24 Temmuz 2024, Çarşamba
spot_img
Ana SayfaSağlık Bakanlığı HaberleriTıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri

Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B-l0-0-THG-0-82-00-01-010.99/ 19579 13.05.2010

Konu : Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri

&hellip&hellip&hellip&hellip.. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgi :01.03.2010 tarih ve B.l0.0.THG.0.82.00.01-010.06/8310 sayılı (2010/11) Genelge

İlgi Genelge ile “Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımları” konularında düzenlemeler yapılmıştır. İllerden alınan hizmet alım izin ve ödenek talep başvuruları, görüş istemleri ve Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler sonucu aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

Sağlık Hizmetinin Yürütülmesi Hakkında Yönergenin “İl Sağlık Teşkilatı ve Görevler” başlıklı 2. Kısmının “Sağlık Müdürlüğünde Hizmetin Yürütülmesi” başlıklı 1. Bölümünün “Sağlık Müdürünün Görevleri” başlıklı 7. Maddesinde “İldeki sağlık hizmetlerini planlamak,&hellip Sağlık hizmetlerini nicelik ve nitelik yönünden sürekli olarak değerlendirmek ildeki sağlık kuruluşları ile ilgili görüşlerini ve hizmetlerin geliştirilmesi için gerekli gördükleri işleri yıllık olarak Bakanlığa bir rapor olarak önermek,&hellip İl içerisindeki sağlık kuruluşlarının görevlerini gerektiği gibi yapabilmeleri için ihtiyaç duyulan malzemeyi belirlemek sağlanmak üzere bunları il valisine ya da Bakanlığa önermek&hellip Sağlık kuruluşları arasında eşgüdüm sağlayarak birlikte ve ekip halinde çalışmaları yürütmek,&hellip Sağlık hizmetlerinde sektörler arası işbirliğini sağlamak amacıyla, kamu ve özel sektördeki kuruluşlarla sağlık kuruluşlarının eşgüdümünü sağlamak” gibi görevler tanımlanmıştır. Mezk&ucircr Genelge, bu görevlerin yerine getirilmesinde bazı prensipler getirmiştir.

Genel Müdürlüğe gönderilen formlar incelendiğinde, bazı illerin komisyonları şeklen topladığı, genelgeye ekli formların doldurulma amacı haricindeki iş ve işlemler için doldurularak gönderildiği, form verilerinin doğruluğunun kontrol edilmediği ve gerekçe raporlarında istenen bilgilerin bulunmadığı görülmektedir.

Genelge ile ilgili gerek görülen açıklamalar şunlardır

Komisyona üye belirlenirken ilde eğitim ve araştırma hastanesi ve üniversite hastanesi bulunmuyorsa veya üniversiteden katılım sağlanamıyorsa ildeki diğer hastanelerden komisyon üyesi belirlenecektir. Komisyona uzman üye görevlendirilmesinde, talebi yapılan cihaz/hizmet ile ilgili uzman üye belirleme zorunluluğu bulunmakla birlikte, herhangi bir komisyon üyesinin (başhekim veya yardımcısı) uzmanlık alanında ise veya talep edilen cihaz/hizmet hakkında İl Sağlık Müdürü veya Komisyon Başkanı teknik olarak karar verebiliyorsa ayrıca uzman üye görevlendirilmesine gerek yoktur (örneğin usg veya röntgen cihazı gibi cihazların talebini değerlendirmek için radyolog üye).

Tıbbi cihaz hizmet alımı ve tıbbi hizmet alımlarında KVC, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp gibi cihaz ve hizmet alımlarının sağlık hizmet bölgesi mantığı ile değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Diğer cihaz ve hizmet alımlarında da bölge mantığı ile birbiri arasında hasta akışı olan hastanelerin bir arada değerlendirilmesi, komisyon oluşturulurken tüm ili tek bir komisyonda değerlendirmek yerine bu hususun göz önüne alınarak komisyonların oluşturulması ve bu yolla hem işlemlerin hızlandırılması hem de yerinde kararlar alınması sağlanabilecektir. Örneğin güçlendirilmiş bölgeye bağlı olan bir hastanenin hizmet alımı için oluşturulacak komisyonda güçlendirilmiş bölge hastanesi ve güçlendirilmiş bölgeden hastanın sevk edilebileceği daha üst hizmet rol grubunda yer alan hastanelerden üye alınarak komisyon teşekkül ettirilecektir.

Tıbbi cihaz hizmet alımı ve tıbbi hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisnaları düzenleyen 3. maddesinin h bendinde “sağlık hizmeti sunan bu Kanun kapsamındaki idarelerin teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımları” istisna kapsamına alınmıştır.Bu kapsamda karşılanacak hizmet alımlarında Bakanlık Onayı alınmasına gerek bulunmamaktadır. Genelgenin 3.1. maddesinde ihtiyaçların öncelikle bu yöntem ile karşılanmaya çalışılması ve bu yöntem ile karşılanamaması halinde mal veya hizmet alımına başvurulması talimatlandırılmıştır.

Genel Müdürlükçe, mezk&ucircr Genelge ile yürürlükten kaldırılan 2008/35 sayılı genelgeye göre hizmet alımına izin verilmiş ise, verilen bu izinler sadece 2 yıl geçerli bulunmaktadır. Bu kapsamda Genel Müdürlüğe tekrar izin alımı için başvuruda bulunulmasına gerek bulunmamaktadır. Genelgenin 1.8. maddesinde “komisyon kararları Bakanlık onayı verildiği hallerde geçerlilik süresi 2 yıldır” denilmektedir. Bu süre hizmet alımı süresi olmayıp hizmetin temininde ihaleye çıkılması için geçerli olan izin süresidir.

Kit veya sarf karşılığı cihaz kullanma uygulamasında kit veya sarf, tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında ise yönetmeliklere uygunluğunun aranması gerekmektedir. Sarf karşılığı cihaz kullanma uygulaması (İnfüzyon pompası, etilen oksit&hellip ) sarf bağımlı cihazlar için kullanımı öngörülen bir uygulamadır. Hastanelerce kullanılan bir yöntemin mevzuat ile düzenlenmesini içermektedir. Bu uygulamada kullanım için ilgili kurumda uzman bulunma şartı bulunmaktadır.

Strateji Geliştirme Başkanlığının 2009/45 sayılı genelgeleri doğrultusunda illerde merkezi satın alma ve stok koordinasyon birimleri kurulmuştur. Mezk&ucircr Genelgede tanımlanan tıbbi sarf sorumlusu, merkezi stok koordinasyon birimindeki tıbbi sarf sorumlusu veya ildeki hastanelerin birinde tıbbi sarf sorumlusu (Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi) olarak görev yapan, MKYS sisteminden sarfların tüketim sorgularını yapmaya yetkili olan kişidir.Bu kişiler, talep eden hastanenin bir önceki dönem sarf veya kit tüketimlerini sayısal olarak listelemek ve eğer komisyon veya Sağlık Müdürü talep eder ise, talepte bulunan hastaneye poliklinik sayısı, ameliyat sayısı, hizmet rolü gibi cihetlerde benzer kapsamdaki hastanelerin fiili tüketimlerini sayısal olarak ortaya koyup ilgiliye sunmak ile de görevlidir.

Komisyonun veya İl Sağlık Müdürlerinin, hizmet alımları, kit veya sarf karşılığı cihaz kullanma uygulamasında ve TCDÖİK başvurularında, teknik şartnamelerin uygunluğunu değerlendirmek gibi bir görevi bulunmamaktadır. Ancak ilgili formlardaki bilgilerin (personel, cihaz sayıları, tüketim verileri&hellip) değerlendirilmesinden ve doğruluğunu teyit etmekten sorumludurlar.

Kit veya sarf karşılığı cihaz kullanma uygulaması veya tıbbi cihaz hizmet veya tıbbi hizmet alımı konusunda, İl Sağlık Müdürü belirli zamanlar belirleyerek, ildeki hastanelerin bu zamanlarda Sağlık Müdürlüğüne (genel bütçe ödenek talebinde Genel Müdürlükçe yılda iki defa düzenlendiği gibi) başvuruda bulunmalarını isteyebileceklerdir. Genel Müdürlükten izin isteneceği durumlarda hizmet aksamasına mahal vermemek için en az 2 ay önceden başvurunun Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekmektedir.

Genelgenin 6. maddesi başlığı altında, tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaş ihtiyaçları için genel bütçeden ödenek talep edilmesi düzenlenmektedir. Kaynak türü ne olursa olsun, tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaş alımlarında birim maliyet 150.000,00-TL üzeri ise 5. madde başlığı altında yer alan “Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonu İzni” maddeleri gereği izne tabidir. Bu kapsam içine giren tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaşlar için yılda 2 kere planlama yapılabileceği hususu göz önünde bulundurularak bu limit üzerinde alım yapmayı planlayan kurumların genelgede belirtilen süreleri dikkate almaları ve Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonu izni akabinde alım işlemlerine başlamaları gerekmektedir.Genel Bütçe harici birim maliyeti 150.000,00-TL altında kalan alımlar için herhangi bir izin ve il komisyonu tarafından değerlendirme söz konusu değildir. Mezkur Genelgenin 6.4. maddesinde “Döner sermaye kaynağı ile de olsa Ek-5/B deki listede bildirilen tıbbi cihazların, merkezi veya il planlaması ile alımının yapılabilmesi için madde 6.3.5. de belirlenen zamanlarda madde 1.1. de belirtilen komisyondan izin alınarak Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Genel Müdürlük tarafından azami 30 gün içerisinde planlama yapılacak ve temin şekli bildirilecektir.” hükmü, Bakanlık veya il düzeyinde merkezi alım yapılabilmesi ve alımı gerçekleştirilen tıbbi cihazların ve tıbbi demirbaşların dağıtımında, kurumların ihtiyaçlarının bilinmesi amacıyla oluşturulmuş bir düzenlemedir. Bu düzenleme ile kurumların döner sermaye kaynaklı planlamalarının da yılda iki kez bildirmesini ve daha planlı yatırım yapılmasını öngörmektedir. Bu bildirimin yapılması zorunlu değildir. Bildirim yapılması merkezi alımı gerçekleştirilen tıbbi cihaz ve demirbaşların dağıtımından yararlanılmasını sağlayacaktır.

İl Sağlık Müdürlerine ildeki tüm döner sermayeli işletmelerin veya birkaç işletmenin tıbb&icirc cihaz, tıbb&icirc sarf malzemesi, ilaç ve büro malzemeleri gibi merkez&icirc olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ile hizmet alımlarının, ihtiyaç duyulması halinde bedelleri her döner sermaye işletmesinin kendi bütçesinden karşılanmak kaydıyla toplu olarak yapılabilmesi için, limite bağlı olmaksızın ihaleye çıkabilme, ihaleleri tasdik ve ihalelerle ilgili sözleşme yapma yetkisi 21/03/2007 tarih ve B.10.0.SGB.0.81.00.01/20-2985 sayılı Sağlık Bakanlığı Makam Onayı ile verilmiştir. Sağlık Müdürleri bu yetkiye dayanarak ilin tüm alımlarını her yönü ile komisyonda değerlendirmeye tabi tutup tutmaması kendi yetkisi dahilindedir.

İllerde Strateji Geliştirme Başkanlığının 2009/45 sayılı Genelgesi doğrultusunda merkezi satın alma birimleri kurulmuştur. Gönderilen ödenek ile yapılacak ihalelerde bu birimlerce gerekli işlemler yapılabilecektir. 2010/11 sayılı genelge yayınlanmadan önce birimlere tahsis edilen ödeneklerin harcanmasında komisyon onayına gerek bulunmamaktadır.

İl Sağlık Müdürüne Yetki Devredilen Konular

Aşağıdaki yetki devredilen konular ile ilgili olarak, İl Komisyonu Kararının İl Sağlık Müdürünce onaylanması yeterlidir. Onay için ayrıca Genel Müdürlüğe gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

1- Genelgenin tıbbi cihaz hizmet ve tıbbi hizmet alımlarını düzenleyen 3. maddesi gereğince, Bakanlık iznine bağlanan alımlarda, hizmetin aksamasına mahal vermemek için, öngörülmeyen hallerin vukuunda ve acil hallerde, gerekli görüldüğü takdirde, Kamu İhale Kanununun 21. maddesi usulleri kapsamında kısa süreli temini yapılabilecektir. Bu kapsamda yapılan alımlara ait bilgiler daha sonradan hizmet alım izni için Genel Müdürlüğe gönderilen dosya ekinde sunulacaktır.

2- Yaklaşık maliyeti Kamu İhale Kanununun 21. maddesinin f bendinde belirtilen parasal sınırı aşmayan tıbbi cihaz hizmet alımı ve tıbbi hizmet alımları.

3- 25/03/2010 tarih ve 275324 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak diş tedavileri başlıklı 4.5.1. A maddesinde “&hellip3) 01/6/2010 tarihinden itibaren Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumu veya kuruluşu tarafından yapılan protez tedavileri ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen akrilik veya seramik veneer kron, hassas tutuculu kron, implant üstü kron v.b. metal destekli tek parça kron ve tek parça döküm kronlar ile alt-üst çene iskelet dökümünün, ilgili sözleşmeli resmi sağlık kurumu ve kuruluşu tarafından yapılması/ hizmet alımı ile sağlanması zorunludur. Bu tarihten itibaren söz konusu işlemlerin protez tedavisini yapan sağlık kurumu veya kuruluşu tarafından sağlanmaması ve hasta tarafından karşılanması halinde fatura bedeli hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumu veya kuruluşundan mahsup edilir” şeklinde düzenlemede bulunulmuştur. Bu kapsamda ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumunda idarelerce karşılanması öngörülen her türlü kron, köprü, iskelet döküm, metal işçilik ve bitim hizmet alımları.

Genelgenin 2. maddesinde düzenlenen Tıbbi Cihaz Alım Esasları ile ilgili görüş taleplerinin, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden, Genelgede düzenlenen mali konulara ilişkin görüş istemlerinin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde belirtilen hizmetleri yürütmekle görevli mali hizmet birimi olan Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan yapılması işlemlerin hızlandırılmasını sağlayacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Adnan ÇİNAL

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Most Popular