19 Mayıs 2024, Pazar
spot_img
Ana SayfaGenelS.B. 2020 Belge Bedelleri

S.B. 2020 Belge Bedelleri

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Belge Bedelleri yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü   

Sayı: 19902653-849.99-E.142     14/01/2020
Konu: 2020 Yılı Belge Bedelleri 

ACELE

DAĞITIM YERLERİNE

10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 384. maddesi uyarınca; 2020 yılı sonuna kadar başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifikalar bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak 2020 Yılı Belge Bedelleri Bakanlık Makamının 02.01.2020 tarih ve E.2 sayılı Onayıyla yürürlüğe konulmuştur.

Bakanlığımızca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifikalardan alınacak belge bedellerinin Genel Bütçeye gelir kaydedilecek tutarların İstanbul ve İzmir İllerinde Muhasebe Müdürlüğü ve/veya Mal Müdürlüğüne diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafından tahsil edilmesinin, red ve iade işlemlerinin de tahsilatı yapan muhasebe birimlerince gerçekleştirilmesinin uygun olacağı bildirildiğinden uygulamanın bu doğrultuda yapılması birlikteliğin sağlanması açısından uygun görülmüştür.

01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ilinizde faaliyet gösteren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Vakıf Üniversiteleri Hastanelerine düzenlenecek belge ve yapılan işlemlere ait bedellerin (Yatıran şahıs/kurum/kuruluş adı, bedeli ödenmekte olan belgenin adı ve adedi açıklanmak suretiyle) ilgili muhasebe birimlerine yatırılması ve ücret iade işlemlerinin düzenleyen birim tarafından yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: Bakanlık Makam Oluru ve Ekleri (5 Sayfa)

Dağıtım:
Gereği:                                                   Bilgi:

81 İl Valiliği (Sağlık Müdürlükleri)             Strateji Geliştirme Başkanlığına
Hazine ve Maliye Bakanlığı
(Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri)

T.C.
SA
ĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 19902653-811.99-E.2   02.01.2020
Konu: 2020 Yılı Belge Bedeli

BAKANLIK MAKAMINA

10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 384. maddesi “Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifikalar üzerinden yüzellibin Türk Lirasını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek tarifelere göre ücret alınır. Ancak Bakanlıkça alınması teşvik edilen belgelerden ücret alınmayabilir. Bu tarifeler her yıl güncellenir ve ücretler 213 sayılı Vergi Usûl Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne istinaden;

2020 yılı sonuna kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ekli listede (Ek-1 Genel Bütçeye Gelir Kaydedilecek Bedeller) düzenlenen belgeler güncellenmiş ve fiyatları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre 23.12.2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 512 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranında (%22,58) artırılmıştır.

209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 3.maddesi j fıkrası “Diğer gelirler” kalemine gelir kaydedilmek üzere “Ek-2 Döner Sermayeye Gelir Kaydedilecek Hizmet Bedelleri” şeklinde tanzim edilmiştir.

Uygulama birliğinin sağlanması açısından;

-Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları ile Devlet Üniversitesi personelinden kadro ünvanına ilişkin görevleri sürdürmeleri için ilgili mevzuat gereği katılmaları zorunlu olan eğitimlerden sertifika ücreti alınmaması,

-Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile kişilerin kendi istemleri dışında veya kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı belgelendirmesi şartıyla ekteki belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde ücret alınmaması,

-Kayıp ve zayi durumlarında Ek-1 ve Ek-2 tablosundaki belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde belge ücretinin yarısının alınması ile,

– 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (I) ve (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri ile Devlet Üniversitelerine ait kurum ve kuruluşlar adına Bakanlığımızca düzenlenen ve düzenlenecek söz konusu belgelerin karşılığı olarak ücret alınmaması ile 2020 yılı belge belgelerinin uygun görüldüğü takdirde 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe konulması hususunu;

Olurlarınıza arz ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN

Genel Müdür

O L U R
…/12/2019

Prof. Dr. Muhammet GÜVEN
Bakan Yardımcısı

EK-1 GENEL BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK BEDELLER
BELGE ADI2020 ÜCRET (TL)
1. ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.1. Özel Hastane Açılış Ruhsat Bedeli6.171,00
1.2. Özel Hastane Ön İzin Belgesi2.051,00
1.3. Özel Hastane Ek Bina İlavesi1.123,00
1.4. Özel Hastane Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcısı Yetki Belgesi1.894,00
1.5. Özel Hastane Branş İlavesi, Branş İptali, Yatak Artırımı, Yatak Azaltılması, Adres Değişikliği, Hastane İsim Değişikliği, Sahip Değişikliği Bedeli1.123,00
1.6. Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi 1.Bölüm (Bakanlıkça Düzenlenen Kısım)1.123,00
1.7. Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi 2.Bölüm (Müdürlükçe Düzenlenen Kısım)569,00
1.8. Evde Bakım Merkezi Uygunluk Belgesi931,00
1.9. Evde Bakım Birimi Uygunluk Belgesi564,00
1.10. Poliklinik Uygunluk Belgesi564,00
1.11. Eksimer Laser Cerrahisi Uygulama Birimi Uygunluk Belgesi564,00
1.12. Ağız Diş Sağlığı Merkezi Ruhsatnamesi748,00
1.13. Ağız Diş Sağlığı Poliklinik Ruhsatnamesi564,00
1.14. Ağız Diş Sağlığı Muayenehane Ruhsatnamesi376,00
1.15. Ağız Diş Sağlığı Poliklinik/Merkez Mesul Müdürlük Belgesi192,00
1.16. Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi Ruhsat Belgesi418,00
1.17. Psiko-Teknik Değerlendirme Uygulama Yetki Belgesi240,00
1.18. Psiko-Teknik Değerlendirme Raporu Onayı16,00
1.19. Psiko-Teknik Değerlendirme Psikiyatri Raporu Onayı16,00
1.20. Diğer Özel Sağlık Kuruluşları Mesul Müdürlük Belgesi240,00
1.21. Özel Tıp Merkezi Açılış Ruhsatı Bedeli3.076,00
1.22. Özel Tıp Merkezi Ön İzin Belgesi1.399,00
1.23. Özel Tıp Merkezi Ek Bina İlavesi1.122,00
1.24. Özel Poliklinik Ruhsatnamesi1.300,00
1.25. Özel Poliklinik Mesül Müdürlük Belgesi655,00
1.26. Muayenehane Uygunluk Belgesi655,00
1.27. Müessese Kuruluş Ruhsatı655,00
1.28. Müessese Mesul Müdürlük Belgesi240,00
1.29. Tıp Merkezi Faaliyet İzin Belgesi1.121,00
1.30. Tıp Merkezi Uygunluk Belgesi1.116,00
1.31. Özel Tıp Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi1.122,00
1.32. Özel Tıp Merkezi Branş İlavesi, Branş iptali, Adres Değişikliği İsim Değişikliği, Sahip Değişikliği1.122,00
1.33. Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesi2.260,00
1.34. Cerrahi Müdahale Birimi Sorumlu Belgesi240,00
1.35. Sağlık Kabini Uygunluk Belgesi377,00
2. ÖZELLİKLİ PLANLAMA GEREKTİREN SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.1. Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Uygunluk Belgesi3.103,00
2.2. Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi827,00
2.3. Basınç Odası Teknisyenliği Kursiyer Belgesi438,00
2.4. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Ön İzin Belgesi1.717,00
2.5. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Faaliyet İzin Belgesi3.425,00
2.6. Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personelin Sertifikalı Eğitim Programı319,00
3. SAĞLIK TURİZMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.1. Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetki Belgesi (Türkçe ve İngilizce)1.001,00
3.2. Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluş Yetki Belgesi (Türkçe ve İngilizce)1.001,00
4. KAN, ORGAN, DOKU NAKLİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4.1. ORGAN VE DOKU HİZMETLERİ
4.1.1. Organ Nakli Merkez Ruhsatı7.540,00
4.1.2. Doku Nakli Merkez Ruhsatı7.540,00
4.1.3. Kemik İliği Nakli Merkez Ruhsatı7.540,00
4.1.4. Göz Bankası Ruhsatı3.775,00
4.1.5. Kordon Kanı Bankası Ruhsatı7.540,00
4.1.6. Organ Nakli Koordinatörü Sertifikası349,00
4.1.7. Organ ve Doku Nakli Eğitici Sertifikası349,00
4.1.8. Faaliyet İzin Belgesi1.176,00
4.1.9. Mesul Müdürlük Belgesi1.176,00
4.1.10. İleri Tedavi Ürünü Gümrük Geçiş Kayıt Belgesi (Allogreftlerde Yükleme Paket Listesi Başına)441,00
4.1.11. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Ruhsatı1.719,00
4.1.12. Mesul Müdürlük Belgesi (ÜYTEM)349,00
4.1.13. ÜYTE Klinik Uygulamaları Eğitim Sertifikası861,00
4.1.14. ÜYTE Laboratuvar Uygulamaları Eğitim Sertifikası574,00
4.1.15. Doku Kuruluşu Ruhsatı / Faaliyet İzin Belgesi7.540,00
4.2. DİYALİZ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON
4.2.1. Hemodiyaliz Sorumlu Uzman Tabipliği Sertifikası769,00
4.2.2. Hemodiyaliz Sorumlu Tabipliği Sertifikası612,00
4.2.3. Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası438,00
4.2.4. Periton Diyalizi Hemşireliği Sertifikası438,00
4.3. DİYALİZ HİZMETLERİ DENETİM VE DEĞERLENDİRME
4.3.1. Diyaliz Merkezi Yatırım İzin Belgesi Bedeli2.095,00
4.3.2. Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli4.125,00
4.3.3. Periton Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli1.406,00
4.3.4. Diyaliz Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi1.820,00
4.3.5. Diyaliz Merkezi Faaliyet İzin Belgesi1.399,00
4.4. KAN HİZMETLERİ
4.4.1. Transfüzyon Merkezi (TM) Ruhsatı2.144,00
4.4.2. Uzman Hekim Sertifikası574,00
4.4.3. Hekim Sertifikası432,00
4.4.4. Hekim Dışı Sağlık Personeli Sertifikası293,00
4.4.5. Terapötik Aferez Merkezi (T.A.M.)Ruhsatı3.554,00
4.4.6. Terapötik Aferez Merkezi Sorumlu Uzman Hekim Sertifikası612,00
4.4.7. Terapötik Aferez Merkezi Hekim Sertifikası432,00
4.4.8. Terapötik Aferez Merkezi Sağlık Personeli Sertifikası432,00
4.4.9. Terapötik Aferez Ünitesi Faaliyet İzin Belgesi1.441,00
5. EĞİTİM, SERTİFİKASYON VE TESCİL HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.1. Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Sertifikası814,00
5.2. İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Sertifikası814,00
5.3. Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetki Belgesi1.431,00
5.4. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Yetki Belgesi352,00
5.5. Eczane Teknikerliği Yetki Belgesi352,00
5.6. Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi352,00
5.7. Perfüzyonistlik Yetki Belgesi352,00
5.8. Medikal Estetik Sertifikası432,00
6. TETKİK VE TEŞHİS HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6.1. Doku Tipleme Laboratuar Ruhsatı5.660,00
6.2. Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlu Belgesi1.176,00
6.3. Tıbbi Laboratuvar Ruhsatı1.163,80
6.4. Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Ruhsatı1.719,00
6.5. Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Geçici Açılış İzin Belgesi655,00
6.6. Mesul Müdürlük Sertifikası (Genetik)349,00
7. GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7.1. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Yetki Belgesi593,00
7.2. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ünitesi Yetki Belgesi593,00
7.3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetki Belgesi1.431,00
7.4. Tabip Akupunktur Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.5. Diş Tabibi Akupunktur Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.6. Tabip Apiterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.7. Tabip Fitoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.8. Diş Tabibi Fitoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.9. Tabip Hipnoz Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.10. Diş Tabibi Hipnoz Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.11. Tabip Sülük Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.12. Tabip Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.13. Tabip Klinik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.14. Diş Tabibi Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.15. Diş Tabibi Klinik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.16. Eczacı Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.17. Tabip Karyopraktik Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.18. Tabip Kupa Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.19. Diş Tabibi Kupa Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.20. Tabip Larva Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.21. Tabip Mezoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.22. Diş Tabibi Mezoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.23. Tabip Proloterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.24. Diş Tabibi Proloterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.25. Tabip Osteopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.26. Diş Tabibi Osteopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.27. Tabip Ozon Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.28. Diş Tabibi Ozon Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.29. Tabip Refleksoloji Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi523,00
7.30. Sağlık Meslek Mensubu ve Müzik Alan Mensubu Müzikterapi Uygulaması Sertifika veya Denklik Belgesi523,00
7.31. Kaplıca Uygunluk Belgesi1.719,00
8. AYAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8.1. Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi Ruhsatı1.719,00
8.2. Mesul Müdürlük Belgesi (Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi)349,00
9. DİĞER BELGE ONAYI
9.1. İl Sağlık Müdürlüklerince Onaylanan Her Bir Defter için18,00

EK-2 DÖNER SERMAYEYE GELİR KAYDEDİLECEK HİZMET BEDELLERİ

ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI2020 ÜCRET (TL)
1. Müşterek Teknik Rapor5.667,00
2. Kısmi Müşterek Teknik Rapor1.565,00
RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Most Popular