24 Temmuz 2024, Çarşamba
spot_img
Ana SayfaSağlık Bakanlığı HaberleriTıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul...

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Soru ve Cevaplar

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ 21 Temmuz 2010 Tarihli ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

USUL VE ESASLARA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

SORU 1: Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ne zaman yapılmalıdır?

CEVAP 1: Sigortaya ilişkin kanun hükmü 30 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe gireceğinden dolayı sigorta yaptırma zorunluluğu da bu tarih itibariyle başlamaktadır.

SORU 2: Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabiplerin/diş tabiplerinin sigorta yaptıracakları sigorta acentesini/şirketini kim belirleyecektir?

CEVAP2: Tabipler/diş tabipleri, mesleki sorumluluk sigortasını istedikleri herhangi bir yetkili sigorta şirketine yaptıracaktır. Yani yetkili sigorta acentesini/şirketini kendileri belirleyecektir.

SORU 3: Yapılacak sözleşme geçmişe ve geleceğe yönelik ne kadar süre teminat sağlayabilir?

CEVAP 3: Zorunlu mali sorumluluk sigortası:
a) Sözleşme süresi içerisinde meydana gelen olay sonucu doğmuş olup bu süre içerisinde ya da 2 (iki) yıl sonrasına kadar talep edilen zararlar,
b) Sözleşme yapılmadan önceki 1 (bir) yıl içerisinde meydana gelen olay nedeniyle sözleşme süresi içerisinde doğabilecek talepler,
İçin teminat sağlar. Diğer bir ifade ile sigorta teminatı (a) ve (b) bentlerinin tümünü kapsamaktadır.

SORU 4: Fiilen tabiplik/diş tabipliği görevini ifa etmeyenler zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıracak mıdır?

CEVAP 4: Fiilen mesleğini icra etmeyenlerin sigorta yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunlar fiilen mesleğini icra ettiklerinde sigorta yaptırmak zorundadır.

SORU 5: Geçici görevle başka kurumda görev yapan tabiplerin/diş tabiplerinin sigorta primi katkıları hangi kurumca ödenecektir?

CEVAP 5: Sigorta primi katkısı tabiplerin kadrosunun bulunduğu kurum tarafından ödenecektir.

SORU 6: Sigorta yaptırmamanın müeyyidesi nedir?

CEVAP 6: Kanunda, zorunlu sigortayı yaptırmayanlar için 5 (beş) bin Türk Lirası idari para cezası öngörülmüştür.

SORU 7: Tabipler/ diş tabipleri ne kadar prim ödeyecektir?

CEVAP 7: Tabiplerin/diş tabiplerinin ödeyecekleri sigorta primleri, sigorta tarife ve talimatında belirlenmiş olup risk gruplarına göre 150 TL ile 750 TL arasında değişmektedir.

SORU 8: Sigorta şirketleri Tebliğ ile belirlenen tarifedeki prim miktarından daha fazla prim isteyebilir mi?

CEVAP 8: Sigorta şirketleri, Tebliğde belirlenen primlerin üzerinde prim talep edemezler. Yetkili sigorta acenteleri/şirketleri kendilerine başvuran tabipleri/diş tabiplerini tarifede belirlenen primler üzerinden sigorta yapmak zorundadır.

SORU 9: Tebliğde belirlenen prim tutarları haricinde komisyon ödenecek midir?

CEVAP 9: Sigorta şirketlerine zorunlu mali sorumluluk sigortası için tarifede belirlenen primler haricinde ayrıca komisyon ödenmeyecektir.

SORU 10: Tabipler/diş tabipleri teminat tutarını daha yüksek belirleyebilir mi?

CEVAP 10: Evet. Ek bir sözleşme yapılmak ve talep edilebilecek ilave priminin tamamı kendilerince ödenmek suretiyle zorunlu sigorta ile verilen teminatın üstünde zorunlu sigortadan ayrı olarak ihtiyari şekilde teminat sağlanabilir.

SORU 11: Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabiplerin/diş tabiplerinin sigorta primleri kim tarafından ve nasıl ödenecektir?

CEVAP 11: Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarda çalışan tabiplerin/diş tabiplerinin sigorta primleri kendileri tarafından peşin olarak ödenir. Ödenen primin yarısı, poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğinin kadrosunun bulunduğu kuruma ibraz edilmesi üzerine 30 gün içerisinde tabiplere/diş tabiplerine ödenir.

SORU 12: Sözleşmeli Aile Hekimlerinin sigorta primleri nasıl ödenecektir?

CEVAP 12: Sözleşmeli Aile Hekimleri, sigorta primlerinin tamamını kendileri ödeyecektir. Sözleşmeli Aile Hekimleri için sigorta primi kurum katkısı bulunmamaktadır.

SORU 13: Kamu kurumları tarafından ödenecek olan sigorta primi katkıları hangi kaynaktan ödenecektir?

CEVAP 13: Sigorta primi katkıları döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermaye bütçesinden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda ise kurum bütçesinden ödenecektir. Döner sermayeden yapılacak ödemeler, kişinin döner sermaye ek ödemesinden mahsup edilmeyecektir.

SORU 14: Teminat tutarı ne kadardır?

CEVAP 14: Sigorta, her bir olay için azami 300.000 TL’ye kadar teminat sağlamaktadır. Sözleşme döneminde birden fazla olayın gerçekleşmesi halinde, ödenen tazminat miktarı teminatı limitini düşürmez ve sözleşme süresince limit hep aynı kalır.
Örneğin bir sözleşme dönemi içerisinde gerçekleşen bir olaydan dolayı 200.000 TL tazminat ödenmişse teminat limiti 100.000 TL’ye düşmez. Yani sözleşme süresi içerisinde tazminat doğuracak birden fazla olayın gerçekleşmesi halinde de teminat limiti 300.000 TL olarak devam eder.

SORU 15: Teminatlar hangi gider kalemlerini karşılar?

CEVAP 15: Teminatlar, maddi ve manevi tazminatlar ile yargılama giderlerini (avukatlık ücretleri d&acirchil) karşılar.

SORU 16: Tazminat ödenmesinin daha sonraki prim miktarlarına etkisi var mıdır?

CEVAP 16: Evet. Tazminat ödenmemesi halinde prim indirimi, tazminat ödenmesi halinde ise prim artırımı söz konusudur ve bunların oranları Tebliğde belirlenmiştir.

SORU 17: Daha önceden Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre ihtiyari olarak yapılmış olan sigortalar Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına uyarlanabilir mi?

CEVAP 17: Evet. Düzenlenecek zeyilname ile uyarlanabilir.

SORU 18: Süresinden önce sona eren sözleşmelerde işlemeyen günlere ait primler iade edilecek midir?

CEVAP 18: Süresinden önce sona eren sözleşmelerde işlemeyen günlere ait primler, sigortacı tarafından gün esası üzerinden sigorta ettirene iade edilir. İade edilen primin kurum katkısına karşılık gelen kısmı 30 gün içerisinde tabip/diş tabipleri tarafından ilgili kuruma ödenir.

SORU 19: Tabiplerin/diş tabiplerinin sigorta sözleşmesi süresi içerisinde kurum değiştirmesi halinde prim katkısını kurumuna iade etmesi gerekir mi?

CEVAP 19: Evet. Tabipler/diş tabipleri, sigorta sözleşmesini sona erdirmeksizin kurum değişikliği yapması halinde, değişiklik tarihinden sonraki günlere ait primlerin kurum katkısını 30 gün içerisinde ilgili kuruma geri öderler.
Örneğin Sağlık Bakanlığına bağlı A Hastanesinde çalışan bir tabibin sigorta süresinin dolmasına 6 ay kala özel bir sağlık kuruluşuna veya üniversite hastanesine veyahut sözleşmeli aile hekimliğine geçmesi durumunda, kalan 6 aylık süreye ilişkin prim katkısı ilgili tabip tarafından 30 gün içerisinde A Hastanesine ödenecektir. Ödenen bu tutar tabibin yeni çalışmaya başladığı özel sağlık kuruluşu veya üniversite hastanesi tarafından kendisine ödenecektir.

SORU 20: Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlardaki yer değişikliklerinde prim iadesinin yapılması gerekir mi?

CEVAP 20: Sağlık Bakanlığı kadrosundan ayrılmadığı sürece (sözleşmeli aile hekimliğine geçenler hariç) prim iadesine gerek bulunmamaktadır.

SORU 21: Birden fazla uzmanlığı olan tabipler hangi branştan sigorta yaptıracaktır?

CEVAP 21: Birden fazla uzmanlığı olan tabipler, kendi uzmanlıklarından riski en yüksek olan uzmanlık alanına göre sigorta yaptıracaktır.

SORU 22: Risk grubu değişikliklerinde nasıl hareket edilecektir?

CEVAP 22: Hekimler risk grubu değişikliklerini 8 gün içerisinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

SORU 23: Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası grup sigortası şeklinde yapılabilir mi?

CEVAP 23: Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası grup sigortası şeklinde yapılamaz.

SORU 24: Zorunlu mali sorumluluk sigortası hangi sigorta şirketlerine yaptırılabilir?

CEVAP 24: Zorunlu mali sorumluluk sigortası, “Genel sorumluluk” branşı ruhsatına ve bilişim altyapısına sahip şirketlere yaptırılabilir. Hazine Müsteşarlığı tarafından bu şartlara sahip sigorta şirketleri belirlenmiş olup 28 Temmuz 2010 tarihi itibariyle listesi aşağıdadır. Zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçelerini pazarlamaya yetkili acentelerin il bazında listesi de www.sigorta.org.tr adresinden kontrol edilebilecektir.

GENEL SORUMLULUK BRANŞINDA RUHSAT SAHİBİ OLAN SİGORTA ŞİRKETLERİ

1

ACE EUROPEAN GROUP LTD. TÜRKİYE ŞUBESİ

2

CHARTİS SİGORTA A.Ş

3

AK SİGORTA A.Ş

4

ALLIANZ SİGORTA A.Ş

5

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

6

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

7

AVİVA SİGORTA A.Ş

8

AXA SİGORTA A.Ş

9

BİRLİK SİGORTA A.Ş

10

DEMİR SİGORTA A.Ş

11

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş

12

ERGO SİGORTA A.Ş

13

EUREKO SİGORTA A.Ş

14

EURO SİGORTA A.Ş

15

FİBA SİGORTA A.Ş

16

GENERALI SİGORTA A.Ş

17

GROUPAMA SİGORTA A.Ş

18

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş

19

HDI SİGORTA A.Ş

20

HÜR SİGORTA A.Ş

21

IŞIK SİGORTA A.Ş

22

LİBERTY SİGORTA A.Ş

23

MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş

24

NEOVA SİGORTA A.Ş

25

RAY SİGORTA A.Ş

26

SBN SİGORTA A.Ş

27

TÜRK NIPPON SİGORTA A.Ş

28

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş

29

ZİRAAT SİGORTA A.Ş

30

ZURİCH SİGORTA A.Ş

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Most Popular