19 Mayıs 2024, Pazar
spot_img
Ana SayfaGenelDanıştay 149 SUT Kodundaki Düşüşü İptal Etti

Danıştay 149 SUT Kodundaki Düşüşü İptal Etti

Temmuz 2018’de yapılan SUT değişikliği ile Genel uygulamalar-girişimler ile Anestezi ve Reanimasyon grubunda ortalama %25 fiyat düşüşü yapılmıştı. Danıştay kararı ile ilgili SUT değişikliğinin yürütmesi durdurularak eski fiyatlara dönülmüş oldu. Kararla eski fiyatlara dönüş yapıldı ve fiyatlar %33 artmış oldu.

Mahkemenin vermiş olduğu ara karar kapsamında 149 SUT kodunun fiyatı 22.01.2020 tarihi itibariyle % 33 oranında MEDULA sisteminde güncellendi.

Mahkeme kararı ve işlem listesi;

DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

YD İtiraz No : 2019/819-

İTİRAZ EDEN (DAVACI)           : Türk Anesteziyoloji ve Reanîmasyon Derneği

VEKİLİ                                      : Av. …..

…………………….Sıhhiye/ANKARA

KARŞI TARAF (DAVALILAR)    :    1-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı -ANKARA

VEKİLİ : Av. ………………………….-Aynı adreste

2- Sağlık Bakanlığı-ANKARA

VEKİLİ : Huk. Müş. ………………..

Huk. Müş. ……………………..- Aynı adreste

İSTEMİN KONUSU           : 05/07/2018 tarih ve 30469 sayılı (1. Mükerrer) Resmî

Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarını ilgilendiren 7. maddesinin (a) bendinde yer alan; “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B) Ek-1’deki şekilde değiştirilmiştir.” ibaresi ile Ek-1 sayılı listede yer alan; 520070 kodu ile 551340 kodu arasında davacı tarafından belirtilen uygulamaların azaltılmış puan kısımlarının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; Danıştay Onuncu Dairesince verilen; yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 12/04/2019 tarih ve E:2019/7121 sayılı karara, davacı itiraz etmekte ve yürütmenin durdurulmasını istemektedir.

DAVACININ İDDİALARI ; Davacı tarafından; anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarının uygulama puanlarında %25 oranına varan düşüşün söz konusu olduğu, bunun herhangi bir paket program uygulaması ile giderilmesinin mümkün olmadığı, uyuşmazlığa ilişkin komisyon kararına yönelik gerekçelerin ya da muhalefet şerhlerinin sunulmadığı, idarenin keyfi bir uygulaması olduğu, her iki davalı idarenin Danıştay Onuncu Dairesince yapılan ara kararına ilişkin olarak verdiği cevaplarda dava konusu düzenlemeye ilişkin somut gerekçenin ortaya konulamadığı, idarelerce düzenleme yapma yetkisinin kötüye kullanıldığı ileri sürülmektedir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ GÜL BANU DOĞAN’IN DÜŞÜNCESİ : İtirazın kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Dava konusu düzenleme ile, Sağlık Uygulama Tebliği’nin eki EK-2/B ” Hizmet Başı İşlem Puan Listesi” değiştirilerek yeniden yayımlanmış, listede bir kısım işlemlerin işlem puanı değiştirilmiştir.

Davacı Dernek tarafından, dava konusu düzenleme ile anestezi, algoloji ve yoğun bakım uygulaması için ödenecek bedellerin belirlenmesinde yasal olarak dikkate alınması gerekli hususlar gözetilmeden, ilgili derneklerin görüşü alınmadan ve somut bir gerekçe ortaya konulmadan, idarenin düzenleme yapma yetkisi kötüyü kullanılarak puanlarda azaltmaya gidildiği iddia edilerek 154 kalem işlemin azaltılmış işlem puanının iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında, Kurum tarafından finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile bu hizmetlerin süresine dair usul ve esaslara yer verilmiş; ikinci fıkrasında, Kurumun, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri ile (f) bendinde belirtilen sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarım ve kullanım sürelerini, ödeme usûl ve esaslarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Anılan Kanun’un 72 inci maddesinde ise, 65 inci madde gereği ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin Kurumca ödenecek bedellerini belirlemeye Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun yetkili olduğu, Komisyonun, tıp eğitimini, hizmet basamağını, alt yapı ve kaynak kullanımı ile maliyet unsurlarını dikkate alarak sağlık hizmeti sunucularını, fiyatlandırmaya esas olmak üzere ayrı ayrı sınıflandırabileceği, 63 üncü madde hükümlerine göre finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin Kurumca ödenecek bedellerini; sağlık hizmetinin sunulduğu il ve basamak, Devletin doğrudan veya dolaylı olarak sağlamış olduğu sübvansiyonlar, sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, kanıta dayalı tıp uygulamaları, maliyet-etkililik ölçütleri ve genel sağlık sigortası bütçesi dikkate almmak suretiyle, her sınıf için tek tek veya gruplandırarak belirlemeye yetkili olduğu, Komisyonun; Bakanlık, Maliye, Sağlık ve Kalkınma Bakanlıkları, Hazine Müsteşarlığı, üniversite sağlık hizmeti sunucuları ile özel sağlık hizmeti sunucularını temsilen Bakanlıkça belirlenecek birer üye ve Kurumu temsilen iki üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşacağı, kararlarını salt çoğunluk ile alacağı, kararlarının Resmî Gazete’de yayımlanacağı, Komisyonca gerekli görülen hâllerde sağlık hizmetlerinin türlerine göre birden fazla alt komisyon kurulabileceği, Komisyonun sekretarya işlemlerinin Kurumca yerine getirileceği, çalışmasına, görev ve yetkileri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esasların, Komisyon üyesi kurumların görüşleri alınarak Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği kuralına yer verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında, idari işlemin uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdari işlemler tesis olunurken, mutlaka bir yol, bir usul izlenerek hazırlanırlar. İdarenin irade açıklamaları, önceden birtakım kurallara bağlıdır. İdari işlemde “şekil” unsuru da, idarenin iradesinin ortaya çıkması için izlenecek usul, yol kavramını ifade etmektedir.

İdari işlemlerde “şekil” unsuru önemli bir unsurdur. İdarenin iradesinin ortaya konulabilmesi için veya idari işlemin oluşabilmesi için şekil şartına uyulması gerekmektedir.

Aksi takdirde, şekil unsurundaki bozukluk idari işlemin sakatlığı sonucunu doğurmaktadır.

İdari işlemin ya da idarenin iradesinin ortaya çıkması için izlenen yoldaki prosedürler hazırlık işlemlerini oluşturmaktadır. Bu işlemlere karşı kural olarak doğrudan doğruya iptal davası açılamaz fakat bu işlemlerin eksikliği ya da hukuka aykırılıkları nihai ve icrai işlemin iptali konusundaki istem ile birlikte ileri sürülebilir.

Eğer ki yasal mevzuatta, nihai işlemi tesis edecek idari makam açısından tesis olunacak işlemin içeriğine ilişkin bilgi sahibi olan başka idari makamlardan, otoritelerden ya da uzmanlardan görüş alınması konusunda düzenleme var ve bu kurala riayet edilmeden işlem tesis edilmişse, işlemin hazırlık aşamasındaki bu eksiklik idari işlemi şekil unsuru yönünden sakatlayacaktır.

Konuya ilişkin yapılan açıklamalardan ve yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere; finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerine ilişkin, ödeme usul ve esaslarını belirlemede Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili idare olmakla birlikte, Kurumun bu konuda düzenleme yapmadan önce konunun uzmanı olan Sağlık Bakanlığından görüş alma zorunluluğu bulunmaktadır. Görüşe uyulmasının ihtiyari olması da bu zorunluluğu ortadan kaldırmamaktadır.

Kurumun işlem tesis etmeden önce yerine getirmesi gereken bu yükümlülük, yasal olarak zorunlu bir yükümlülüktür. Burada, Sosyal Güvenlik Kurumunun, Sağlık Bakanlığının verdiği görüş doğrultusunda işlem tesis etme yükümlülüğü bulunmamasına rağmen, ilgili Bakanlığın görüşünü alması zorunludur. Aksi takdirde işlem, şekil unsuru açısından sakatlanacaktır.

Dosyadaki belgelerin incelenmesinden; SUT’ta öngörülen hizmet başı işlem puan listesinde değişikliğe giden dava konusu düzenleme çıkarılmadan Sağlık Bakanlığının görüşünün alınması yasal bir zorunluluk olmasına rağmen, bu zorunluluk yerine getirilmeden dava konusu değişikliklerin yapılarak Resmî Gazete’de yayımlandığı anlaşılmış olup, bu düzenlemelerde şekil unsuru yönünden hukuka uyarlık görülmemiştir.

Öte yandan, uyuşmazlık konusu olaya ilişkin davalı idarelerin dosyaya sundukları savunmalar ve ara karar cevaplarının incelenmesi sonucunda, dava konusu düzenlemenin gerekçesinin somut olarak ortaya konulamadığı; idareyi anılan düzenlemeyi yapmaya iten etkenlerin açıkianamadığı anlaşılmıştır.

Oysa ki, idari işlemlerin gerekçeli olması gerektiği ilkesi ile idari işlemin sebep unsuru yakın ilişki içerisindedir. Belli etkenler idareyi işlem tesis etmeye ya da o alana ilişkin düzenleme yapmaya sevk etmektedir. Dolayısıyla idare tarafından tesis edilen her işlemin ya da düzenlemenin belli bir gerekçesi bulunmaktadır. İdari işlemin sebep unsurunu da, idareyi bu tasarrufu yapmaya yani işlemi/düzenlemeyi tesis etmeye sevk eden hukuki veya fiili objektif durum ya da neden oluşturmaktadır.

Eğer idare, işlemin gerekçesini açıklayamıyorsa, salt düzenleme yapma yetkisine dayanarak işlemi tesis etmiş ise, işlem sebep unsuru açısından hukuka aykırı olacaktır.

İdare, düzenleme yaparken dayandığı gerekçeyi ya da idareyi o alanda düzenleme yapmaya iten etkenleri yazılı olarak işlem ya da düzenleme metninde açıklamak zorunda değildir; fakat düzenlemeye ya da işleme karşı iptal davası açıldığı zaman yargı yerlerine karşı işlem tesis etmesinin ya da düzenleme yapmasının gerekçelerini açıklamak zorundadır.

Bu durumda, davalı idareler tarafından dava konusu düzenlemelerin gerekçelerinin de ortaya konulamadığı anlaşıldığından, işlemin sebep unsuru açısından da hukuka aykırı olduğu, ayrıca uygulanması halinde giderilmesi güç ve imkansız zararların doğmasına yol açacağı sonucuna ulaşılmıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının İTİRAZININ KABULÜNE,

2. Danıştay Onuncu Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 12/04/2019 tarih ve E:2019/7121 sayılı kararın kaldırılmasına,

3. 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından dava konusu düzenlemelerin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, 18/09/2019 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

BaşkanÜyeÜyeÜyeÜye
     
ÜyeÜyeÜyeÜyeÜye
     
ÜyeÜyeÜye
   

KARŞI OY

X- Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde öngörülen koşulların bakılan uyuşmazlıkta gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin Daire kararına yapılan itirazın reddi gerektiği oyuyla, karara karşıyım.

Üye


SIRA NOKODUİŞLEM ADIİŞLEM PUANI
1530.080Damar yolu açılması8,09
2530.110Enteral hiperelimentasyon takibi20,07
3530.140İntramusküler enjeksiyon3,04
4530.150İntravenöz enjeksiyon4,05
5530.160İntravenöz ilaç infüzyonu15,01
6530.170Kan gazları  takibi21,59
7530.180Kan veya ürünleri transfüzyonu15,01
8530.290Lokal anestezi15,01
5530.310Mesane sonda uygulaması15,01
10530.320Mide yıkama30,02
11530.330Monitörizasyon30,02
12530.340Nazogastrik sonda uygulaması20,07
13530.350Nebülizatör ile ilaç uygulaması15,01
14530.360Oksijen inhalasyon tedavisi, saatlik2,02
15530.365Nitrik oksit tedavisi ve takibi505,90
16530.380Parasentez, tanısal50,08
17530.381Parasentez, terapötik75,00
18530.420Torasentez, tanısal55,65
19530.421Torasentez, terapötik100,00
20530.430Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi, 24 saat40,13
21530.490Ventilatör ile takip75,04
22530.580Yara pansumanı7,08
23530.581Dekübit yara pansumanı10,00
24530.590Arter kateterizasyonu90,05
25530.620Hood içi oksijen ölçümü  8,09
26530.625İntraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü100,17
27530.650İntravenöz port yerleştirilmesi177,40
28530.660Kalıcı tünelli kateter çıkarılması75,04
29530.680Kateter pansumanı ve bakımı10,12
30530.690Kateter revizyonu ve/veya değişimi75,04
31530.700Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması20,07
32530.740Santral ven kateterizasyonu, femoral ven (Perkütan)88,70
33530.750Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven (Perkütan)112,97
34530.760Santral ven kateterizasyonu, periferik ven (Perkütan)59,38
35530.770Subklavyen kateter takılması177,40
36530.790Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi150,08
37530.800Endotrakeal entübasyon, yenidoğan40,13
38550.010Anestezi öncesi muayene21,08
39550.040Endotrakeal tüp ya da trakeotomi kanül değişimi20,07
40550.050Hasta kontrollü analjezi (Epidural veya intravenöz vb.)30,00
41550.060İnvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü60,03
42550.090Muayene anestezisi, ameliyathane dışı100,17
43550.100Muayene anestezisi, ameliyathanede50,08
44550.120Noninvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü20,07
45550.130   Anestezi A1 grubu1.200,51
46550.140   Anestezi A2 grubu750,42
47550.150   Anestezi A3 grubu450,25
48550.160   Anestezi B grubu210,12
49550.170   Anestezi C grubu120,07
50550.180   Anestezi D grubu75,04
51550.190   Anestezi E grubu50,08
52550.200Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 3000 ve üzeri1.656,41
53550.210Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 2000-2999900,34
54550.220Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 900-1999540,30
55550.230Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 500-899250,25
56550.240Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 300-499144,35
57550.250Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 150-29990,05
58550.260Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-14960,03
59550.270Yeni doğan anestezi puanı A1 grubu1.800,67
60550.280Yeni doğan anestezi puanı A2 grubu1.129,01
61550.290Yeni doğan anestezi puanı A3 grubu671,84
62550.300Yeni doğan anestezi puanı B grubu314,50
63550.310Yeni doğan anestezi puanı C grubu178,75
64550.320Yeni doğan anestezi puanı D grubu110,12
65550.330Yeni doğan anestezi puanı E grubu75,04
66550.350Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi150,08
67550.360Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi35,67
68550.370Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi75,04
69550.380Proloterapi15,01
70550.390Sakroiliyak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi75,04
71550.400Tetik nokta veya tendon kılıfı veya ligament enjeksiyonu, tek seans15,01
72550.410Aksiller pleksus sinir bloğu100,17
73550.420Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları30,02
74550.430Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları30,02
75550.440Faset mediyan sinir bloğu, tek50,08
76550.450Fasiyal sinir sinir bloğu75,04
77550.460Femoral sinir bloğu, üçlü75,04
78550.470Gasser gangliyon sinir bloğu200,17
79550.480Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu100,17
80550.490Greater ve lesser oksipital sinir bloğu50,08
81550.520İliyoinguinal/genitofemoral/iliyohipogastrik sinir bloğu75,04
82550.530İnterkostal sinir bloğu, tek seviye30,02
83550.540İnterkostal sinir bloğu, ilave her seviye15,01
84550.550İnterskalen sinir bloğu100,17
85550.560Laringeal sup/rek sinir bloğu75,04
86550.570Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu50,08
87550.580Maksiller/mandibüler sinir bloğu50,08
88550.590Paraservikal sinir bloğu, tek75,04
89550.600Peroneal/tibiyal/sural sinir bloğu50,08
90550.610Pudental sinir bloğu50,08
91550.620Radial/ulnar/medial sinir bloğu50,08
93550.630Sakral / koksigeal sinir bloğu50,08
94550.640Selektif sinir kökü bloğu, tek75,04
95550.650Servikal/brakiyal pleksus sinir bloğu100,17
96550.660Siyatik sinir bloğu75,04
97550.670Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu50,08
98550.680Supraskapüler sinir bloğu50,08
99550.690Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu200,17
100550.700İmpar ganglion sinir bloğu150,08
101550.710Paravertebral torakal/ lomber/ psoas kompartman sinir bloğu, tek75,04
102550.720Sfenopalatin gangliyon sinir bloğu150,08
103550.730Splanknik blok200,17
104550.740Stellat gangliyon sinir bloğu75,04
105550.750Epidural blok (Kateter ve port veya pompa implantı)337,27
106550.770Kombine spinal epidüral analjezi veya blok (Kontinü)202,36
107550.780Lomber-kaudal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon150,08
108550.790Servikal-torakal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon170,15
109550.800Spinal blok, kateter ve port veya pompa implantı ile337.27
110550.810Subaraknoid blok, lomber veya kaudal spinal blok ile84,32
111550.830Transforaminal anteriyor epidural enjeksiyon veya kateterizasyon170,15
112550.850Nörolitik sinir bloğu, subaraknoid200,17
113550.860Nörolitik sinir bloğu,  epidural (Servikal-torakal)300,17
114550.870Nörolitik sinir bloğu, epidural (Lomber-kaudal )250,25
115550.880Nörolitik  interkostal sinir bloğu, tek seviye75,04
116550.890Nörolitik  interkostal sinir bloğu, ilave her seviye30,02
117550.900Trigeminal/Gasser gangliyon sinir bloğu200,17
118550.910Nörolitik Stellat gangliyon sinir bloğu125,13
119550.920Nörolitik sinir bloğu, paravertebral (Torakal-lomber )125,13
120550.930Nörolitik Çölyak veya Hipogastrik sinir bloğu300,17
121550.940Nörolitik İmpar gangliyon sinir bloğu250,25
122550.950Nörolitik periferik sinir bloğu, tek75,04
123550.960Nörolitik Splanknik sinir bloğu300,17
124550.970Anüloplasti RFT350,25
125550.981Faset Eklem RFT, tek250,25
126551.031Perkütan  faset sinir denervasyon RFT, tek250,25
127551.041Perkütan intradiskal RFT250,25
128551.061RFT Nörotomi250,25
129551.071Sakroiliyak eklem RFT200,17
130551.084Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT250,00
131551.085Torakal Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT250,00
132551.086Lomber Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT250,00
133551.087Sakral Dorsal Root Gangliyon (DRG) RFT250,00
134551.101Stellat gangliyon RFT250,25
135551.110Trigeminal veya Gasser gangliyon RFT300,17
136551.120   Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis300,17
137551.130Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis300,17
138551.140Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis300,17
139551.150İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant300,17
140551.160İmplantasyon spinal-epidural300,17
141551.170Nörostimülatör elektronik analiz/programlama20,07
142551.180Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması150,08
143551.190Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi350,25
144551.200Periferik sinir elektrot implantasyonu350,25
145551.210Perkütan elektrot revizyonu veya çıkarılması100,17
146551.220Perkütan nörostimülatör elektrot implantasyonu350,25
147551.230Pompa veya port programlanması veya doldurulması20,07
148551.240Port veya pompa revizyonu veya çıkarılması150,08
149551.250Bispektral indeks (BİS) monitörizasyonu20,07
150551.340SEDO-analjezi28,67

Kaynak: Saglıkaktüel

Önceki İçerik
Sonraki İçerik
RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Most Popular