliyeti dolayısıyla bu madde hükümlerine göre döner sermayeden pay alırlar.

Bu madde hükümlerine göre mesai saatleri ibaresinden kamu hizmetlerinin verilmesinde cari olan mesai süreleri anlaşılır.

Döner sermaye işletmesi kapsamındaki mal ve hizmet üretimlerinde, üniversite personeli haricinde ücreti döner sermaye işletmesinden karşılanmak üzere geçici sürelerle eleman istihdam edilebilir.

e. Personelin katkısı ile elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o birimde görevli personele yapılacak ek ödeme toplamı, ilgili birimin car&icirc yıldaki döner sermaye gelirinin yüzde 50`sini aşamaz.

Üniversitelerde belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, ek ödemenin oranı ile esas ve usulleri personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 5.- 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tabipler aşağıdaki bentlerde belirtilen sağlık kurum ve kuruluşlarından yalnız birinde mesleklerini icra edebilir.
a) Kamu kurum ve kuruluşları,
b) Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları,
c) Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest meslek icrası.”
d)
Her bir bent kapsamındaki birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışma ile işyeri hekimliğine ilişkin esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 6.- 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, iyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personel için haftalık çalışma süresi 37,5 saat olup bu sürede, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen radyasyon dozu limitleri de ayrıca dikkate alınır ve bu çalışma süresi içinde doz limitlerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile aşıldığı takdirde izinle geçirilecek süreler ve alınacak diğer tedbirler yönetmelikte gösterilir.”

MADDE 7.- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek Madde 33- Sağlık kurum ve kuruluşlarında haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen personele her bir izin suretiyle karşılanamayan nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 4 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

taslak

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 inci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.

İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen personele, her bir izin suretiyle karşılanamayan icap nöbeti saati için, her bir icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 50’si tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek icap nöbeti toplam süresi, aylık yüzyirmi saati geçemez.

Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, kurumların döner sermaye bütçesinden karşılanır.”

MADDE 8.- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (C) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “7.000`den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek h&acirckimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara” ibaresinden sonra gelmek üzere ” tıpta uzmanlıkla ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan dallara göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı unvanlı personele” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9.- 07/05/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 9- (1) Tabip, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbb&icirc kötü uygulama sebebi ile kişilere verebilecekleri zararları karşılamak üzere meslek&icirc mal&icirc sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

(2) Zorunlu meslek&icirc mal&icirc sorumluluk sigortası
a) Mesleklerini serbest olarak icra edenler, kendileri tarafından
b) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki hizmetler için ilgili özel sağlık kurum ve kuruluşunca
c) Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar için, ilgili sağlık kurum ve kuruluşunca,
Yaptırılır.
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin sigorta primlerinin yarısı kendileri tarafından, yarısı istihdam edenlerce ödenir. Kamuda çalışan sağlık personelinin sigorta primlerinin yarısı kendilerince, yarısı ise 04/01/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanun ile teşkil olunan döner sermaye gelirlerinden, 209 sayılı Kanun kapsamında olmayanlar için genel bütçeden karşılanır.

(3) Kurum ve kuruluşlarca ve istihdam edenlerce ilgili sağlık çalışanı için yüzde elli oranında ödenen sigorta primi hiçbir isim altında ve hiçbir şekilde çalışanın maaş ve sair mal&icirc haklarından kesilemez, bu yolda hüküm ihtiva eden sözleşme yapılamaz.

(4) Sigortalı personelin gözetim ve yönetimi altında hizmet veren diğer sağlık çalışanlarının tıbb&icirc hizmet esnasında verebilecekleri zararlar da sigortalının sorumluluğu yönünden, sigorta teminatı içindedir.

(5) Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez.

(6) Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre tazminatın kaldırılması veya azaltılmasına ilişkin sebepleri sigorta ettirene karşı ileri sürebilir.

(7) Sağlık personelinin zorunlu meslek&icirc mal&icirc sorumluluk sigortası, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça bu konuda çalışmaya yetki verilen sigorta şirketleri tarafından yapılır.

(8) Zorunlu meslek&icirc mal&icirc sorumluluk sigortasının asgari teminat çerçevesi ve şartları Sağlık Bakanlığının görüşü alındıktan sonra, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça tespit olunur ve Resm&icirc Gazete’de yayımlanır.”

MADDE 10.- 14/7/2004 tarihli 5217 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 4- Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde çalışan personele, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenen oran, usul ve esaslar çerçevesinde ek ödeme yapılabilir. Personele yapılacak ek ödemenin oranı, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına d&acirchil kadrolarda çalışan personel ile genel idare hizmetleri sınıfına as&acircleten veya vek&acircleten atanan tabip, diş tabibi ve eczacılar için en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge d&acirchil) yüzde % 700’ünü, diğer personel için yüzde 200`ünü geçemez. Ek ödeme miktarı görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, çalışma süresi, personelin sınıfı, kadro unvanı, derecesi ve atanma biçimi gibi kriterler ile personele aylık ve özlük hakları dışında ilgili mevzuatına göre yapılan diğer ilave ödemeler dikkate alınarak belirlenir. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.”

MADDE 11.- (1) 31/12/1980 tarihli ve 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun ile,
(2) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, kamu idaresi ve vakıf üniversitesi sağlık hizmeti sunucularında 04/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda tanımlanan öğretim üyeleri tarafından sunulan sağlık hizmetleri için bu fıkra hükmü uygulanmaz, Kurum öğretim üyeleri için alınacak ilave ücret için bir tavan belirleyebilir” hükmü,
Yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12.- (1) Bu Kanunun 6 ncı ve 7 nci maddeleri yayımı tarihinde,
(2) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 6 ay sonra,
Yürürlüğe girer.

MADDE 13.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

ÖZEL HASTANELER PLATFORMU

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Most Popular