19 Haziran 2024, Çarşamba
spot_img
Ana SayfaDernekten Haberler15 Şubat yönetmelikleriyle ilgili genelgeler ne ifade ediyor?

15 Şubat yönetmelikleriyle ilgili genelgeler ne ifade ediyor?

15 Şubat yönetmelikleriyle ilgili genelgeler ne ifade ediyor?

Ekim’de ilan edilecek planlama kapsamına, sadece hekim ve uzman hekimlerin alınması yönünde prensip kararı alan Sağlık Bakanlığı, hekimlerin sadece iki özel kuruluşta çalışabileceğini bildirdi. Cerrahi uzmanlık dalında hizmet veren dal merkezleri ise, Tebliğ yürürlüğe konuluncaya kadar, cerrahi müdahale izni için başvurabilecek.

Sağlık Bakanlığı 15 Şubat’ta yayınlanan tıp merkezleri ve özel hastaneleri düzenleyen yönetmeliklere yeni bir açılım getirdi. Buna göre, 2008 Ekim ayında yapılacak planlama kapsamına sadece uzman hekimler ve hekimler dahil edilecek. Diş hekimi ve diğer sağlık çalışanı istihdamına sınırlama getirilmiyor. Hekimler sadece iki özel kurumda çalışabilecek. Çalışanları ve cihazları sabit olmak ve aynı ilçede kalmak kaydıyla kuruluşlar taşınabilecek. Diğer düzenlemeler söz konusu yönetmelik esas alınarak hazırlanacak tebliğle duyurulacak. Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre ruhsatlandırılan hastanelere ise, faaliyet izin belgesi almak ve hasta kabul ve tedavisine başlamak için altı aylık süre veriliyor.

Tıp merkezlerinin yapacakları
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik uyarınca, 15 Şubat tarihinden üç ay önce çalıştığı kurumdan ayrılan çalışanın yerine, Genelgeden itibaren üç aylık süre içinde aynı nitelikte çalışan kabul edilecek. 15 Şubat 2008 tarihinden sonra ayrılan sağlık çalışanları ise, Yönetmelik’teki özel sağlık kuruluşu denetleme formunda da yer alan uygunluk belgesinde belirtilen çalışma saatlerine uyulup-uyulmadığına göre değerlendirmeye tabi tutulacak. Ayrıca, uygunluk belgesine esas uzmanlık dalında asgari sayıdan fazla olan tabipler ile uygunluk belgesine esas olmayan tabiplerden tam zamanlı olanların sağlık kuruluşundan ayrılması halinde, bu tabiplerin yerine istenilirse kısmi zamanlı bir tabip istihdam edilebilecek.

Planlama Ekim 2008’de yapılacak
Tabip dışında sağlık çalışanı ile tıbbi cihaz ilavelerine konusunda, planlama kapsamına sadece tabip ve uzman tabiplerin alınacağı bildirildi. Diş hekimi ve diğer sağlık çalışanı istihdamında herhangi bir sınırlama getirilmedi.
Bakanlık, 2008 yılı ekim ayında ilan edilecek planlama kapsamına MRI, PET CT, ANGIOGRAFİ, SİNTİGRAFİ, LİNAC, COBALT 60, CYBERKNIFE olarak bilinen cihazların alınacağını bildirdi. Bunların dışında kalan cihazların, sağlık kuruluşundaki mevcut tabiplerce kullanılmak kaydıyla alınabileceği ifade edildi. 2008 yılı planlama kapsamındaki cihazlardan sağlık kuruluşunda mevcut olanlar ihtiyaç halinde yenisiyle değiştirilebilecek.
15 Şubat öncesinde uygunluk belgesine yeni uzmanlık dalı ilave etmek için düzenlenen belgeler 14 Şubat 2008 tarihi itibarı ile Müdürlük kaydedilen ve belgeleri tamam olanların talepleri kabul edilecek. Ayrıca, uygunluk belgesinde mevcut olan uzmanlık dallarında ilave tabip başvuruları 14 Şubat 2008 tarihi itibarı ile müdürlük kaydına giren ve belgeleri tamam olanların talepleri kabul edilerek, bu tabip için müdürlükçe çalışma belgesi düzenlenecek.

Cihazlar sabit ama bina taşıma serbest
Yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe göre açılmış sağlık kuruluşları, 15 Şubat 2008 tarihli Yönetmelik ile ilgili Tebliğ yürürlüğe konuluncaya kadar, aynı ilçe sınırları içinde olmak ve tabip sayısı ile tıbbi donanım aynı durumda kalmak kaydıyla, başka binaya taşınabilecek. Başka binaya taşınanların, yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin bina şartları ve ilgili diğer hükümlerine uymak zorunda olduğu belirtildi. Tebliğin yürürlüğe girmesinden sonraki taşınmalarda ise, 15 Şubat tarihli Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygunluk aranacak.

Hasta hakları için neler yapılacak?
Bakanlık, genelgede hasta hakları ile ilgili yapılması gerekenleri de bildirdi. Buna göre, hasta hakları başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve hastaların sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla sağlık kuruluşlarında hasta hakları birimi veya bankosu kurulacak. Mevcut halkla ilişkiler birimi bu amaçla da kullanılabilecek. Birim sorumlusu veya bankoda görevli kişi sosyal hizmet uzmanı, psikolog, halkla ilişkiler uzmanı, hemşire veya sağlık memuru gibi unvanlarda olabilecek. Görevli, hasta ve hasta yakınlarının sorunlarını çözecek veya gerektiğinde hastaların başvurularını yazılı alarak mesul müdüre iletecek. Mesul müdür, başvuruları değerlendirerek hasta ve yakınına konuyla ilgili 15 iş gününde yazılı olarak bilgi verecek. Hasta, hakkının ihlali ile ilgili olarak sağlık müdürlüğüne de başvuru yapabilecek. Bu durumda, konuyla ilgili değerlendirme sağlık müdürlüğünce yapılarak sonuçları taraflara yazılı bilgi olarak verilecek.

Genelgede, hasta haklarını gösterir tabelaların, uygulamalar ile ilgili afişlerin bekleme salonuna asılmasından, broşürlerin dağıtılmasından ve hizmet içi eğitimlerin yapılmasından mesul müdür sorumlu tutuldu. Hasta veya yakınlarının başvurularını, belirlenen us&ucircl ve esaslara göre işleme koymayanlar hakkında il sağlık müdürlüğü tarafından işlem başlatılacak.

Hekim iki özel kurumda çalışabilecek
Sadece özel sağlık kuruluşunda çalışan tabipler, en fazla bir özel sağlık kurum ve kuruluşunda daha çalışabilecek. Bu şekildeki çalışmanın, uygunluk belgesinde mevcut olan uzmanlık dalları bakımından geçerli olduğu belirtildi.
Birden fazla yerde çalışacak olanlarınsa, il sağlık müdürlüğüne 15 Şubat Yönetmeliği’nde geçen muayenehane açma başvurusunda istenecek belgeler ile birlikte yine söz konusu Yönetmelik bünyesinde adlarına iki belge daha düzenlenmesi gerekecek.

Cerrahi müdahale izni verilecek
Uygunluk belgesi olan tıp ve cerrahi uzmanlık dalında hizmet veren dal merkezleri, söz konusu Yönetmeliğe ilişkin hazırlanacak tebliğ yürürlüğe konuluncaya kadar cerrahi müdahale izni için başvurabilecek. Bu başvuru, yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak. Ancak, yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin cerrahi müdahale izni ile ilgili maddelerinde belirtilen fiziki alt yapının, Genelgenin yayımlandığı tarih itibarıyla mevcut ve yeterli olması gerekiyor.

Cerrahi müdahale izni için anestezi ve reanimasyon uzmanı çalıştırılması konusunda ise gene hekimler en fazla bir özel sağlık kurum veya kuruluşunda daha çalışabilecek. Planlama kapsamındaki cihazların alınmasına da izin verilmeyecek.

Özel hastaneler için durum nasıl?
Sağlık Bakanlığının özel hastanelere ilişkin yayınladığı genelgeye göre, 15 Şubat tarihinden altı ay önce özel hastaneden ayrılan tabibin yerine, Genelge yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içinde aynı nitelikte bir başka tabip alınabilecek. 15 Şubat 2008 tarihinden sonra ayrılan sağlık çalışanı içinse, ayrılan sağlık çalışanının yerine aynı nitelikte çalışanın başlatılması ile ilgili başvurular sözkonusu yönetmeliğin denetim formuna göre değerlendirilecek.
Faaliyet izin belgesinde yazılı olan uzmanlık dallarındaki asgar&icirc sayıdan fazla olan tam zamanlı tabiplerin hastaneden ayrılması halinde, bu tabiplerin yerine kısmi zamanlı bir tabip de istihdam edilebilecek.

Planlamaya hekimler dahil
Planlama kapsamına yine sadece tabip ve uzman tabipler alınacak. Bu çerçevede, diş hekimi ve diğer sağlık çalışanı istihdamına sınırlama getirilmedi. Planlama kapsamına MRI, PET CT, ANGIOGRAFİ, SİNTİGRAFİ, LİNAC, COBALT 60, CYBERKNIFE olarak bilinen cihazlar alınacak. Bunların dışında kalan cihazlar, hastanedeki mevcut tabiplerce kullanılmak kaydıyla alınabilecek. Hastanelerde mevcut ve 2008 yılı planlama kapsamında olan cihazlar ihtiyaç halinde yenisiyle değiştirilebilecek.
15 Şubat öncesinde faaliyet izin belgesine uzmanlık dalı ilavesi veya tabip ilavesi yapabilmek için eksiksiz hazırlanmış belgelerle müdürlük kaydına 14 Şubat 2008 tarihinde girmek gerekiyor.

Hastane bünyesinde laboratuvar zorunlu
Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre, özel hastanelerin bünyesinde laboratuar kurulması zorunlu tutuluyor. Laboratuar hizmetlerini satın alma yoluyla temin eden özel hastaneler 15 Şubat 2008 tarihindeki değişikliğe göre, laboratuvar hizmet alımı sözleşmesi bitiminde kendi bünyelerinde laboratuvar kuracak. Bu durumdaki özel hastanelerin laboratuvar açma talepleri, planlama dahilinde ilgili müdürlüklerce kabul edilecek.

İki özel kurumda çalışmak mümkün
Mesleğini sadece özel sağlık kurum veya kuruluşunda icra eden tabipler, en fazla bir özel sağlık kurum veya kuruluşunda daha çalışabilecek. Ancak bu şekildeki çalışma, faaliyet izin belgesinde mevcut olan uzmanlık dalları bakımından geçerli olacak. Birden fazla yerde çalışacak olanlar için Müdürlüğe yazılı dilekçe ekinde gerekli belgelerin verilmesi, ilk çalıştıkları yerdeki durumuna göre de adlarına çalışma belgesinin düzenlenmesi gerekiyor.

Yeni açılan özel hastanelere 6 ay süre
Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre ruhsatlandırılan hastanelere, faaliyet izin belgesi almak ve hasta kabul ve tedavisine başlamak için altı aylık süre veriliyor. 15 Şubat öncesinde ruhsat ve faaliyet izin belgesi almakla birlikte bu tarihte, ön izin projelerinde görünen kapasiteye tam olarak ulaşmamış hastanelerin, ruhsatname tarihleri ile faaliyet izin belgesi tarihleri arasındaki süre altı aydan düşülerek geri kalan süreyi Genelge’nin yayımı tarihinden itibaren kullanmaları sağlanacak. Bu konudaki talepler, ön izin projelerindeki kapasiteye göre karşılanabileceğinden, ön izin projelerinin Bakanlığa gönderilmesi müdürlüklerce sağlanacak.

www.medimagazin.com.tr

ÖZEL HASTANELER PLATFORMU

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Most Popular